امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3546 موسسه خیریه برای توانمند سازی متداوم Mercy Organization for Viable Empowerment MOVE 23/2/1394 محمد جاوید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3578 موسسه انکشافی و حرفوی افغان Afghan Development and Vocational Organization ADVO 23/3/1394 حسینا ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3588 موسسه تقویت جوانان کار آفرین Empowering youth Entrepreneur Organization EYEO 23/3/1394 ویس الدین فیضی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3594 موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Social and Economical Empowerment Organization SEEO 23/3/1394 توریالی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3597 موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان Welfare and Development Organization for Afghan People WDOAP 23/3/1394 نورالامین ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3608 موسسه برای ابتکار انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development Initiative OSDI 23/3/1394 یوسف قادری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3615 موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات Human Capacity Development in the Field of Life Organization HCDFLO 23/3/1394 نگینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3619 موسسه خیریه چشم امید Chashm-E- Omid Charity Organization COCO 14/5/1394 سید نعمت الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت
3626 موسسه بازسازی، انکشاف اقتصادی و خدمات بشری Rehabilitation, Economic Development and Social Services Organization REDSSO 14/5/1394 َشبنم حبیبی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3629 موسسه امید برای انکشاف افغانستان Hope for Afghanistan Development Organization HADO 14/5/1394 ذاکرالله همت کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3631 موسسه تعلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باور Bawar Cultural, Educational and Social Organization BCESO 14/5/1394 شیر احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیهه
3639 موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق Philanthropic Organization for Welfare, Empowerment and Research POWER 14/5/1394 عبداالشکور کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه
3640 موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان Falah Afghanistan Welfare and Development Organization FAWDO 14/5/1394 قاری لطیف الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر پروژه های انکشافی
3643 موسسه امید برای تعلیم و رهبریت در افغانستان Hope for Education and Leadership in Afghanistan Organization HELAO 14/5/1394 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
3653 موسسه خیریه سهولت آورنده برای افغانستان Facilitating Welfare Organization for Afghanistan FWOA 14/5/1394 محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3665 موسسه تحقیق و مطالعات پرسش Porsesh Research and Studies Organization PRSO 14/5/1394 احسان الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3672 موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا افغانستان Capacity Building and Infrastructure Organization of Afghanistan CBIOA 14/5/1394 سعدیه صلاحیت امضا ندارد. محمد داود صافی کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3676 موسسه همکاری جامعه انسانی Humanitarian Social Partner Organization HSPO 14/5/1394 سید محمد بامیان زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
3679 موسسه اول تحصیل Education First Organization EdFO 14/5/1394 محمد امین کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3680 ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه Friends Community Development Organization FCDO 25/6/1394 خلیل الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3685 موسسه حقوق و توسعه مساوی Equal Rights and Development Organization ERD 25/6/1394 فریبا بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3687 موسسه انکشاف زراعتی دوستان افغان Dostan Afghan Development Agricultural Organization DADAO 25/6/1394 عطا محمد هرات زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3688 موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی Wellness Prosperity and Socio-empowerment Organization WPSO 25/6/1394 احمد سالم عبدالله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی وصحت
3690 موسسه صدای حقوق بشر Voice of Human Right Organization VHRO 25/6/1394 ظاهر شاه کابل حقوق بشر خدمات اجتماعی
3695 موسسه توانمندسازی نسلهای آینده Future Generations Empowerment Organization FGEO 25/6/1394 محمد طاهر خلیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3698 موسسه همیاری زنان برای توسعه Women Cooperation Organization for Development WCOD 25/6/1394 بازمیر احمدی بامیان خدمات حقوقی ، تعلیم و تربیه ،
3699 موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر Commitment for Empowerment and Change Organization CECO 25/6/1394 میوند خاورین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3706 دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه Humanitarian for Peace Organization of Afghanistan HPOA 16/08/1394 امداد الله خاطر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3714 موسسه تعلیمی مدیریت در رهبری Management and Leadership Education Organization MLEO 16/08/1394 ضیاالاسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3718 موسسه همبستگی اجتماعی و بشری برای افغانستان Afghanistan Solidarity for Social and Humanity Organization ASSHO 16/08/1394 هدایت جان خوست تعلیم و تربیه ، صحت
3719 موسسه اجتماعی به سازان Better Makers Social Organization BMSO 16/08/1394 محمد شریف بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3721 موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت Free Election and Transparency Watch Organization FETWO 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل حدمات اجتماعی
3723 موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند Shahrvand Social and Legal Research Organization SSLRO 16/08/1394 سید حمید هاشمی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3728 موسسه حمایت پایدار در افغانستان Organization for Sustainable Aid in Afghanistan OSAA 16/08/1394 فرشته یعقوبی / آرش سروش کفیل موسسه هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
3733 موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان Relief Organization for Afghan Women and Children ROAWC 16/08/1394 ذبیح الله بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
3735 موسسه مبارزه با فساد اداری افغانستان Afghanistan Anti - Corruption Org AACNO 16/08/1394 خان زمان امرخیل کابل خدمات اجتماعی و حاکمیت قانون
3739 موسسه انکشافی هری بانو Herai Banoo Development Organization HBDO 16/08/1394 حنیفه هرات
3745 اگاهی های اجتماعی برای منابع انسانی و محیط زیست social Awareness for Humanitarian and Environmental Resources SAHERO 16/08/1394 جنید خان اسحق زی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3749 موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه Strengthen Agriculture Livelihood Environment and Hygiene Org. SALEHO 16/08/1394 داکتر عتیق الله بدخشان تعلیم و تربیه زراعت ، خدمات اجتماعی خدمات اقتصادی
3751 موسسه خدمات برای پروگرام انکشافی افغانستان Afghanistan Services and Development Program Org. ASDPO 16/08/1394 عبدالمتین کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3754 موسسه توانمند سازی اقتصادی و کمک های بشری Humanitarian Economic Empowerment and Relief Org. HEERO 16/10/1394 فرشته (وردک) عبدالرحیم یوسفزی کفیل موسسه کابل خدمات حرفوی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3761 موسسه انکشافی و آموزشی دیار افغانستان Afghanistan Diyar Development and Educational Org. ADDEO 16/10/1394 سعیده فقیر زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3766 موسسه انکشافی فردای بهتر Better Tomorrow Development Org. BTDO 16/10/1394 جمایل حیدری سمنگان صحت ،تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3767 موسسه ظرفیت سازی و تحقیقاتی بانوان Women Capacity Building Research Org. WCBRO 16/10/1394 انجیلا / کمال الدین کاکر کفیل بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ،
3779 موسسه انکشافی و خدماتی فردوس Paradise Development and Social Services Organization PDSSO 16/10/1394 نصرت کابل خدمات اجتماعی ، انکشفی
3783 موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها Afghan Alternative Livelihood and Welfare Development Org AALWDO 16/10/1394 محمد نواب زیرک کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3784 موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها Modern Idea Educational Org for Afghans Development MIEOAD 16/10/1394 نجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3786 موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان Afghan Reconstruction Agriculture and Education Org. ARAEO 16/10/1394 عبدالستار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3790 موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت Sustainable Alternative Livelyhood Assistance and Management Org. SALAAMO 16/10/1394 لیلماه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3796 موسسه وحدت زنان افغان Afghan Women Unity Org AWUO 16/10/1394 ماریا هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،