امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3410 موسسه انکشافی ظرفیتسازی رنگین کمان Ranageen Kaman Development and Capacity Organization RKDCO 1393/10/17 سمیه کابل حقوق زراعت تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3411 موسسه تعلیمی عنایه Inaye Educational Organization IEO 1393/10/17 "شعیب یوسفزی " کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3417 موسسه احیای اساسی جامعه افغانستان Organization for Essential Community Builders of Afghanistan OECBA 1393/12/05 حرمت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت
3422 موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان Afghanistan Youth Civic Engagement Educational Organization AYCEEO 1393/12/05 ادریس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و خدمات فرهنگی
3424 موسسه اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستائی Action for Welfare and Development of Rural Environment Organization AWDREO 1393/12/05 زهرا محمدی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3429 دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه Humanitarian Assistants Empowerment Organization HAEO 0799660498 093161887 اسد الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی
3432 حمایت از اطفال و ظرفیت سازی زنان و جوانان Women &Youth Capacity building &Children Cooperative Organization WYCCCO 1393/12/05 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3434 موسسه دیده بان مهاجرت افغانستان Migration Watch Afghanistan Org. MWAO 1393/12/05 مطیع الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3452 د افغانی خیریه تولنی موسسه Organization of Afghanistan Welfare Society OAWS 1393/12/05 امان الله ذاکر- سرپرست کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
3455 موسسه تعلیمات مسلکی زنان بدخشان Badakhshan Women Vocational Training Organization BWVTO 1393/12/05 مسلیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3460 موسسه انکشافی محراق Focus Development Organization FDO 1393/12/05 نقیب الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، فرهنگی
3463 موسسه رسانه سلام افغانستان Salam Afghanistan Media Organization SAMO 1393/12/05 احمد ناصر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3470 موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش Tabush Handicraft and Capacity building Organization THCBO 1393/12/05 هاجره کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3475 دعامه ظرفیت لورولو موسسه Public Capacity Building Organization PCBO 1393/12/05 فضل الرحمن خوست تعلیم و تربیه ، صحت زراعت ، خدمات حرفوی
3478 موسسه کمک های صحی برای افغانها Health Aid Organization For Afghanistan HAOA 1393/12/05 روزینا نوری کابل بخش صحت
3479 موسسه خیریه و تعلیمی زابلی Zabuli Charity and Education Organization ZCEO 1393/12/05 ناهید کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعیی
3484 موسسه هماهنگی کمکهای بشری Organization for Coordination of Humanitarian Relief OCHR 1393/12/05 غلام صادق کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3488 موسسه فرهنگی و اجتماعی برای زنان افغان Culture and Social Organization for Afghan Women CSOAW 1393/12/05 شیبا کابل سواد اموزی ، خیاطی
3493 دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه Society for Education Awareness Research Consultancy and Health Organization SEARCHO 1394/1/12 شرافت ساپی کنر تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ، حقوق
3497 موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان Ruz Afghanistan Economic and Social Development Organization RAESDO 1394/1/12 نازیه بدخشان خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی ، تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3502 موسسه خدماتی اجتماعی تفکر نوین Tafakur -e- Naween Social Services Organization TNSSO 1394/1/12 استاد شکیلا سمنگان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی
3505 موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان Afghan Women Advancement and Rural Development Organization AWARDO 1394/1/12 شمس الله تابان بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3506 موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی زنان Women Economic and Social Development Organization WESDO 1394/1/12 نادره بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3507 موسسه خیریه همکاری سادات Sadat Tradesmen Charity Organization STCO 1394/1/12 فهیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3509 موسسه نمایشات گروهی ازاد Bond Street Theatre Organization BSTO 1394/1/12 سید کریم جان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، آگاهی عامه
3521 موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Vulnerable People Org. SVPO 1394/1/12 سکینه کابل حقوقی آموزشی و خدمات اجتماعی
3522 موسسه تعلیمی وانکشافی زنان Women Training and Development Org. WTDO 1394/1/12 مهتاب ملکزی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3525 موسسه فرهنگی و توانمند سازی افغانها Culture and Empowerment Org for Afghan CEOA 1394/1/12 نرگس کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3530 موسسه حقوقی و مشورتی نوین Nawin Law and Consultancy Organization NLCO 23/2/1394 0796909295 محمدحیدر(دهزاد) بلخ تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3532 موسسه ظرفیت سازی و توسعه برای زنان Capacity Building and Development Organization for Women CDOW 23/2/1394 سید عمر بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، زراعت
3542 موسسه پل امید و صحت Bridge Hope and Health Organization BHHO 23/2/1394 عبدالرحیم رجایی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3578 موسسه انکشافی و حرفوی افغان Afghan Development and Vocational Organization ADVO 23/3/1394 حسینا ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3588 موسسه تقویت جوانان کار آفرین Empowering youth Entrepreneur Organization EYEO 23/3/1394 ویس الدین فیضی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3594 موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Social and Economical Empowerment Organization SEEO 23/3/1394 توریالی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3597 موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان Welfare and Development Organization for Afghan People WDOAP 23/3/1394 نورالامین ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3608 موسسه برای ابتکار انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development Initiative OSDI 23/3/1394 یوسف قادری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3615 موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات Human Capacity Development in the Field of Life Organization HCDFLO 23/3/1394 نگینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3619 موسسه خیریه چشم امید Chashm-E- Omid Charity Organization COCO 14/5/1394 سید نعمت الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت
3626 موسسه بازسازی، انکشاف اقتصادی و خدمات بشری Rehabilitation, Economic Development and Social Services Organization REDSSO 14/5/1394 َشبنم حبیبی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3629 موسسه امید برای انکشاف افغانستان Hope for Afghanistan Development Organization HADO 14/5/1394 ذاکرالله همت کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3631 موسسه تعلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باور Bawar Cultural, Educational and Social Organization BCESO 14/5/1394 شیر احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیهه
3639 موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق Philanthropic Organization for Welfare, Empowerment and Research POWER 14/5/1394 عبداالشکور کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه
3640 موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان Falah Afghanistan Welfare and Development Organization FAWDO 14/5/1394 قاری لطیف الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر پروژه های انکشافی
3643 موسسه امید برای تعلیم و رهبریت در افغانستان Hope for Education and Leadership in Afghanistan Organization HELAO 14/5/1394 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
3653 موسسه خیریه سهولت آورنده برای افغانستان Facilitating Welfare Organization for Afghanistan FWOA 14/5/1394 محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3657 موسسه توانمندسازی زنان روستا Organization for Empowerment Rural Women OERW 14/5/1394 هوسی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3665 موسسه تحقیق و مطالعات پرسش Porsesh Research and Studies Organization PRSO 14/5/1394 احسان الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3672 موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا افغانستان Capacity Building and Infrastructure Organization of Afghanistan CBIOA 14/5/1394 سعدیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3676 موسسه همکاری جامعه انسانی Humanitarian Social Partner Organization HSPO 14/5/1394 سید محمد بامیان زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
3679 موسسه اول تحصیل Education First Organization EdFO 14/5/1394 محمد امین کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی