امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4704 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان Social and Charity Services Organization for Afghanistan SCSOA 21/1/1398 محمد عابد عبادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4705 موسسه تقویت جوانان از طریق باسواد نمودن جامعه Empowering Youth by Educating Society Organization EYES-O 21/1/1398 اباسین کابل خدمات اجتماعی
4706 موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان Afghanistan Technology, Education and Health Organization ATEHO 21/1/1398 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4707 موسسه جوانان برای انکشاف پایدار Youth for Sustainabie Development Organization YFSDO 21/1/1398 دیانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4710 موسسه افغان برای حفاظت از اطفال و زنان Afghan Organization for Child and Women Protection AOCWP 21/1/1398 فریدون قیومی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4712 حیات دارالیتام د ماشومانو د روسانه راتلونکی موسسه Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org. HOBFCO 4/2/1398 شمشاد لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4713 موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی Reconcilition Org fro Local Empowerment . ROLE 4/2/1398 احمد تیموری هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4714 موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها Afghanistan Public Awareness Org for Afghans APAOA 4/2/1398 محمد عرفان کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4715 موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن Bright Half Social and Cultural Org . BHSCO 4/2/1398 محمد ادریس بهراج کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4716 موسسه تعلیمی و صحی جهانی Global Edcational and Medical Org . GEMO 4/2/1398 شریف الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4718 موسسه حمایت جوان پاداش Padash Youth Supprt Org . PYSO 4/2/1398 احمد ضیا مایار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه و زراعت
4719 موسسه انیستیوت مطالعات حکومت داری خوب افغانستان Afghanistan Institute for Good Governance Studies Org . AIGGSO 4/2/1398 نوش آذر صالح کابل خدمات اجتماعی
4721 موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار Sustainable Governance Academic and Research Organization SGARO 4/2/1398 منیب الله کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا
4722 موسسه پیشرفت صحی زنان افغان Afghan Women Health Promotion Organization AWHPO 4/2/1398 عاصمه جریر کابل صحت و آگاهی عامه
4692 موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان Afghan Protection and Health Charity Organization APHCO 7 / 1 / 1398 عبادالله عباد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4696 موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان Supporting Organization for Afghanistan Citizens SOAC 21/1/1398 سوزان حکیمی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4725 موسسه بشری صلح سازان افغان Afghan Peace Builders Humanitarian Organization APBHO 4/2/1398 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4727 دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Afghanistan Research Development and Health Org . ARDHO 25/2/1398 داکترنصرت الله صفاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4728 موسسه حقوق مساوی Equal Rights Org. ERO 25/2/1398 احمد ریاض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4729 موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار Avisar Research and Water Resources Management Org . ARWRMO 25/2/1398 علی جمعه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4730 موسسه خیریه زنان روستایی Rural Women Charity Org. RWCO 25/2/1398 نفیسه لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4732 موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا Mahya Development ,Social and Cultural Org. MDSCO راضیه بامیان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4733 موسسه حفاظت و تربیه حیوانات Org for Protection and Training of Animals. OPTA 29 / 3 / 1398 گل محمد کابل خدمات اجتماعی
4734 موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری Amiri Education and Health Service Org. AEHSO 29 / 3 / 1398 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4736 موسسه گزارش سالانه تعلیمی افغانستان Annual Status of Education Report in Afghanistan Org . ASERAO 29 / 3 / 1398 پرستو حکیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4737 موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید New Horizon Human Welfare and Development Org . NHHWDO 29 / 3 / 1398 عبدالله بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4738 موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت Success Educational, Service , Social and Cultural Org. SESSCO 29 / 3 / 1398 موسی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4739 موسسه توسعه نسل جوان افغانستان Afghanistan Young Generation Development Org. AYGDO 29 / 3 / 1398 احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4740 موسسه ریحان برای زنان و توانمند سازی اجتماعی Raihan Org for Women and Social Empowerment ROWSE 29 / 3 / 1398 ملکه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4741 موسسه نجات ملی افغان Afghan National Rescue Organization ANRO 29 / 3 / 1398 میرزامحمد حق پرست کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4742 موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین New Initiative Research and Development Organization NIRDO 29 / 3 / 1398 محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب
4743 موسسه برای توان بخشی افغانها Organization for Afghans Rehabilitation OAR 29 / 3 / 1398 وحید احمد نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4747 موسسه فرهنگی اجتماعی ظرفیت سازی عیاران Ayaran Social Cultural Capacity Building Org . ASCCBO 29 / 3 / 1398 سردار نظر نظری بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4749 موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف زراعت جام غور Jam-e-Ghowr Agriculture Development and Capacity Building Org . JADCO 29 / 3 / 1398 فضل احمد غور خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت
4750 موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال Coordination for Women and Children Welfare Organization CWCWO 29 / 3 / 1398 رونا معصوم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4751 موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان Afghanistan National Organization of the Deaf ANOD 29 / 3 / 1398 عبدالغفار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4753 موسسه کمک های دانا Dana Helps Organization DHO 29 / 3 / 1398 احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4755 موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Organization ARSO 29 / 3 / 1398 محمدحکیم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب
4759 موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org. GACCIO 29 / 3 / 1398 جلال الدین سعید کابل خدمات اجتماعی
4760 موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان Org of Afghanistan Social Advancement OASA 13 / 4 / 1398 صنم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4761 موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر Vulnerable Children Support Organization VCSO 13 / 4 / 1398 ناظر حسین شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4762 موسسه خدمات طبی میهن Maihan Medical Service Organization MMSO 13 / 4 / 1398 عبدالغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4763 موسسه ملی رضاکاران افغانستان Afghanistan Volunteering National Organization AVNO 13 / 4 / 1398 حمیرا تنها کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4764 موسسه دیدگاه برای اجراصلح وثبات Vision for Implementation of Peace and Sustainability Organization VIPSO 13 / 4 / 1398 حلیمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4766 موسسه قریه پاک و سبز Clean and Green Village Organization CGVO 13 / 4 / 1398 بهاره بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت ابیاری و صحت
4767 موسسه خیریه امید ملی افغانستان Afghanistan National Hope Charity Organization ANHCO 13 / 4 / 1398 داکتر زحل « حسینی » خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4768 موسسه جوانان برای صلح Org of Youth for Peace OYP 13 / 4 / 1398 بلال احمد نیازی کابل خدمات اجتماعی
4769 موسسه کمک های بشری افغانستان برای صلح و تعلیم Afghanistan Humanitarian Org for Peace and Education. AHOPE 13 / 4 / 1398 محب الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4770 موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو New Massage Social and Cultural Org NMSCO 26 / 4 / 1398 محبوب الله حیدری بدخشان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4771 موسسه کلبه گیتی Kolba Giti Org. KGO 26 / 4 / 1398 فرشته میرزاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه