امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4520 موسسه تعلیمی و تربیوی جامی Jami Edcation and Traning Org . JETO 15/7/1397 عبدالعزیز هرات تعلیم تربیه
4521 موسسه فزیوتراپی زنان افغان Afghan Women Physiotherapy Org . AWPTO 15/7/1397 محمد فواد کابل خدمات اجتماعی صحت
4522 موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان Afghanistan Permanent Heroes Cultural and Development Org. APHCDO 15/7/1397 عزیزالله راسخ بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4523 موسسه ابتکار بانوان Creative Women Initiative Org. CWIO 15/7/1397 هما بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4524 موسسه حمایت از متضررین جنگ و حوادث طبیعی Battelle and Natural Disaster Victims Protection Org . BNDVPO 15/7/1397 انجنیر امان الله ترین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4525 موسسه حمایت از اطفال یتیم و بی سر پرست Protection of Orphans and Helpless Children Org. POHCO 15/7/1397 حیات الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4526 د اغیزمنی حکومت داری او ثبات انیستیوت موسسه The Institute Governace and Stabilization Organization IEGSO 15/7/1397 محمد نعیم کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4527 موسسه زنان برای عدالت Women for Justice Org. WJO 15/7/1397 حمیرا رسولی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4528 موسسه قریه صلح هریوا Hariva Village of Peace Ogranization HVPO 15/7/1397 ذکیه هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4529 موسسه تربیوی و خدماتی برای زنان افغان Learning and Services Organization for Afghan Women LSOAW 15/7/1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4530 موسسه توسعه زنده گی اجتماعی Org for Social Life Development . OSLD 16 /8/1397 محمد رمضان کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4532 موسسه دوستی مادران افغان Friendship of Afghan Mothers Org. FAMO 16 /8/1397 حمیدالله کابل صحت
4536 د فساد سره مبارزی ، پرمختگ او بیارغونی لپاره د سحو عمل موسسه Organization of Women Action for Anti Corruption ,Development and Rehabilitation OWAACDAR 16 /8/1397 عبدالله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4538 موسسه مطالعات حقوقی ومحیط زیستی افغانستان Afghanistan Legal And Environmeatal Studies Organization ALESO 16 /8/1397 آرام الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4543 موسسه ملی ورزش برای مکاتب واطفال National sport organization for children and school NSOCS 16 /8/1397 حیات الله کابل خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
4544 موسسه تعلیمی Learn Org LO 16 /8/1397 پشتنه درانی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4545 موسسه تکنالوژی عصرسبز Green Era Tech Organization GETO 16 /8/1397 زحل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4546 موسسه تعلیمی وبازسازی افغان Afghan Educational and Rehabilitation organization AERO 16 /8/1397 فریداحمدعرفان کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4551 موسسه حفاظت ازکمک های بشردوستانه وکاربرای سهولت افغانها Keep Hamanitarian Assistances and Work for Afghans Relief KHAWARO 16 /8/1397 محمدظهورصدیقی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4552 موسسه بشردوستانه راه امید Hope Way Humanitarian Organization HWHO 16 /8/1397 سیدمحمدتقی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4553 موسسه مهاجرت افغان Afghan organization for Mirgration AOM 16 /8/1397 عبدالقادر عمری کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4554 موسسه ملی ابتکاروعمل Nationl Organaization of Initiative and Action NOIA 23/8/1397 منیب الله صافی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4559 موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود Monji-e-Mawuood Chartable ، Cultural and Social Organization MMCSO 7/9/1397 سید آغا حسن کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4560 موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی Public Private Partnership Knowledge Hub Organization PPPKHO 7/9/1397 فردین صدیقی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت و صحت
4562 موسسه انکشاف ایده های سازنده Productive Ideas Development Organization PIDO 7/9/1397 اقبال شاه قلندری غزنی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی
4564 موسسه خیریه دانش Danish Welfare Organization DWO 7/9/1397 عبدالاول بغلان زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4565 موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان برای توسعه و عمل Afghanistan Success Organization for Development and Action ASSODA 7/9/1397 محراب الدین مبارز بلخ صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4567 موسسه آموزشی باز Open Educational Org. OEO 14/9/1397 معصومه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4569 موسسه برای حفاظت زیست و پایداری Org for Consevatation and Sustainability . OCS 14/9/1397 حمیدالله کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4570 موسسه فرصت عالی برای آموزش علمی High Opportunity for Practical Education Org HOPEO 14/9/1397 عنایت الله سهیل کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4571 موسسه کمکی بانوان افغانستان Women Aid AfghanistanOrg . WAAO 14/9/1397 ناجیه حیدری کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4572 موسسه افغانها برای حمایت از معارف Org of Afghan Support for Education. OASE 21/9/1397 سید زبیر عمر بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4573 موسسه همگانی ایمان Eiman Universal Org . EUO 21/9/1397 احمد سعید بلخ زراعت ، صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4576 موسسه باز سازی نو بهار Now Bahar Rehbilitation Org . NBRO 21/9/1397 محمد ظاهر بلخ خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4579 موسسه صنایع دستی افغان کاریاب Afghan Jobseeker Handicrafts Org. AJHO 21/9/1397 نفس گل بختانی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4580 موسسه چشم امید اتفاق Eye of Alliance Hope Org . EAHO 21/9/1397 فتانه کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4581 موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان Org of Social Researchand Analysis of Afghanistan. OSRAA 21/9/1397 مریم بریالی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4582 موسسه خدمات اجتماعی امید تغیر Omid Tagir Social Servises Org. OTSSO 21/9/1397 فریبا مریم کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4583 موسسه حقوق بشر بلوچهای افغان Afghan Baluches People Human Rights Org. ABPHRO 21/9/1397 عزت الله کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4584 موسسه ورود به آینده روشن Enter to Bright Future Org. EBFO 21/9/1397 لطیفه احمدی فراه خدمات اجتماعی، ، تعلیم و تربیه و زراعت
4585 د فکر او مننه پرمختگ موسسه Think and Thank Development Organization TTDO 28 / 9 / 1397 عبدالله صافی کنر خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه زراعت
4587 موسسه رفاه اجتماعی برای زنان و کودکان Social Welfare Organization for Women and Children SWOWC 28 / 9 / 1397 فرشته فاریاب تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4590 موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social Protection Organization AWSPO 28 / 9 / 1397 سلیمه شریفی / غلام محی الدین سرپرست موسسه کابل خدمات اجتماعی، صحت تعلیم و تربیه
4591 موسسه انکشاف پایدار و خدمات اجتماعی افغانستان Afghanistan Sustainable Development & Social Service Organization ASDSSO 28 / 9 / 1397 میرویس امر خیل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4593 موسسه برای جهت جدید Organization for New Direction OND 5 / 10 / 1397 مظفر شاه کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4595 موسسه اجتماعی زنان باورمند افغانستان Afghan Believing Women's Social Organization ABWSO 5 / 10 / 1397 سحر کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4600 موسسه توانبخشی و رفاه بشری Human Welfare and Rehabulitation Organization HWRO 12 / 10 / 1397 محمد باقر اعتمادی کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4601 موسسه توانمند سازی و تحکیم صلح جوانان افغانستان Afghanistan Youth Empowerment and Peace-Building Organization AYEPO 12 / 10 / 1397 احمد شاه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4602 موسسه توسعه و تحول Amplification and Mutation Organization AMO 12 / 10 / 1397 سید عبدالغفور غور تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی، زراعت، محیط زیست و صحت
4604 موسسه خط توسعه Development Line Organization DLO 12 / 10 / 1397 فضیله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت