جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4539 موسسه پل دوستی Friendship Bridge Organization FBO 16 /8/1397 سیدشاه آغا کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4540 موسسه انکشافی وآموزشی زن افغان Aghan Woman Development and Training Organization AWDTO 16 /8/1397 حمیرا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4541 موسسه صحی ورفاهی افغانستان Health and Welfare Organization of Afghanistan HAWOA 16 /8/1397 زرغونه ننگرهار صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4542 موسسه سلام خدمت برای ملت افغانستان salaam organization saver for Afghanistan Nation SOSAN 16 /8/1397 سرورالدین عیار تخار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4543 موسسه ملی ورزش برای مکاتب واطفال National sport organization for children and school NSOCS 16 /8/1397 حیات الله کابل خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
4544 موسسه تعلیمی Learn Org LO 16 /8/1397 پشتنه درانی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4545 موسسه تکنالوژی عصرسبز Green Era Tech Organization GETO 16 /8/1397 زحل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4546 موسسه تعلیمی وبازسازی افغان Afghan Educational and Rehabilitation organization AERO 16 /8/1397 فریداحمدعرفان کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4547 موسسه اختصاصی کارمندان اجتماعی افغانستان Afghanistan social workers professional organization ASWPO 16 /8/1397 مسعود ایوبی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4548 موسسه بانک غذایی افغانستان Afghanistan Food Bank Organization AFBO 16 /8/1397 عالم زیب زرغون کابل خدمات اجتماعی
4551 موسسه حفاظت ازکمک های بشردوستانه وکاربرای سهولت افغانها Keep Hamanitarian Assistances and Work for Afghans Relief KHAWARO 16 /8/1397 محمدظهورصدیقی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4552 موسسه بشردوستانه راه امید Hope Way Humanitarian Organization HWHO 16 /8/1397 سیدمحمدتقی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4553 موسسه مهاجرت افغان Afghan organization for Mirgration AOM 16 /8/1397 عبدالقادر عمری کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4554 موسسه ملی ابتکاروعمل Nationl Organaization of Initiative and Action NOIA 23/8/1397 سیدمجیب سادات کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4559 موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود Monji-e-Mawuood Chartable ، Cultural and Social Organization MMCSO 7/9/1397 سید آغا حسن کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4560 موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی Public Private Partnership Knowledge Hub Organization PPPKHO 7/9/1397 فردین صدیقی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت و صحت
4561 موسسه دنیای راه نجات Dunya-e-Rah-e-Nejat Organization DRNO 7/9/1397 مسعوده بلخ صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4562 موسسه انکشاف ایده های سازنده Productive Ideas Development Organization PIDO 7/9/1397 اقبال شاه قلندری غزنی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی
4563 موسسه تعلیمی و تربیتی امید برای همه Educational and Training Hope Organization for Each ETHOE 7/9/1397 سید انور کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4564 موسسه خیریه دانش Danish Welfare Organization DWO 7/9/1397 عبدالاول بغلان زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4565 موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان برای توسعه و عمل Afghanistan Success Organization for Development and Action ASSODA 7/9/1397 محراب الدین مبارز بلخ صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4566 موسسه شهر دانش City of Knowledge Organization CKO 7/9/1397 لمبه کابل تعلیم و تربیه
4567 موسسه آموزشی باز Open Educational Org. OEO 14/9/1397 معصومه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4568 موسسه انکشاف صحی ، تعلیمی و اجتماعی زنان Women Health ,Education and Social Development Org. WHESDO 14/9/1397 فرزانه ظفری کندهار صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4569 موسسه برای حفاظت زیست و پایداری Org for Consevatation and Sustainability . OCS 14/9/1397 حمیدالله کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4570 موسسه فرصت عالی برای آموزش علمی High Opportunity for Practical Education Org HOPEO 14/9/1397 عنایت الله سهیل کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4571 موسسه کمکی بانوان افغانستان Women Aid AfghanistanOrg . WAAO 14/9/1397 ناجیه حیدری کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4572 موسسه افغانها برای حمایت از معارف Org of Afghan Support for Education. OASE 21/9/1397 سید زبیر عمر بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4573 موسسه همگانی ایمان Eiman Universal Org . EUO 21/9/1397 احمد سعید بلخ زراعت ، صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4574 موسسه خیریه برای ترقی و پیشرفت اقتصاد Initiative for Development Economic and Social Org . IDEASO 21/9/1397 اسما احسان یار کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4575 موسسه تحقیق صلح جرگه Jirga Peace Research Org . JPRO 21/9/1397 آقا محمد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4576 موسسه باز سازی نو بهار Now Bahar Rehbilitation Org . NBRO 21/9/1397 محمد ظاهر بلخ خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4578 موسسه انکشاف حقوق اساسی مردم People Fundaental Rights Development Org . PFRDO 21/9/1397 باز محمد کندهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4579 موسسه صنایع دستی افغان کاریاب Afghan Jobseeker Handicrafts Org. AJHO 21/9/1397 نفس گل بختانی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4580 موسسه چشم امید اتفاق Eye of Alliance Hope Org . EAHO 21/9/1397 فتانه کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4581 موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان Org of Social Researchand Analysis of Afghanistan. OSRAA 21/9/1397 مریم بریالی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4582 موسسه خدمات اجتماعی امید تغیر Omid Tagir Social Servises Org. OTSSO 21/9/1397 فریبا مریم کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4583 موسسه حقوق بشر بلوچهای افغان Afghan Baluches People Human Rights Org. ABPHRO 21/9/1397 عزت الله کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4584 موسسه ورود به آینده روشن Enter to Bright Future Org. EBFO 21/9/1397 لطیفه احمدی فراه خدمات اجتماعی، ، تعلیم و تربیه و زراعت
4585 د فکر او مننه پرمختگ موسسه Think and Thank Development Organization TTDO 28 / 9 / 1397 عبدالله صافی کنر خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه زراعت
4586 موسسه مشارکت ملی زنان افغان Afghan Women National Participation Organization AWNPO 28 / 9 / 1397 داکتر لیلما قریشی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4587 موسسه رفاه اجتماعی برای زنان و کودکان Social Welfare Organization for Women and Children SWOWC 28 / 9 / 1397 فرشته فاریاب تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4589 موسسه حمایت و صحت برای مهاجرین و معتادین افغانستان Afghanistan Support and Health Organization for Refugees and Addicted ASHORA 28 / 9 / 1397 انجنیر سید عبدالله حکیمی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4590 موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social Protection Organization AWSPO 28 / 9 / 1397 سلیمه شریفی کابل خدمات اجتماعی، صحت تعلیم و تربیه
4591 موسسه انکشاف پایدار و خدمات اجتماعی افغانستان Afghanistan Sustainable Development & Social Service Organization ASDSSO 28 / 9 / 1397 میرویس امر خیل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4592 موسسه تعلیمی انکشافی دنیا برای افغانستان Dunya Organization for Education and Development in Afghanistan DOEDA 5 / 10 / 1397 عبدالصمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4593 موسسه برای جهت جدید Organization for New Direction OND 5 / 10 / 1397 مظفر شاه کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4595 موسسه اجتماعی زنان باورمند افغانستان Afghan Believing Women's Social Organization ABWSO 5 / 10 / 1397 سحر کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4597 موسسه خدمات انکشافی اندیشه نوین New Idea Development Services Organization NIDSO 5 / 10 / 1397 محمد نعیم کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4599 ارمنو تولنو موسسه Organization of Communities in Need OCIN 12 / 10 / 1397 شفیق الله ننگرهار صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه