امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4746 موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها Afghan Peace, Transparency and Leadership Organization APTLO 1398/3/29 حسین علی مظفری هرات زراعت، تعلیم وتربیه، صحت خدمات اجتماعی
389 موسسه خیریه کمک به زارعین Agency For Farming Support AFS 1384/11/12 عبدالعزیز اوریاخیل کابل زراعت
4646 موسسه تدریسی طبی بیروج Berooj Medical Training Organization BMTO 1/12/1397 حجت الله کابل صحت
4650 موسسه میهن برای بازسازی افغانستان Maihan Organization for Rehabilitation of Afghanistan MORA 1/12/1397 عبدالاحد کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4657 موسسه تحقیقاتی وتعلیمی راهکار Rahkaar Research and Education Organization RREO 8 / 12 / 1397 میرسید شاه دانش کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4658 موسسه توسعه تعلیم واقتصاد مادروطفل افغان Afghan Mother and Child Education and Economic Development Organization AMCEEDO 8 / 12 / 1397 احمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4659 موسسه کمک های صحی وبشری Health Assistance and Humanitarian Organization HAHO 8 / 12 / 1397 سید فقیرشاه کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4660 موسسه اجتماعی صباح افغانستان Sabah Afghanistan Social Organization SASO 8 / 12 / 1397 مریم پوپل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4661 موسسه انکشافی استعداد های جوانان Young Talents Development Organization YTDO 8 / 12 / 1397 نازنین کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4662 موسسه اجتماعی وانکشاف تعلیمی ویستا Vista Educational and Social Development Organization VESDO 22 / 12 / 1397 حورا کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4663 موسسه کاروتوسعه برای افغانستان Organization for Work and Development of Afghanistan OWDA 22 / 12 / 1397 محمد رضا ذکی بامیان تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4664 دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی اوخدماتی موسسه Afghan Women s Education Social Services Organization AWESSO 22 / 12 / 1397 زرغونه کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4666 موسسه اندیشه خلاق برای تغیر Creative Think for Change Organization CTCO 22 / 12 / 1397 محجوبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه وزراعت
4668 موسسه توسعه اجتماع کاپل Kapul Community Outreach Organization KCOO 22 / 12 / 1397 سید مصطفی کابل خدمات اجتماعی و زراعت
4669 موسسه جامعه قلب آسیا Organization of Heart of Asia Society OHAS 22 / 12 / 1397 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی
4670 موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان Women Long Lasting Economic Support Organization WLESO 22 / 12 / 1397 سهیلا هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4671 موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب Research Organization for Development and Good Governance RODGG 22 / 12 / 1397 یقین علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4672 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار Taksaar Social Service and Development Organization TSSDO 22 / 12 / 1397 سویتا تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4673 موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan HOSAA 22 / 12 / 1397 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4675 موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه Crux Assistance for Family and community Org. CAFCO 22 / 12 / 1397 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4677 موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم Organization for Supporting of Widows and Orphans OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans 22 / 12 / 1397 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4678 موسسه جوانان همتا افغانستان Youth Peer Afghanistan Organization YPAO 22 / 12 / 1397 لاهورجان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4683 موسسه نسل سبزوصلح Peace and Green Generation Organization PGGO 7 / 1 / 1398 آغامحمد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4690 موسسه تربیوی وانکشافی بانوان ستاره آسیا Asia Stars Women Development and Educational Organization ASWDEO 7 / 1 / 1398 عزیزالرحمن تخار خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4691 موسسه توانمند سازی وکمک نگین Negin Improvement and Aid Organization NEAO 7 / 1 / 1398 محمد نسیم بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4693 موسسه مطالعات مدیریتی Management Studies Organization MSO 7 / 1 / 1398 روما هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه
4700 موسسه تعلیمی وانکشافی چراغ Lamp Educational and Development Organization LEDO 21/1/1398 شاه پور بلخ خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4703 موسسه همکاری های حمایوی ثبات وتقویت زنان وجوانان برای افغانستان سبز Women Resilience Assistance Organization for Green Afghanistan WRAOGA 21/1/1398 وجیهه صافی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4704 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان Social and Charity Services Organization for Afghanistan SCSOA 21/1/1398 محمد عابد عبادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4706 موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان Afghanistan Technology, Education and Health Organization ATEHO 21/1/1398 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4707 موسسه جوانان برای انکشاف پایدار Youth for Sustainabie Development Organization YFSDO 21/1/1398 دیانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4712 حیات دارالیتام د ماشومانو د روِشانه راتلونکی موسسه Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org. HOBFCO 4/2/1398 سیداحمد هاشمی لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4713 موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی Reconcilition Org fro Local Empowerment . ROLE 4/2/1398 احمد تیموری هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4714 موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها Afghanistan Public Awareness Org for Afghans APAOA 4/2/1398 محمد عرفان کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4715 موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن Bright Half Social and Cultural Org . BHSCO 4/2/1398 محمد ادریس بهراج کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4716 موسسه تعلیمی و صحی جهانی Global Edcational and Medical Org . GEMO 4/2/1398 شریف الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4721 موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار Sustainable Governance Academic and Research Organization SGARO 4/2/1398 منیب الله کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا
4692 موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان Afghan Protection and Health Charity Organization APHCO 7 / 1 / 1398 عبادالله عباد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4696 موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان Supporting Organization for Afghanistan Citizens SOAC 21/1/1398 سوزان حکیمی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4725 موسسه بشری صلح سازان افغان Afghan Peace Builders Humanitarian Organization APBHO 4/2/1398 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4727 دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Afghanistan Research Development and Health Org . ARDHO 25/2/1398 داکترنصرت الله صفاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4728 موسسه حقوق مساوی Equal Rights Org. ERO 25/2/1398 احمد ریاض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4729 موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار Avisar Research and Water Resources Management Org . ARWRMO 25/2/1398 علی جمعه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4730 موسسه خیریه زنان روستایی Rural Women Charity Org. RWCO 25/2/1398 نفیسه لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4733 موسسه حفاظت و تربیه حیوانات Org for Protection and Training of Animals. OPTA 29 / 3 / 1398 گل محمد کابل خدمات اجتماعی
4734 موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری Amiri Education and Health Service Org. AEHSO 29 / 3 / 1398 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4737 موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید New Horizon Human Welfare and Development Org . NHHWDO 29 / 3 / 1398 محمد عالم الفت بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4738 موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت Success Educational, Service , Social and Cultural Org. SESSCO 29 / 3 / 1398 موسی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4742 موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین New Initiative Research and Development Organization NIRDO 29 / 3 / 1398 محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب
4743 موسسه برای توان بخشی افغانها Organization for Afghans Rehabilitation OAR 29 / 3 / 1398 وحید احمد نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت