جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4416 موسسه آزمونگاه موثر برای افغانستان مترقی و متوازن Adequate Lab of Progressive and Harmonic Afghanistan Organization ALPHAO 19/01/1397 محمد اشعر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4419 موسسه خانه دانش افغان Afghan House Knowledge Organization AHKO 19/01/1397 روح الله رحمانی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4422 موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization DAWEO 19/01/1397 وحیده سلام کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4423 موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی Educational, Development and Research Organization EDRO 19/01/1397 زبیر عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4424 موسسه معلومات برای پیشرفت جوانان و اطفال Information for Development of Youth and Children Organization IDYCO 2/3/1397 غلام دستگیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4425 موسسه ابتکار پایدار موثر برای تغیر Effective Inovation for Sustainable Change Organization EISCO 2/3/1397 پرویز "حکمی" بلخ صحت ، خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
4426 موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان Afghanistan Legal Research and Development Organization ALRDO 2/3/1397 پوهنمل لطف الرحمن سعید کابل خدمات اجتماعی
4427 ملی ترون خیریه موسسه National Teron Charitable Organization NTCO 2/3/1397 علم جان کابل خدمات اجماعی ، تعلیمی و صحت
4428 موسسه توانمند سازی زنان برای افق جدید Women Empowerment for New Horizon Organization WENHO 2/3/1397 خدیجه هرات زراعت ُ صحت خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4429 موسسه رفاه جامعه افغان ها Organization for Welfare of Afghans Society OWAS 2/3/1397 محمد شاهپور کابل صحت و زراعت
4430 موسسه زنان نخبه افغان Organization of Afghan Elite Women OAEW 2/3/1397 کرشنا صمدی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه
4431 موسسه جوانان ملی افغانستان Afghanistan National Youth Organization ANYO 2/3/1397 نور الله مجددی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4433 موسسه پیشرفت اقدامات عملی Practical Action Development Organization PADO 2/3/1397 برهان الدین ظهیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، انرژی، زراعت و تعلیم و تربیه
4436 موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار Organization of United Afghanistan for Sustainable Development OUASD 2/3/1397 روح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4437 خیر البشر خیریه موسسه Khair-Ul-Bahsar Welfare Organization KBWO 2/3/1397 رحمت الله تکل کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4438 موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت Society Empowerment Through Unity and Participation SETUPO 2/3/1397 پرویز احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4440 موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization CHATARO 2/3/1397 شفیق الله شریفی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4441 د انسان روزنه موسسه Human Training Organization HTO 2/3/1397 فیض الله هلمند خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4442 موسسه جوانان خلاق وحجره توانمندیازی زنان Creative Youth & Chamber of Ladies Empowerment Organization CYCLEO 2/3/1397 فرشته کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4443 موسسه انکشاف ملی صدا Voice National Development Organization VNDO 2/3/1397 روح الله حسن یار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4445 موسسه پیام عدالت Justice Message Organization JMO 2/3/1397 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4446 موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان Afghanistan National Education Coalition Organization ANECO 2/3/1397 غلام علی پرویز کابل تعلیم و تربیه
4447 موسسه جوانان مبتکر Innovative Youths Organization IYO 2/3/1397 سیدوحید الله ازهز کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4449 موسسه خیریه حمایت از اطفال کار Charity of Supporting for Child Labor Organization CSCLO 3/4/1397 لیمه ولایت هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4451 موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی Technical and Professional Capacity Building Organization TPCBO 3/4/1397 احمد حارث ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4452 موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development OREAD 3/4/1397 غلام قادر ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4453 موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency HOAWSS 3/4/1397 اجمل ولایت کابل خدمات اجتماعی
4455 موسسه تحصیلی و خدماتی آینده سازان Future Makers Education and Services Organization FMESO 3/4/1397 تمنا حمیدی ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4457 موسسه رویای قریه صلح Village of Peace Dream Organization VPDO 3/4/1397 معصومه ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4458 موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک Academic Research and Translation Organization ARTO 3/4/1397 محمد شعیب عمری ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4459 موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected SOLUTION 3/4/1397 عبدالمجید فاروق ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4461 موسسه انکشافی و پژوهشی برای زنان افغان Afghan Womens Organization for Research,Learning and Development AWORLD 3/4/1397 نادیه بهبودی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4462 السلام د افغان سولی خیریه موسسه Asalaam Afghan Peace Welfare Organization AAPWO 3/4/1397 سیف الله احمدزی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4463 موسسه توسعه وانکشاف زنان وجوانان افغان Afghan Women & Development Organization AWYDO 3/4/1397 حاجی عبدالرشید کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4464 موسسه جوانان ودانشجویان برای صلح Youth and Students for Peace Organizatlon YSPO 3/4/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4467 موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان Supporting of the children's Rights and Interests Organization SCRIO 26/4/1397 ارشاد احمد آزادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4468 موسسه دانش اموختگان جوان Organization of Youth Alumni OYA 26/4/1397 فردوس کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4469 موسسه امداد رسانی برای قشر نیاز مند Organization for Relief Development of Population ORDP 26/4/1397 احمد عمران کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4470 موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Community Development and Research Organization CDRO 26/4/1397 سراج الدین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4471 موسسه پشتیبانان صحت و معاوف حریر افغان Harir Afghan Support Health and Education Organization HASHEO 26/4/1397 سلما کابل صحت ، معارف ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
4473 موسسه امید و مبارزه برای تغیر Hope and Cope for Change Organization HCCO 26/4/1397 تهمینه آرین کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4475 موسسه زنان خیرخواه برای بازسازی افغانستان Benevolent Women for Afghanistan Reconstruction Organization BW4ARO 26/4/1397 شکیبا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4476 موسسه اجتماعی، تعلیمی و انکشاف زراعتی افغان Afghan Social Education and Agriculture Empowerment Organization ASEAEO 26/4/1397 حکمت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4477 موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی Organization for Social and Economic Development OSED 26/4/1397 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4479 موسسه بهار هریرود Bahar Harirod Organization BHO 26/4/1397 عبدالعزیز کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی