امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4670 موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان Women Long Lasting Economic Support Organization WLESO 22 / 12 / 1397 سهیلا هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4671 موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب Research Organization for Development and Good Governance RODGG 22 / 12 / 1397 یقین علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4672 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار Taksaar Social Service and Development Organization TSSDO 22 / 12 / 1397 سویتا تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4673 موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan HOSAA 22 / 12 / 1397 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4675 موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه Crux Assistance for Family and community Org. CAFCO 22 / 12 / 1397 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4676 موسسه همکاری های اجتماعی برای جامعه بشری Social Assist for Humanity Society Organization SAHSO 22 / 12 / 1397 نظام الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4677 موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم Organization for Supporting of Widows and Orphans OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans 22 / 12 / 1397 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4678 موسسه جوانان همتا افغانستان Youth Peer Afghanistan Organization YPAO 22 / 12 / 1397 لاهورجان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4680 موسسه انکشاف شغلی و تعلیمی دنیا Dunya Educational and Development Employment Org . DEDEO 22 / 12 / 1397 عبدالجلیل بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4682 موسسه زند گی بهتر برای زنان Better Life for Women Org. BLWO 7 / 1 / 1398 فرخنده تخار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4683 موسسه نسل سبزوصلح Peace and Green Generation Organization PGGO 7 / 1 / 1398 آغامحمد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4690 موسسه تربیوی وانکشافی بانوان ستاره آسیا Asia Stars Women Development and Educational Organization ASWDEO 7 / 1 / 1398 بشیره تخار خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4691 موسسه توانمند سازی وکمک نگین Negin Improvement and Aid Organization NEAO 7 / 1 / 1398 محمد نسیم بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4693 موسسه مطالعات مدیریتی Management Studies Organization MSO 7 / 1 / 1398 روما هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه
4698 موسسه ارتقای ظرفیت بانوان خبره Capacity Building of Proficient Women Organization CPWO 21/1/1398 مومنه خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4699 موسسه جوهرسبز Green Ink Organization GIO 21/1/1398 زهره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4700 موسسه تعلیمی وانکشافی چراغ Lamp Educational and Development Organization LEDO 21/1/1398 شاه پور بلخ خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4702 موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان Positive Social Change for Afghanistan Organization PSCAO 21/1/1398 پتونی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4703 موسسه همکاری های حمایوی ثبات وتقویت زنان وجوانان برای افغانستان سبز Women Resilience Assistance Organization for Green Afghanistan WRAOGA 21/1/1398 وجیهه صافی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4704 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان Social and Charity Services Organization for Afghanistan SCSOA 21/1/1398 محمد عابد عبادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4705 موسسه تقویت جوانان از طریق باسواد نمودن جامعه Empowering Youth by Educating Society Organization EYES-O 21/1/1398 اباسین کابل خدمات اجتماعی
4706 موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان Afghanistan Technology, Education and Health Organization ATEHO 21/1/1398 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4707 موسسه جوانان برای انکشاف پایدار Youth for Sustainabie Development Organization YFSDO 21/1/1398 دیانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4710 موسسه افغان برای حفاظت از اطفال و زنان Afghan Organization for Child and Women Protection AOCWP 21/1/1398 فریدون قیومی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4712 حیات دارالیتام د ماشومانو د روسانه راتلونکی موسسه Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org. HOBFCO 4/2/1398 شمشاد لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4713 موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی Reconcilition Org fro Local Empowerment . ROLE 4/2/1398 احمد تیموری هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4714 موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها Afghanistan Public Awareness Org for Afghans APAOA 4/2/1398 محمد عرفان کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4715 موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن Bright Half Social and Cultural Org . BHSCO 4/2/1398 محمد ادریس بهراج کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4716 موسسه تعلیمی و صحی جهانی Global Edcational and Medical Org . GEMO 4/2/1398 شریف الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4718 موسسه حمایت جوان پاداش Padash Youth Supprt Org . PYSO 4/2/1398 احمد ضیا مایار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه و زراعت
4719 موسسه انیستیوت مطالعات حکومت داری خوب افغانستان Afghanistan Institute for Good Governance Studies Org . AIGGSO 4/2/1398 نوش آذر صالح کابل خدمات اجتماعی
4721 موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار Sustainable Governance Academic and Research Organization SGARO 4/2/1398 منیب الله کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا
4722 موسسه پیشرفت صحی زنان افغان Afghan Women Health Promotion Organization AWHPO 4/2/1398 عاصمه جریر کابل صحت و آگاهی عامه
4692 موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان Afghan Protection and Health Charity Organization APHCO 7 / 1 / 1398 عبادالله عباد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4696 موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان Supporting Organization for Afghanistan Citizens SOAC 21/1/1398 سوزان حکیمی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4725 موسسه بشری صلح سازان افغان Afghan Peace Builders Humanitarian Organization APBHO 4/2/1398 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4727 دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Afghanistan Research Development and Health Org . ARDHO 25/2/1398 داکترنصرت الله صفاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4728 موسسه حقوق مساوی Equal Rights Org. ERO 25/2/1398 احمد ریاض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4729 موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار Avisar Research and Water Resources Management Org . ARWRMO 25/2/1398 علی جمعه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4730 موسسه خیریه زنان روستایی Rural Women Charity Org. RWCO 25/2/1398 نفیسه لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4732 موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا Mahya Development ,Social and Cultural Org. MDSCO راضیه بامیان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4733 موسسه حفاظت و تربیه حیوانات Org for Protection and Training of Animals. OPTA 29 / 3 / 1398 گل محمد کابل خدمات اجتماعی
4734 موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری Amiri Education and Health Service Org. AEHSO 29 / 3 / 1398 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4736 موسسه گزارش سالانه تعلیمی افغانستان Annual Status of Education Report in Afghanistan Org . ASERAO 29 / 3 / 1398 پرستو حکیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4737 موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید New Horizon Human Welfare and Development Org . NHHWDO 29 / 3 / 1398 محمد عالم الفت بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4738 موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت Success Educational, Service , Social and Cultural Org. SESSCO 29 / 3 / 1398 موسی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4739 موسسه توسعه نسل جوان افغانستان Afghanistan Young Generation Development Org. AYGDO 29 / 3 / 1398 احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4740 موسسه ریحان برای زنان و توانمند سازی اجتماعی Raihan Org for Women and Social Empowerment ROWSE 29 / 3 / 1398 ملکه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4741 موسسه نجات ملی افغان Afghan National Rescue Organization ANRO 29 / 3 / 1398 میرزامحمد حق پرست کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4742 موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین New Initiative Research and Development Organization NIRDO 29 / 3 / 1398 محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب