جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3073 موسسه حمایت از صنایع دستی زنان افغان Support of Handicraft of afghan Women Org SHAWO 16/9/1392 نرکس هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3074 مساعدت برای قهرمانان افغان Help for Afghan Heroes ORG H4AHO 16/9/1392 محمد سلیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3075 موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان Afghan Women Development Handi Craft Org AWDHO 16/9/1392 بی بی فاطمه هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3077 موسسه حمایت از جوانان و انکشاف افغانستان Afghanistan Development and Youths Support Org ADYSO 16/9/1392 فرحناز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3082 موسسه اجتماعی و فرهنگی رنگین کمان Rainbow Social and Cultural Organization RSCO 16/9/1392 خادم علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3090 موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان Charity Services Organization for Afghanistan Orphans CSOAO 16/9/1392 سیمین گل هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3093 موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Transparent Election for Afghanistan Org TEFAO 16/9/1392 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3094 موسسه ارتقا توانمندی زن با تعلیم Promotion Women's Capilities by Education Org PWCEO 16/9/1392 فریبا کاظم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3100 د سولی پاملرنی او مرستندیه موسسه Peace Care Relief Org PCRO 16/9/1392 قریب الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3106 موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft LSOTTH 13/11/1392 همایون بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3111 موسسه زنان حرفوی کهکشان Kakashan Profitional Women Organizaion KPWO 13/11/1392 وحیده وهاج بدخشان خدمات اجتماعی
3114 دویار اجتماعی او خدماتی موسسه Organization of Weyar for Social Services OWSS 13/11/1392 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3115 موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان Afghan Womens Innovative Services Org AWISO 13/11/1392 فاضله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3119 موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan DHAOA 13/11/1392 مژگان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3120 موسسه ابتکار و انکشاف وطن Watan Development and Initiative Org WDIO 13/11/1392 محبوب شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3121 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات Relief Humanitarian Development Org RHDO 13/11/1392 داکتر فیض محمد عاطف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3122 موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند Bright Future for Afghan Needful Org BFANO 13/11/1392 ادنیا ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3124 دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Rural Rehabilitation and Development Program Org RRDPO 13/11/1392 عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3125 موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان Afghanistan Migrants Advice and Support Org AMASO 13/11/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3126 موسسه انکشافی و همبستگی اجتماعی Community Cohesion and Development Org CCDO 13/11/1392 احمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3128 موسسه سرتاسری مرض شکر در افغانستان Diabetic Organization Overall Afghanistan. DOOA 13/11/1392 اسد الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3131 موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز Green Town Agriculture and Social Services Org GASSO 13/11/1392 شمس الدین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
3134 موسسه انکشافی و اقتصادی جوانان Youth Economic and Development Org YEDO 13/11/1392 پیمانه حمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3140 موسسه همکاری مستقل برای تغیر Independent Cooperation for Change Organization ICCO 13/11/1392 سید عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3141 هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه Hindara Educational and Social Development Org HESDO 13/11/1392 غوث الدین فروتن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3143 موسسه توجه برای زنده گی Care for life Org CLO 13/11/1392 پری تخار خدمات اجتماعی،زراعت
3151 موسسه خدمات شفاف برای مردم Transparent Services for People Org TSPO 13/11/1392 احمد فهیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3158 نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه Noor Welfare Telismia Organization. NWTO 19/01/1393 جاجی حبیب الرحمن خوست صحت
3160 موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Social Change for Afghan Women Org SCAWO 19/01/1393 تمنا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3167 موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان Badakhshan Vocational Women Services Organization BVWSO 19/01/1393 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3168 موسسه برای انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development OFSD 19/01/1393 قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3170 موسسه انکشاف روستائی Rural Movement Org RMO 19/01/1393 سید عبدالرازق هاشمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3171 موسسه مدافعین اجتماعی برای جوانان افغانستان Social Advocates for Youths Organization Afghanistan SAYOA 19/01/1393 فیصل هادی زاده کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3174 موسسه زبان صلح Pen Tangue of Peace Org PTPO 19/01/1393 غلام رسول بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3176 موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان Organization for Economic Development of Afghanistan OEDA 19/01/1393 فیصل محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3188 موسسه خدماتی و حرفوی زنان بی بضاعت Poor Women Vocational and Services Organization PWVSO 1393/3/18 رابعه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3189 موسسه حمایت مردم اسیب پذیر افغانستان Afghanistan Vulnerable People Supporting Organization AVPSO 1393/3/18 سید مقیم کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3190 موسسه ظرفیت سازی انکشاف جامعه Organization of Capacity Building and Society Development OCBSD 1393/3/18 عاقله بغلان خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3198 موسسه خیریه وهاج برای افغانستان Wahaj Welfare Organization for Afghanistan WWOA 1393/3/18 انجینر امام جان ننگرهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحی ، خدمات اجتماعی
3202 موسسه رفاه اجتماعی بهبود Behbod Social Welfare Organization BSWO 1393/3/18 سید مصطفی بلخ زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3205 موسسه خدمات محلی و نسلهای آینده Organization for Local Services and Future Generation OLSFG ماعی امان الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3207 موسسه خیریه بشری خدمت Khedmat Human Welfare Organization KHWO 1393/3/18 عارف الله الکوزی کابل خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3212 موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها Vocation Professionalization and Household Economic Growth Organization VPHEGO 1393/3/18 عبدالمنان بلخ تعلیم و تربیه خدمات حرفوی
3217 موسسه تحقیقاتی در امور جوانان Research Organization on Youth Affairs ROYA 1393/3/18 برشنا صافی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3218 موسسه همنوای بشری میهن Maihan Humanitarian Convergence Organization MHCO 1393/3/18 سید ذبیح الله بامیان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3219 اسیادتولنی پرمختیائی موسسه Asia Community Development Organization ACDO 1393/3/18 ثناء الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی ، زراعت
3220 موسسه توانمند سازی زنان Empowerment of Women Organization EWO 1393/3/18 فروزان بدخشان زراعت ، صحت خدمات حرفوی
3226 موسسه برابری حق و عدالت برای خانم ها Women Equality Lawand Justieary DLJO 1393/3/18 لیلما بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3227 موسسه تبادله معلومات افغانستان درساینس و فرهنگ Afghanistan Information Exchange in Science Economics and Culture Organization AIESECO 1393/3/18 احمدخیبر کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3228 موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان Tonahan Education Training Organization TETO 1393/3/18 غازی محمد پروان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات