جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3067 موسسه حمایت از خانواده های بی سرپرست و عودت کننده گان افغان Relief Committee for Destitute Afghan and returnee families RCDARF 1392/07/09 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3068 موسسه کمک برای انکشاف افغانستان Organization for Afghanistan Development &Support OADS 16/9/1392 محمد نبی رحیمی پنجشیر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3070 موسسه هلت نیت افغانستان Organization Healthnet Afghanistan HNAO 16/9/1392 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3073 موسسه حمایت از صنایع دستی زنان افغان Support of Handicraft of afghan Women Org SHAWO 16/9/1392 نرکس هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3074 مساعدت برای قهرمانان افغان Help for Afghan Heroes ORG H4AHO 16/9/1392 محمد سلیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3075 موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان Afghan Women Development Handi Craft Org AWDHO 16/9/1392 بی بی فاطمه هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3077 موسسه حمایت از جوانان و انکشاف افغانستان Afghanistan Development and Youths Support Org ADYSO 16/9/1392 فرحناز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3082 موسسه اجتماعی و فرهنگی رنگین کمان Rainbow Social and Cultural Organization RSCO 16/9/1392 خادم علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3090 موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان Charity Services Organization for Afghanistan Orphans CSOAO 16/9/1392 سیمین گل هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3093 موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Transparent Election for Afghanistan Org TEFAO 16/9/1392 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3094 موسسه ارتقا توانمندی زن با تعلیم Promotion Women's Capilities by Education Org PWCEO 16/9/1392 فریبا کاظم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3100 د سولی پاملرنی او مرستندیه موسسه Peace Care Relief Org PCRO 16/9/1392 قریب الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3106 موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft LSOTTH 13/11/1392 همایون بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3111 موسسه زنان حرفوی کهکشان Kakashan Profitional Women Organizaion KPWO 13/11/1392 وحیده وهاج بدخشان خدمات اجتماعی
3114 دویار اجتماعی او خدماتی موسسه Organization of Weyar for Social Services OWSS 13/11/1392 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3115 موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان Afghan Womens Innovative Services Org AWISO 13/11/1392 فاضله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3119 موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan DHAOA 13/11/1392 مژگان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3120 موسسه ابتکار و انکشاف وطن Watan Development and Initiative Org WDIO 13/11/1392 محبوب شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3121 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات Relief Humanitarian Development Org RHDO 13/11/1392 داکتر فیض محمد عاطف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3122 موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند Bright Future for Afghan Needful Org BFANO 13/11/1392 ادنیا ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3124 دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Rural Rehabilitation and Development Program Org RRDPO 13/11/1392 عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3125 موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان Afghanistan Migrants Advice and Support Org AMASO 13/11/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3126 موسسه انکشافی و همبستگی اجتماعی Community Cohesion and Development Org CCDO 13/11/1392 احمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3128 موسسه سرتاسری مرض شکر در افغانستان Diabetic Organization Overall Afghanistan. DOOA 13/11/1392 اسد الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3131 موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز Green Town Agriculture and Social Services Org GASSO 13/11/1392 شمس الدین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
3134 موسسه انکشافی و اقتصادی جوانان Youth Economic and Development Org YEDO 13/11/1392 پیمانه حمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3140 موسسه همکاری مستقل برای تغیر Independent Cooperation for Change Organization ICCO 13/11/1392 سید عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3141 هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه Hindara Educational and Social Development Org HESDO 13/11/1392 غوث الدین فروتن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3143 موسسه توجه برای زنده گی Care for life Org CLO 13/11/1392 پری تخار خدمات اجتماعی،زراعت
3151 موسسه خدمات شفاف برای مردم Transparent Services for People Org TSPO 13/11/1392 احمد فهیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3158 نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه Noor Welfare Telismia Organization. NWTO 19/01/1393 جاجی حبیب الرحمن خوست صحت
3160 موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Social Change for Afghan Women Org SCAWO 19/01/1393 تمنا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3167 موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان Badakhshan Vocational Women Services Organization BVWSO 19/01/1393 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3168 موسسه برای انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development OFSD 19/01/1393 قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3170 موسسه انکشاف روستائی Rural Movement Org RMO 19/01/1393 سید عبدالرازق هاشمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3171 موسسه مدافعین اجتماعی برای جوانان افغانستان Social Advocates for Youths Organization Afghanistan SAYOA 19/01/1393 فیصل هادی زاده کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3174 موسسه زبان صلح Pen Tangue of Peace Org PTPO 19/01/1393 غلام رسول بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3176 موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان Organization for Economic Development of Afghanistan OEDA 19/01/1393 سمیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3188 موسسه خدماتی و حرفوی زنان بی بضاعت Poor Women Vocational and Services Organization PWVSO 1393/3/18 رابعه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3189 موسسه حمایت مردم اسیب پذیر افغانستان Afghanistan Vulnerable People Supporting Organization AVPSO 1393/3/18 سید مقیم کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3190 موسسه ظرفیت سازی انکشاف جامعه Organization of Capacity Building and Society Development OCBSD 1393/3/18 عاقله بغلان خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3198 موسسه خیریه وهاج برای افغانستان Wahaj Welfare Organization for Afghanistan WWOA 1393/3/18 انجینر امام جان ننگرهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحی ، خدمات اجتماعی
3202 موسسه رفاه اجتماعی بهبود Behbod Social Welfare Organization BSWO 1393/3/18 سید مصطفی بلخ زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3205 موسسه خدمات محلی و نسلهای آینده Organization for Local Services and Future Generation OLSFG ماعی امان الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3207 موسسه خیریه بشری خدمت Khedmat Human Welfare Organization KHWO 1393/3/18 عارف الله الکوزی کابل خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3212 موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها Vocation Professionalization and Household Economic Growth Organization VPHEGO 1393/3/18 عبدالمنان بلخ تعلیم و تربیه خدمات حرفوی
3217 موسسه تحقیقاتی در امور جوانان Research Organization on Youth Affairs ROYA 1393/3/18 برشنا صافی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3218 موسسه همنوای بشری میهن Maihan Humanitarian Convergence Organization MHCO 1393/3/18 جمال الدین آرین بامیان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3219 اسیادتولنی پرمختیائی موسسه Asia Community Development Organization ACDO 1393/3/18 سرفراز کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی ، زراعت
3220 موسسه توانمند سازی زنان Empowerment of Women Organization EWO 1393/3/18 فروزان بدخشان زراعت ، صحت خدمات حرفوی