امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4296 موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان Organization of Aid for Children and Women of Afghanistan OACWA 23/08/1396 امام نظر کهزاد ولد یارنظر کابل تعلیم و تربیه , صحت
4297 موسسه رحمت برای بشریت Mercy Organization for Humanity MOH 23/08/1396 محمدفهیم کابل خدمات اجتماعی ، ، صحت و زراعت
4300 موسسه وحدت افغان Afghan Unity Organization AUO 23/08/1396 روح الله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4301 موسسه دیدگاه توسعه Development Vision Organization DVO 23/08/1396 طه هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4304 موسسه انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب Good Governance Studies Institute Organization GGSIO 23/08/1396 احمد - کابل خدمات اجتماعی و حکومت داری خوب
4306 موسسه مدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست Environment and Natural Resources Management Organization ENRMO 23/08/1396 زین الله " حازم" بامیان خدمات اجتماعی و زراعت
4307 موسسه ارتقای ظرفیت مهرآوران Mehravaran Capacity Building Organization MCBO 23/08/1396 - سیدفضل الحق "فایز" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4308 موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان Organization for Development and Sustainable Services in Afghanistan ODSSA 23/08/1396 نصرالله کابل خدمات اجتماعی و صحت
4309 موسسه انکشافی صلح وثبات ورفاه اجتماعی Peace Stability and Social Welfare Development Organization PSSWDO 23/08/1396 - عبدالجمیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4311 موسسه توانمندسازی وانکشافی بهیر Bahir Empowerment and Development Organization BEDO - 23/08/1396 نعمت الله بهیر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4312 موسسه پیشگامان محلی آسیایی برای کمک های بشری Asian Local Leaders Organization for Humanitarian Aid ALLOHA 23/08/1396 داکتر محمد نعیم سلیمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4318 موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید Read to Lead Afghanistan Organization RLAO 23/08/1396 - شکیلا حدران حمیدی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4323 موسسه تعلیمی ، محیط زئیست وتوسعه زنان Education Environment and Women's Development Organization EEWDO 26/09/1396 مسعوده صلاحیت اجراییوی ندارد / معروف شاه کفیل موسسه کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4324 موسسه صدای مظلومین افغانستان Afghanistan Voice of Oppressed Organization AVOO 26/09/1396 زیب النسا کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4325 موسسه صحت وظرفیت سازی زنان Women Health and Capacity Building Organization WHCBO 26/09/1396 - داکترنگینه کابل تعلیم تربیه وصحت
4331 موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Influential Women and Youth Green Home Organization IWYGHO 26/09/1396 - زهرا کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4332 موسسه دستگیری وانکشافی برای افغانستان نوین Organization of Help and Development for New Afghanistan OHDNA 26/09/1396 -طاهره کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4338 موسسه ابتکارعمل , نفوذ , نوآوری وتاثیر Initiative Influence Innovation and Impact Organization I 4 O - 26/09/1396 ستاره کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه وصحت
4341 موسسه برنامه نویسی برای ایجاد انگیزه Code to Inspire Organization CTIO 30/10/1396 حسیب الله رسا هرات تعلیم تربیه
4344 موسسه انکشافی ، آموزشی وتحقیقاتی Organization for Development Education and Research ODER 30/10/1396 - سید منیر منیر کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4353 موسسه حمایت اقلیت ها درانتخابات واجتماع Organization for Support of Minorities in Elections & Community OSMEC - 30/10/1396 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4354 صحی ،تعلیمی ، زراعتی اودکلیو د پرمختیاموسسه Health Education Agriculture & Rural Development Organization HEARDO 30/10/1396 - عید ولی جان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4355 موسسه مطالعات تحقیق وتوسعه Research and Development Studies Organization R&DSO 30/10/1396 عبدالغفار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4358 موسسه زراعتی ومحیط زیستی تعاون Cooperation Agricultural and Environmental Organization CAEO 30/10/1396 سید محمد باقر بامیان زراعت وخدمات اجتماعی
4368 موسسه مراقبت از جامعه Community Care Organization CCO 29/11/1396 عبدالله صافی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4369 موسسه سواد و سلامتی Literacy and Wellbeing Organization LWO 29/11/1396 جهانتاب هرات صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4370 موسسه حرفوی و مالداری زنان افغان Afghan Women Profession and Livestock Organization AWPLO 29/11/1396 میلاد بدخشان خدمات اجتماعی زراعت
4371 موسسه انکشافی واجتماعی نوبهار New Spring Development and Social Organization NSDSO 29/11/1396 سیف الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4373 د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه Afghan Youth Education and Health Organization AYEHO 29/11/1396 الله یار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4376 موسسه إستان ارمغان Estan Armaghan Organization ESAO 29/11/1396 - محمدهمایون قیومی کابل تعلیم تربیه
4377 موسسه امداد رسانی نیازمندی های عمومی Universal Necessity Relief Organization UNRO 29/11/1396 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4378 موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت Support For Helpless Women and Children Organization SHWCO 29/11/1396 مغفره/ جمعه نظر احمدی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
4379 موسسه حمایت ازخدمات بشری افغانستان Humanitarian Services Support Organization of Afghanistan HSSOA 29/11/1396 مهتاب قادری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4382 موسسه دریچه موفقیت Success Gate Organization SGO 29/11/1396 - محمدعمر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4384 موسسه خدمات مشورتی،زراعتی و تخنیکی وطن Watan Aadvisory Services ,Agriculture and Technical Org WASATO 29/11/1396 معین الله "نظامی" بدخشان خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت
4388 موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان Shining Star Educational Organization of Afghanistan SSEOA 29/11/1396 نعمت الله راهی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه صحت
4389 موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید Keenly Humanitration Assistance for New Afghanistan Organization KHANAO 19/01/1397 سرفراز صاحب زاده بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4391 فعال موسسه رهبری وتوانمندسازی زنان وجوانان Women and Youth Leadership and Empowerment Organization WYLEO 19/01/1397 عبدالاله المنتهی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4395 موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Cultural Cervices Organization CCSO 19/01/1397 فرشته کریم کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4396 موسسه انکشافی وآموزشی کارآفرینان Enterpruners Development and Educational Organization EDEO 19/01/1397 سمیراحمد صافی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4398 موسسه آموزشی وبشری افغانستان Organization of Education & Humanity Afghanistan OEHA - -19/01/1397 بشیراحمد رضائی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4400 موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan LEFAO 19/01/1397 داکترحسین جان طاهر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4402 موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان Afghanistan Agents of Democracy Organization AADO 19/01/1397 عقیل شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4406 موسسه طبی و همکاری بشری افغان Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization AMHAO 19/01/1397 عتیق الله اکبری کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4408 موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان Afghan Education Development and Health Services Organization AEDHSO 19/01/1397 زرلشت لونگ ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی