امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4834 Safeer Rahmat Welfare Org. موسسه خیریه سفیر رحمت SRWO 6 / 8 / 1398 داکتر محمد سلیمان کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4838 کوچی خیریه موسسه Kochi Charity Org. KCO 6 / 8 / 1398 فریده کوچی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4839 موسسه افغانستان به پیش Afghanistan Forward Org . AFGFO 6 / 8 / 1398 مسعود احمد عزیزی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4842 موسسه توسعه و انکشاف وترنری شالیهوترا Shalihotra Veterinary Extension and Development Org. SVEDO 6 / 8 / 1398 محمد حامد کابل زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4844 موسسه کمک برای اطفال یتیم Help for Orphan Children Org. HOCO 6 / 8 / 1398 عبدالولی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4849 موسسه تحول و رفاه اقتصادی Evaluation and Welfare Economic Org. EWEO 6 / 8 / 1398 فرزانه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4852 موسسه گام بسوی روشنایی افغانستان Step to Brightness of Afghanistan Org . SBAO 6 / 8 / 1398 شگوفه / محمد مهدی توکلی کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4853 موسسه کمک های بشر دوستانه و توسعه زراعت Humanitarian Assistance and Agriculture Development org. HAADO 17 / 9 /1398 احمد ضیا هلمند بخش زراعت، صحت،خدمات حقوقی و اجتماعی، تعلیم و تربیه
4855 موسسه تحقیقات عامه و انکشاف آسیا Asia Public Research and Development org. APRDO 17 / 9 /1398 زحیمه تخار صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4856 موسسه خدمات تعلیمی و اجتماعی جیهون Jaehon Education and social services org. JESSO 17 / 9 /1398 ناهید نیران بدخشان خدمات اجتماعی، مراقبت مادر و طفل و تعلیمات صحی
4858 موسسه اتحاد برای بشردوستی Unity for Humanity Organization U H O 17 / 9 /1398 عبدالسلام کابل خدمات تعلیماتی،خدماتی اجتماعی، و صحی.
4861 موسسه آموزشی و ارتقای فرهنگ افغانستان Afghanistan Educational and cultural Development Organization AECDO 17 / 9 /1398 عبدالرشید رشاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و ابیاری.
4863 موسسه رهنمای صحت Health Guide Organization. HGO 17 / 9 /1398 مرسل کابل خدمات تعلیماتی صحی.
4865 موسسه رفاه اجتماعی راه رهنورد Rah-e-Rahnaward Social Wefare Organization RRSWO 17 / 9 /1398 سراج الدین غور تعلیم و تربیه، صحت و مصونیت اجتماعی
4868 موسسه کارا Kara Organization KARAO 17 / 9 /1398 سید مرشد شمیسی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و آبیاری
4872 خدمات اجتماعی برادران افغان Afghan Brothers Social Services org. ABSSO 17 / 9 /1398 عبدالبشیر تخار خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی و خدمات محیط زیستی
4873 موسسه تجدید قوای شرق East Power Renewal Organization EPRO 17 / 9 /1398 عبدالسلیم ایوبی فاریاب خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4874 موسسه امور صحی بشری Humanity Health Matters Organization HHMO 17 / 9 /1398 محمد محمدی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4875 موسسه توسعه اموزشی افغانستان ایده Instruction Development Organization of Afghanistan Idea IDOAI 17 / 9 /1398 مرتضی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4876 موسسه وقایه قبل ازوقوع کمک به مردم Incident Prevention to Assist the People Organization IPAPO 17 / 9 /1398 فرحناز کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
4878 د دوامداره او موثراقتصادی پرمختگ موسسه Sustainable and Effective Economic Progression Organization SEEPO 17 / 9 /1398 سید نظیم خدرخیل ننگرهار تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4881 د سحو غر موسسه women’s Voice organization WVO 17 /10 / 1398 مینا جلال خدمات اجتماعی
4882 د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه Organization for Management Environment Education and Development. OMEED 17 /10 / 1398 بشیرالله مدیریت، محیط زیست
4883 افغان زده کری مرستندویه موسسه Afghan Learning Aid Organization ALAO 17 /10 / 1398 محمد صبور تعلیم و تربیه و فرهنگ
4884 موسسه کمک رسانی و توسعه نوین New Development and Relief Organization. NDRO 17 /10 / 1398 عبدالقدوس زراعت، خدمات اجتماعی..
4886 روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه Health Disability and Development Organization. HDDO 17 /10 / 1398 راضی خان خدمات صحی، فراهم آوری خدمات بازتوانی فزیکی و
4887 موسسه کار Work Organization WO 17 /10 / 1398 محمد داود طلوع بلخ خدمات اجتماعی
4888 موسسه خدمات اجتماعی و زراعتی ظهور نور. Zohor Noor Social Service and Agriculture Organization. ZNSSAO 17 /10 / 1398 نقیب الله خدمات اجتماعی، زراعت ، آبیاری و مالداری.
4889 موسسه راه حل های انکشافی Organization for Development Solutions. ODS 17 /10 / 1398 محمد مهدی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
4890 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی امواج Waves of Social Welfare and Economic Organization WSWEO 17 /10 / 1398 الحاج محمدهارون بدخشان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4891 نجات سادات خیریه او تولنیزه موسسه Nejat Sadat Charity and Social Organization NSCSO 17 /10 / 1398 سید محمد اکبر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
104 موسسه باز سازی بشردوست Basher Dost Rehabilitation Team BRT 21/7/1384 گل محمد نبی زاده کابل تعلیم و تربیه، زراعت و مالداری ,خدمات اجتماعی وصحت
143 پروگرام بازسازی و انکشاف افغانستان Afghanistan Rehabilitation And Development Program ARDP 1384/8/9 محمد صدیق خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم تربیه
204 موسسه د افغانستان د بیارغونی ملی تولنه Afghanistan National Association For Rehabilitation ANAR 17/9/1384 خالد علی کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
224 امور مدنی افغانستان Couac affair Afghanistan CAO 17/9/1384 حاجی عبدالشکور خدماتاجتماعی
257 افغان پراختیای موسسه Afghan Development Foundation ADF 1384/9/30 محمد خالد نور کابل زراعت، تعلیم و تربیه و خدمات حرفوی
272 موسسه فرهنگی اجتماعی وامدادی کشتی تم با tampa ship education cultural and social organization ECSOTS 7/10/1384 محمد حبیب خدمات اجتماعی
273 د افغانستان بیارغونی او عاجلومرستو اداره Afghanistan Rehabilitation And Emergency Help Organization AREHO 7/10/1384 عزیزالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
331 اداره خیریه زنان افغانستان Afghanistan Women Development Association AWDA 28/10/1384 سید محمد هارون تعلیم و تربیه و صحت
356 کمک های بشری و اجتماعی برای بازسازی افغانستان Social And Humanitarian Assistance For The Rehabilitation Of Afghanistan SHARA 1384/11/5 عبدالخالق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
357 موسسه بازسازی و خدماتی اجتماعی خپلوان Khpeluan Rehabilitation And Social Organization KRSSO 1384/11/5 محمد بشیر ناصری کابل خدمات اجتماعی
401 دافغانستان دبيارغوني پروگرام Afghanistan Rehabilitation Program ARP 1384/11/19 رواش ظهیر کابل کمک به مردم بی بضاعت
420 اداره متحد بازسازی افغانستان United Rehabilitation Bureau URB 1384/11/26 سید ولی ولد محمد انعام کابل خدمات اجتماعی
447 موسسه اداره خدمات پروژوی Bureau for Project Survices BPS 1/12/1384 شاپور احمد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
478 موسسه بازسازی و کمک رسانی برای افغانستان Institute for relief and rehabilitation of Afghanistan IRRA 14/12/1384 محمد ناصر کندهار زراعت
4893 موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه Siratul jannah Social Service Organization SJSSO 16 /11 / 1398 سید مراد بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4895 موسسه درفش کاویان Darafsh Kawyan Organization DKO 16 /11 / 1398 سلطانه عزیزی کابل آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی
4896 موسسه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان Afghanistan Sustainable Development and Environment Organization ASDEO 16 /11 / 1398 میلاد امیری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4897 موسسه انکشاف صحی برای جامعه Organization of Health Development for Community OHDC 16 /11 / 1398 سید یعقوب سادات کابل صحت، تعلیم و تربیه ، زراعت و مالداری
4900 موسسه علمی و پژوهشی صلح پایدار The Scientific and Research Organization of Sustainable Peace SROSR 16 /11 / 1398 محمد صابر کابل خدمات اجتماعی