جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4064 موسسه توانمند سازی و توسعه برای افغانها Organization for Empowerment and Development of Afghans OFEDA 3/9/1395 عزیز الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4069 موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی Organziation Research and Social Change ORSC 26/10/1395 شهیره تراب کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه
4077 موسسه ظرفیت سازی زنان درواز Darwaz women capacity building organization DWCBO 26/10/1395 آیم جان بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت
4078 موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران Paknegaran Culture And Art organization PCAO 26/10/1395 عزیزه خوشنصیب کابل هنری وفرهنگی
4079 موسسه آسیائی ضد فقر Asian Anti Poverty organization AAPO 26/10/1395 بور آقا کابل زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4083 قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Peace villag for Afghanistan development organization PVADO - 26/10/1395 احمد فرید بلخ تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4085 موسسه امید برای افغانستان سبز Hope for Green Afganistsn Organization HGAO 26/10/1395 سیف الرحمن غزنی تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4086 موسسه دسترسی زنان به عدالت Women Access for Jaslice Organizalion WAJO 26/10/1395 مرسل مصطفی زاده کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4087 موسسه انکشاف زراعت و زراعت آینده Agriculture Development and future Agriculture Organizalion ADAFO 26/10/1395 محمدحامد کابل زراعت
4089 موسسه مسیرپایداربرای رشد انکشاف متوازن Sustainable Path for Enhancing Equal Development Organization SPEEDO 26/10/1395 جواد کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
4090 موسسه مبارزه علیه گدائی و بیکاری Counter Begging and Unemployment Organization CBUO 26/10/1395 محمد صبغت الله کابل صحت ، ایجاد شغل ، تعلیم و تربیه
4091 دتولنی پیاورتیادافغانستان حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه Building of Able Society to Educate Youths of Afghanistan Organization BASEYAO 26/10/1395 مریم کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع دستی
4092 موسسه رفاه برای زنان افغان Relilf Afghan Women Organization RAWO 26/10/1395 زحل کابل زراعت ومالداری وخدمات اجتماعی
4095 سنگر دپوهاوی د کچی لوروالی بیا رغونی او صحی موسسه Sangar Capacity Bulding ، Reconstruction and Health Organization SCBRHO 26/10/1395 شریفه جوزجان زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4096 موسسه تحقیقات و مطالعات مدنی افغانستان Afghanistan Organization for Research and Civil Education AORCE 26/10/1395 احمد صبور حمزه نورزی کابل حکومت داری ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4097 موسسه انکشافی سر زمین من My Homland Development Organization MHDO 26/10/1395 محمد عزیز آصفی کابل انکشاف پایدار ، خدمات اجتماعی
4099 موسسه تعلیمی وآموزشی جوانان افغان Afghan Youth Educatianl and Trainig Organization AYETO 26/10/1395 ایرج احمد کابل خدمات اجتماعی وصحت
4102 موسسه مبارزه علیه فساد درافغانستان Organization to Fight comuption in Afghanistan OFCA 26/10/1395 سعیده صالح کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4105 موسسه هماهنگی صحی Alliance of Healht Organization AHO 26/10/1395 محمد شرف کابل صحت
4107 موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان Afghan Youth for Peace and Women Empowerment Org. AYPWEO 18/12/1395 نگینه کابل ارتقأ ظرفیت و خدمات اجتماعی
4108 موسسه تعلیمی و فرصت آوری کمک های بشری Assistance for Humanitarian Opportunities and Providing Education Org. AHOPEO 18/12/1395 محفوظ بلخ صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4110 د زرغون چاپیریال د پراختیا موسسه Green Eco Expansion Org GEEO 18/12/1395 نبی الله کابل محیط زیست و خدمات اجاتماعی
4111 موسسه کمک های بشری افغانستان امن Safe Afghanistan , Humanitarian Assistance Org SAHAO 18/12/1395 بومان علی یوسفی کابل خدمات اجتماعی ، مبارزه با حوادث طبیعی و تحقیقات علمی
4113 موسسه خیر الامه Khairal Ummah Org KUO 18/12/1395 شاه بی بی ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4115 موسسه تنظیم امور جنگلداری Forest Management Org FMO 18/12/1395 دلاور سمنگان زراعت و آبیاری
4117 موسسه شفافیت افغانستان Transparency Afghanistan Organization TAFO 18/12/1395 4117 عبدالصبور جسور کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4121 موسسه حمایوی یگانه امید The Only Expectancy Supportive Org OESO 18/12/1395 شفیقه کابل صحت ، حقوقی و تعلیم و تربیه
4124 موسسه خدماتی اجتماعی فرهنگی جوانان افغانستان Afghanistan youth social servives and development Org AYSSDO 18/12/1395 علی سجاد بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4126 موسسه توسعه رهبری زنان Women Leadership Development Organization WLDO 18/12/1395 راضیه نوری کابل خدمات اجتمتاعی ، ارتقأ ظرفیت
4128 موسسه خدمات حرفوی و زراعتی زنان روستائی Village women vocational Services and Agriculture Organization VWVSAO 18/12/1395 عاصمه بدخشان خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه
4130 موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا Saina Exploratory,Cultural and Tourism Org SECTO 18/12/1395 محمد زمان احمدی بامیان فرهنگی ، تحقیق ، تعلیم و تربیه و گردشگری
4131 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان Vocation Development Organization for Women VDOW 18/12/1395 شمس الله بدخشان تعلیم ترببیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4133 موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت Hedayat Educational and Training Organization HETO 18/12/1395 سعاد ت غزنی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4136 موسسه بانوان نیازمند Women in Need Organization WINO 18/12/1395 نازیه بدخشان خدمات اجتماعی ، صحت و زارعت
4138 موسسه هماهنگی وبازسازی نوبهار Now Bahar Coardinalion and Rehabilitian Organization NBCRO 18/12/1395 بی بی حور غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و صحت
4139 موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Service Organization AWSESO 18/12/1395 لیلا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4140 موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان Advocate of Afghan Womens Rights Organization AAWRO 18/12/1395 مژده کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4145 موسسه تمسک آسایش پایدار Sustainable Tranquility Gain Org. STGO 18/12/1395 عبدالرازق منیب هرات تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت
4148 موسسه واحد امور افغانستان Afghanistan Affairs Unit Org. AAUO 18/12/1395 خیبر کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4150 موسسه حمایوی وانکشافی طلوع آفتاب Sun Rrise Supportive and Development Organization SRSDO 18/12/1395 نعمت الله کابل تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت
4153 موسسه اجتماعی وخدماتی جامعه موفق افغانستان social organization of succes and Success of afghan socity SOSSAS 18/12/1395 مرضیه کابل خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت و تعلیم و تربیه
4154 موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا Safa Development and Vocational Services Organization SDVSO 22/1/1396 بی بی عایشه بدخشان زراعت ، تعلیم تربیه خدمات اجتماعی
4155 موسسه عدالت خواهی برای زنان افغان Justice for Afghan Women Organization JAWO 22/1/1396 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4156 موسسه آموزشی حرفوی پامیر Pamir Vocational Training Organization PVTO 22/1/1396 ضیاگل بدحشان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4157 موسسه آموزشی بهاربانوان Women Spring Educational Organization WSEO 22/1/1396 لیدا ملکزاده کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4158 موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان Youth Educational and Self Sufficiency Organization YESSO 22/1/1396 بهاره کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4159 تولنیزه پراختیایی موسسه Community Based Improvement Organization CBIO 22/1/1396 سیدعبیدالله قندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4160 موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه Organization for Promotion of Health and Community Development OPHCD 22/1/1396 محمدعزیز کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4162 موسسه خدمات بشری اطفال وزنان Women and Childern Humanitarian Services Organization WCHSO 22/1/1396 حزب الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4163 موسسه خیریه ملی بیماری های خاص افغانستان Afghanistan National Charity Organization for Special Diseases ANCOSD 22/1/1396 سیدحمیدالله موسوی کابل صحت وخدمات اجتماعی