امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1485 موسسه بازسازي جامعه سبز Rehabilitation Green Community Org RGCO 17 / 6/ 1386 محمد اکبر کابل صحت بهبود محيط زيست
1499 موسسه بازتواني قربانيان جنگ افغانستان Rehabilitee Org for Afghan War Victims ROAWV 1388/6/17 شاه جهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4843 موسسه ابتکار شرقی Oriental Initiative Org. OIO 6 / 8 / 1398 محمد مهدی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4847 د ژوند او پاملرنه خیریه موسسه Pro-Life and Care Org. PLCO 6 / 8 / 1398 گوهرالرحمن کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
1537 موسسه تشديد پروگرام محوفلج در افغانستان Polio Plus Afghanistan Org PPAO 19/9/1388 داكتر اجمل ننگرهار صحت
2203 موسسه باور و اعتماد Believe and Trust Organization TABO 1 / 4 / 1390 شکریه محمد طا هر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2345 مطا لعا تی صلح و توسعه Organization for peace and Development studies OPDS 20/7/1390 عا رف خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2375 ارتقا ظرفیت ها و انکشاف زراعت د ر دهات Capacity abilities agriculture and rural development organization CAARDO 13/9/1390 سیدالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4004 موسسه مطالعات انکشاف پایدار Organization for sustainable Development Studies OSDS 27/7/1395 محمد تقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
2537 موسسه تحول جامعه Community Mutation Organization CMO 23 /1 / 1391 مریم شاه ولی فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2555 الحکیم خیریه موسسه Al_hakeem welfare organization AHWO 23 /1 / 1391 حبیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2566 موسسه افغانها متحد برای انکشاف مناطق روستایی Allied Afghans Rural Development Org. AARDO 23 /1 / 1391 سید جمال الدین سید نصرالدین خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4135 قلم لارمرستندویه خیریه موسسه Pen Path Helping Charity Organization PPHCO 18/12/1395 عطا الله کابل تعلیم تربلیه ،صحت و خدمات اجتماعی
2657 دتولنی د پرمختیا او چاپیریال ساتنی موسسه Community Development and Environmental protection Organization CDEPO 1391/3/24 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2659 موسسه خیریه افغان برای نیازمندان Afghan Relief Organization for needy people ARONP 1391/3/24 نجیب الله علی گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2755 دتولنی خیر سکنی او بر مختک موسسه Social Welfare Organization Development SWOD 1391/7/26 اسماعیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3022 داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه Abad Afghanistan Aid Development Org AAADO 1392/07/09 نصیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3318 موسسه انکشاف اجتماعی دوست Dost Social Development Organization DSDO 1393/9/05 عبدالصمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3345 موسسه آغوش گرم برای اطفال Warm Hug for Children Organization WHCO 1393/9/05 نجیب الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ،صحت
3369 موسسه انکشاف اجتماعی و صحت افغانستان Afghanistan Social Development and Health Organization ASDHO 1393/10/17 داکتر عبدالله اکبری کابل صحت ، تعلیم و تربیه
3387 موسسه انکشافی دید گاه Vision Development Organization VDO 1393/10/17 مدینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
2779 موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان Organization of Afghan Alumni Exchange Program OAAEP 27/ 9 / 1391 عبدالباری عبدالمجید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3564 موسسه تعلیمی و زراعتی نو New Agricultural and Educational Organization NAEO 23/2/1394 سید میرویس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
1635 بلند بردن سطح آموزشي افغانها Afghan Learning Raise Org ALRO 6/12/1388 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3644 موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان Elite Afghan Empowerment and Development Organization EAEDO 14/5/1394 ظاهره پوپلزی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
1646 موسسه صحي و اجتماعي براي افغانها Afghan Social and Health Org AFSHO 19/1/1389 مصطفي صحت تعليم و تربيه زراعت
2847 موسسه آینده سبز افغانستان Afghanistan Green Future Org AGFO 30/12/1391 مرسل مهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت
969 طلوع زنان افغانستان Afghanistan ORG Women Arise AOWA 17/3/1386 سوسن خدمات اجتماعی، زراعت Uتعلیم وتربیه وصحت
2875 موسسه اجتماعی وفرهنگی بانوان رسالت رسالتمند women prophecy able cultural and social org WPCSO 30/12/1391 ساره حبیب خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2920 دبشری خدمتونو تعلیم و رهبری موسسه Humanitarian Education and Leading Organization HELO 29/2/1392 ولی الله محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2949 موسسه همکاری با بشریت با افغانستان Help Humanity Organization of Afghanistan HHOA 5/4/1392 عاطفه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2952 موسسه خیریه توحید برای ایتام افغانستان Towhead Welfare Organization for Afghanistan’s Orphans. TWOAO 5/4/1392 عبدالرحمن عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
994 موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها Afghanistan Development Organisation for Afghans ADOA 1386/4/21 بی بی ظریف تعلیم وتربیه،
2991 موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون hamida barmaki organization for the rule of law HBORL 5/4/1392 سیدحمید ضیا میرضیا الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
200000 PLNO PLNO PLNO 01-01-2020 برای تمام ولایات تمام ولایات ندارد
3102 موسسه خیریه الحق البیان Alhaq -o-Bayan Welfare Org. ALHWO 16/9/1392 عتیق الله بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3163 موسسه رضاکاران متجرب افغانستان Being Resourceful Afghan Volunteers Org BRAVO 19/01/1393 ملیحه کابل
1834 دافغانانو دملاتر خبربه Afghan supporting point organization ASPO 29/7/1389 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3214 موسسه اجتماعی رفاه و صحت Social Welfare and Health Organization SWHO 1393/3/18 وحدت الله کابل
3216 موسسه توسعه افکار مبتکرانه Development of Innovating Thinking Org DITO 1393/3/18 آمنه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3258 موسسه نوی ژوند New Life Organization NLO 20/05/1393 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3311 موسسه بشر دوستانه برای توسعه افغانستان Afghanistan Humanitarian Organization for Development AHOD 1393/9/05 عبدالحفیظ (نبی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3349 موسسه حقوقی و اجتماعی خواهران افغان Afghan Sisters Social and Legal Organization ASSLO 1393/9/05 فاخره تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3447 موسسه جامعه ارزیابی کننده گان افغانستان Afghanistan Community Of Evaluators Organization ACOEO 1393/12/05 حفیظ الله (جبارخیل) کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3501 موسسه معاونیت و پیشرفت برای زنان و افغان Assistance and Promotion for Afghan Women Organization ` APAWO 1394/1/12 ظریفه غفاری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و خدمات حرفوی
3508 موسسه اجتماعی برای انکشاف افغانستان Social Organization for Afghanistan Development SOAD 1394/1/12 الهه کابل خدمات اجتماعی ، خدمات فرهنگی ، صحت
3511 موسسه توانمندی و ماموریت زنان افغان Afghanistan Women Mission Empowerment Organization AWMEO 1394/1/12 ریسه مینه محمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3524 موسسه روابط اجتماعی اقتصادی برای مردم People Social Relation and Economic Org PSREO 1394/1/12 عبدالغنی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3545 موسسه دید نو برای افغانستان New Vision Organization for Afghanistan NVOA 23/2/1394 زهره بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3550 موسسه تعلیمات زراعتی و خدمات صحی برای افغانها Agriculture Educational and Health Services Organization for Afghans AEHSOA 23/2/1394 نیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت