جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4404 موسسه حمایت از زنان و دختران جوان افغان Afghan Women and Young Girls Support Organization AWYGSO 19/01/1397 نازی کابل تعلیم تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
4405 موسسه خیریه دست های مهربان Kind Hands Charity Organization KHCO 19/01/1397 بریالی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4406 موسسه طبی و همکاری بشری افغان Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization AMHAO 19/01/1397 دوکتور محمد قدیم بهرمند کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4407 موسسه تقویت عدالت Justice Support Organization JSO 19/01/1397 جمعه خان کابل تعلیم و تربیه ، صحت خدمات اجتماعی و زراعت ولایت کابل ناحیه 13
4408 موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان Afghan Education Development and Health Services Organization AEDHSO 19/01/1397 زرلشت لونگ ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه
4409 موسسه رشد ظرفیت و خودکفایی خانم های افغان Afghan Womens Capacity and Self-Sufficiency Growth Organization AWCSGO 19/01/1397 هوسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4410 موسسه خدمات مسلکی و آموزشی سحر برای زنان افغان Sahar Educational and Vocational Services Organization for Afghan Women SEVOAW 19/01/1397 فریبا امیری کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4411 موسسه بهبود صحت و داد خواهی افغان Afghan Health Enhancement and Advocacy Organization AHEAO 19/01/1397 عبدالرحمن شهاب کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4412 موسسه برای مدیریت انسجام و انکشاف افغانستان Organization for Managing Afghanistan Integration and Development OMAID 19/01/1397 احمد مسعود کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4413 موسسه خدماتی و انکشافی زنان Womens Service and Development Organization WSDO 19/01/1397 احمد جاوید کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4415 موسسه آگاهی دهی و حفظ محیط زیست Environmental Awereness and Protection Organization EAPO 19/01/1397 هوسی کابل خدمات اجتماعی
4416 موسسه آزمونگاه موثر برای افغانستان مترقی و متوازن Adequate Lab of Progressive and Harmonic Afghanistan Organization ALPHAO 19/01/1397 محمد اشعر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4419 موسسه خانه دانش افغان Afghan House Knowledge Organization AHKO 19/01/1397 روح الله رحمانی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4422 موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization DAWEO 19/01/1397 وحیده سلام کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4423 موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی Educational, Development and Research Organization EDRO 19/01/1397 زبیر عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4424 موسسه معلومات برای پیشرفت جوانان و اطفال Information for Development of Youth and Children Organization IDYCO 2/3/1397 غلام دستگیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4425 موسسه ابتکار پایدار موثر برای تغیر Effective Inovation for Sustainable Change Organization EISCO 2/3/1397 پرویز "حکمی" بلخ صحت ، خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
4426 موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان Afghanistan Legal Research and Development Organization ALRDO 2/3/1397 پوهنمل لطف الرحمن سعید کابل خدمات اجتماعی
4427 ملی ترون خیریه موسسه National Teron Charitable Organization NTCO 2/3/1397 علم جان کابل خدمات اجماعی ، تعلیمی و صحت
4428 موسسه توانمند سازی زنان برای افق جدید Women Empowerment for New Horizon Organization WENHO 2/3/1397 خدیجه هرات زراعت ُ صحت خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4429 موسسه رفاه جامعه افغان ها Organization for Welfare of Afghans Society OWAS 2/3/1397 محمد شاهپور کابل صحت و زراعت
4430 موسسه زنان نخبه افغان Organization of Afghan Elite Women OAEW 2/3/1397 کرشنا صمدی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه
4431 موسسه جوانان ملی افغانستان Afghanistan National Youth Organization ANYO 2/3/1397 نور الله مجددی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4433 موسسه پیشرفت اقدامات عملی Practical Action Development Organization PADO 2/3/1397 برهان الدین ظهیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، انرژی، زراعت و تعلیم و تربیه
4434 موسسه زنان درخشان افغان Brilliant Afghan Women Organization BAWO 2/3/1397 راکعه بدخشان خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4436 موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار Organization of United Afghanistan for Sustainable Development OUASD 2/3/1397 روح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4437 خیر البشر خیریه موسسه Khair-Ul-Bahsar Welfare Organization KBWO 2/3/1397 رحمت الله تکل کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4438 موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت Society Empowerment Through Unity and Participation SETUPO 2/3/1397 پرویز احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4440 موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization CHATARO 2/3/1397 شفیق الله شریفی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4441 د انسان روزنه موسسه Human Training Organization HTO 2/3/1397 فیض الله هلمند خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4442 موسسه جوانان خلاق وحجره توانمندیازی زنان Creative Youth & Chamber of Ladies Empowerment Organization CYCLEO 2/3/1397 فرشته کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4443 موسسه انکشاف ملی صدا Voice National Development Organization VNDO 2/3/1397 روح الله حسن یار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4444 موسسه عالی برای آموزش وتوسعه Great Organization for Learning and Development GOLD 2/3/1397 سید صابر هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4445 موسسه پیام عدالت Justice Message Organization JMO 2/3/1397 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4446 موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان Afghanistan National Education Coalition Organization ANECO 2/3/1397 جان محمد احمدیان کابل تعلیم و تربیه
4447 موسسه جوانان مبتکر Innovative Youths Organization IYO 2/3/1397 سیدوحید الله ازهز کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4448 موسسه آموزشی وانکشافی ازگوسفند تا مارکیت Sheep to shop training and Development Organization SSTDO 2/3/1397 مینه شیرزوی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4449 موسسه خیریه حمایت از اطفال کار Charity of Supporting for Child Labor Organization CSCLO 3/4/1397 لیمه ولایت هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4451 موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی Technical and Professional Capacity Building Organization TPCBO 3/4/1397 احمد حارث ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4452 موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development OREAD 3/4/1397 غلام قادر ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4453 موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency HOAWSS 3/4/1397 اجمل ولایت کابل خدمات اجتماعی
4454 موسسه مطالعات دیموکراسی افغانستان Afghanistan Democracy Studies Organization ADSO 3/4/1397 امام محمد وریماچ ولایت کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و حکومت داری خوب
4455 موسسه تحصیلی و خدماتی آینده سازان Future Makers Education and Services Organization FMESO 3/4/1397 تمنا حمیدی ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4456 موسسه کمک برای افغان وطن پرست Help for Afghan Patriot Organization H4APO 3/4/1397 ایمل ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4457 موسسه رویای قریه صلح Village of Peace Dream Organization VPDO 3/4/1397 معصومه ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه