امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4246 موسسه تحفظ محیط زیست واقلیم Enviroment Conservation and Climate Organization ECCO 23/05/1396 اطیعو الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4249 موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه Organization for Community Empowerment and Developmen OCED 23/05/1396 زبیح الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4251 دشرق لیدپراختیایی موسسه East Vision Developmen Organization EVDO 23/05/1396 ضیا الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4252 موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان Afgan Women Cultural Social Industrial Organization AWCSIO 23/05/1396 لینا صمیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4253 موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی Social Welfare and Rehabilitation Organization SWRO 23/05/1396 عبدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4254 موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری Saadat Charity Organization for Human Commnuity SCOHC 23/05/1396 الله نور کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4255 نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان Afganistan Sustainable Research Inatitution ASRI 23/05/1396 خواجه محبوب صدیقی کابل خدمات اجتماعی وتحقیقات علمی
4256 موسسه کمک های بشر دوستانه وطبی Humantirg Aid and Medical Organization HAMO 23/05/1396 عبدالخلیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4257 موسسه ارتقا آموزش زنان Women's Education Dromoting Organization WEPO 29/06/1396 فاطمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وزاعت
4260 موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه Social Educational and Humanitarian Assistance Organization SEHAO 29/06/1396 مسعود احمد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4261 موسسه رفاه وبشردوستانه Organization for Welfare and Humanitarian OWH 29/06/1396 احمد شکیب کابل صحت وخدمات اجتماعی
4262 موسسه بشردوستانه برای انگیزش وتوانمند سازی Humanitarian Organization for Motivation and Empowerment HOME 29/06/1396 ولی باور کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4263 موسسه مشارکت وتوانمندسازی افغان Afghan Women,s Participation and Empowerment Organization AWPEO 29/06/1396 طیبه مشعل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4264 موسسه انکشافی زنان جوان افغانستان Afghanistan Youth Women Developmen Organization AYWDO 29/06/1396 سید مصطفی میری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4266 موسسه خدماتی اجتماعی درمانگر Community Therapist Services Organization CTSO 29/06/1396 گلالی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4270 موسسه انکشافی ودان Wadan Organization for Development WOD 29/06/1396 امیر جان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4273 موسسه انکشاف متوازن وتوانمند سازی افغانستان Afghanistan Development and Empowerment Organiazation ABDEO 29/06/1396 لیلما پوپل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4275 موسسه برای یتیمان Orphans Organization OO 22/07/1396 عبدالکریم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4278 موسسه آموزشی وتحقیقی معرفت Marefat Learning and Investigative Organization MLIO 22/07/1396 محمدقاسم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4280 موسسه صحت مردم درعمل Organization for People's Health in Action OPHA 22/07/1396 محمدنذیر رسولی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4281 دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه Active Help Organization for Women and Children HAOWC 22/07/1396 سمیع الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4282 موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان Afghanistan Pen of Literary and Cultural Organization APLCO 22/07/1396 عبدالسمیع حامد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4283 موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر Tadbeer Consulting and Research Organiazation TCRO 22/07/1396 هارون رشید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4286 موسسه برای ارتقاظرفیت ومهارت ها Organization for Skills and Capacity OSCE 22/07/1396 احمد جواد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4288 موسسه افغانستان متحد United Afghanistan Organization UAO 22/07/1396 - جمیله کندهار خدمات اجتماعی
4289 موسسه فرهنگی وآموزشی پیشرو Peshraw Cultural and Educational Organization PCEO 22/07/1396 سیدزبیر هاشمی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4290 موسسه ارتقا آموزش زنان افغان Afghan Women`s Education Promotion Organization AWEPO 22/07/1396 - مشهوده سائیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه , صحت
4291 موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان Aynaak Afghan Media and Cultural Organization AAMCO 22/07/1396 عبدالطظیم کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4293 موسسه خیریه رفاه وانکشاف افغانستان Afghanistan Relief and Development Charity Organization ARDCO 23/08/1396 خلیل الله کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4294 موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت Nahzat Education and Training Organization NETO 23/08/1396 عبدالقادر سمنگان تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4295 موسسه خدمات اجتماعی وآگاهی عامه Social Servies and Public Awareness Organization SSPAO - 23/08/1396 محمدحسن هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4296 موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان Organization of Aid for Children and Women of Afghanistan OACWA 23/08/1396 عابده کابل تعلیم و تربیه , صحت
4297 موسسه رحمت برای بشریت Mercy Organization for Humanity MOH 23/08/1396 محمدفهیم کابل خدمات اجتماعی ، ، صحت و زراعت
4300 موسسه وحدت افغان Afghan Unity Organization AUO 23/08/1396 روح الله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4301 موسسه دیدگاه توسعه Development Vision Organization DVO 23/08/1396 طه هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4303 موسسه سرآغازملی The Nationlal Head Start Organization NHSO 23/08/1396 بلال احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4304 موسسه انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب Good Governance Studies Institute Organization GGSIO 23/08/1396 احمد - کابل خدمات اجتماعی و حکومت داری خوب
4306 موسسه مدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست Environment and Natural Resources Management Organization ENRMO 23/08/1396 زین الله " حازم" بامیان خدمات اجتماعی و زراعت
4307 موسسه ارتقای ظرفیت مهرآوران Mehravaran Capacity Building Organization MCBO 23/08/1396 - سیدفضل الحق "فایز" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4308 موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان Organization for Development and Sustainable Services in Afghanistan ODSSA 23/08/1396 نصرالله کابل خدمات اجتماعی و صحت
4309 موسسه انکشافی صلح وثبات ورفاه اجتماعی Peace Stability and Social Welfare Development Organization PSSWDO 23/08/1396 - عبدالجمیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4311 موسسه توانمندسازی وانکشافی بهیر Bahir Empowerment and Development Organization BEDO - 23/08/1396 نعمت الله بهیر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4312 موسسه پیشگامان محلی آسیایی برای کمک های بشری Asian Local Leaders Organization for Humanitarian Aid ALLOHA 23/08/1396 داکتر محمد نعیم سلیمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4315 موسسه نگاه سبز Green Look Organization GLO 23/08/1396 احمدیما کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4316 موسسه زنان افغان برای انتخابات Organization of Afghan Women for Election OAWE 23/08/1396 - منیژه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4318 موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید Read to Lead Afghanistan Organization RLAO 23/08/1396 - شکیلا حدران حمیدی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4322 موسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر New Afghanistan Organization for Better society NAOFBS 23/08/1396 عبدالکریم سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت , زراعت
4323 موسسه تعلیمی ، محیط زئیست وتوسعه زنان Education Environment and Women's Development Organization EEWDO 26/09/1396 مسعوده کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی ومحیط زیست