امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4199 موسسه ملی حمایه محوفلج National Polio Plus Organization NPPO 2/3/1396 محمداسحق ننگرهار تعلیم تربیه و صحت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4220 موسسه تعلیمی وبازسازی افغانستان New Afganistan Educational and Reconstruction Organization NAERO 23/05/1396 خیبر ایوبی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 احسان الله (همت) کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4236 موسسه توانمند سازی بلوم Bloom Empowering Organization BEO - -23/05/1396 تانیا مریم فرزانه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4237 موسسه حمایه تعلیم تربیه با کیفیت وانکشاف پایدار Quality Education and Sustainable Development Support Organization QESDSO 23/05/1396 فروغ میرداد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4249 موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه Organization for Community Empowerment and Developmen OCED 23/05/1396 زبیح الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4251 دشرق لیدپراختیایی موسسه East Vision Developmen Organization EVDO 23/05/1396 ضیا الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4252 موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان Afgan Women Cultural Social Industrial Organization AWCSIO 23/05/1396 لینا صمیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4253 موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی Social Welfare and Rehabilitation Organization SWRO 23/05/1396 عبدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4254 موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری Saadat Charity Organization for Human Commnuity SCOHC 23/05/1396 الله نور کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4255 نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان Afganistan Sustainable Research Inatitution ASRI 23/05/1396 خواجه محبوب صدیقی کابل خدمات اجتماعی وتحقیقات علمی
4260 موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه Social Educational and Humanitarian Assistance Organization SEHAO 29/06/1396 مسعود احمد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4261 موسسه رفاه وبشردوستانه Organization for Welfare and Humanitarian OWH 29/06/1396 احمد شکیب کابل صحت وخدمات اجتماعی
4262 موسسه بشردوستانه برای انگیزش وتوانمند سازی Humanitarian Organization for Motivation and Empowerment HOME 29/06/1396 ولی باور کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4263 موسسه مشارکت وتوانمندسازی افغان Afghan Women,s Participation and Empowerment Organization AWPEO 29/06/1396 طیبه مشعل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4266 موسسه خدماتی اجتماعی درمانگر Community Therapist Services Organization CTSO 29/06/1396 گلالی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4270 موسسه انکشافی ودان Wadan Organization for Development WOD 29/06/1396 امیر جان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4273 موسسه انکشاف متوازن وتوانمند سازی افغانستان Afghanistan Development and Empowerment Organiazation ABDEO 29/06/1396 لیلما پوپل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4275 موسسه برای یتیمان Orphans Organization OO 22/07/1396 عبدالکریم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4278 موسسه آموزشی وتحقیقی معرفت Marefat Learning and Investigative Organization MLIO 22/07/1396 محمدقاسم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4280 موسسه صحت مردم درعمل Organization for People's Health in Action OPHA 22/07/1396 محمدنذیر رسولی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4281 دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه Active Help Organization for Women and Children HAOWC 22/07/1396 سمیع الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4282 موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان Afghanistan Pen of Literary and Cultural Organization APLCO 22/07/1396 عبدالسمیع حامد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4283 موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر Tadbeer Consulting and Research Organiazation TCRO 22/07/1396 هارون رشید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4289 موسسه فرهنگی وآموزشی پیشرو Peshraw Cultural and Educational Organization PCEO 22/07/1396 سیدزبیر هاشمی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4291 موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان Aynaak Afghan Media and Cultural Organization AAMCO 22/07/1396 عبدالطظیم کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4294 موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت Nahzat Education and Training Organization NETO 23/08/1396 عبدالقادر سمنگان تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4295 موسسه خدمات اجتماعی وآگاهی عامه Social Servies and Public Awareness Organization SSPAO - 23/08/1396 محمدحسن هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4296 موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان Organization of Aid for Children and Women of Afghanistan OACWA 23/08/1396 عابده کابل تعلیم و تربیه , صحت
4297 موسسه رحمت برای بشریت Mercy Organization for Humanity MOH 23/08/1396 محمدفهیم کابل خدمات اجتماعی ، ، صحت و زراعت
4300 موسسه وحدت افغان Afghan Unity Organization AUO 23/08/1396 روح الله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4301 موسسه دیدگاه توسعه Development Vision Organization DVO 23/08/1396 طه هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه