امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1305 موسسه مشارکت ملی افغانستان Afghanistan National Participation Organization ANPO 1387/9/28 محمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2049 د افغانستا ن د بیا ودانولو او تعلیمی پروگرامونو موسسه Afghanistan Reconstruction and Educational programs Org AREPO 24/1/1390 عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2057 موسسه خدما ت باز سازی و انکشا فی برای افغا نستا ن Services for reconstruction and development of Afghanistan Org RDSAO 24/1/1390 مستقیم خان سحی نور ولایت ارزگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
584 موسسه خیریه باختر Bakhter Relief Association BRA 4/3/1385 اجر خان ننگرهار خدمات اجتماعی
2095 د افغان کرنی او مالداری پرختیائی موسسه Afghan Agriculture and Livestock Development Organization AALDO 24/1/1390 محمد کبیر (اسلمی) کابل زراعت
2114 موسسه قناعت برای انکشاف زنان افغان Qanhat development for Afghan women org QDAWO 4/3/1390 احمد فرید عزیزی فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2122 موسسه تعلیمی انکشافی حرفوی زنان افغان Afghan women educational Professional improvement organization AWEPIO 4/3/1390 فرید احمد ولد محمد هاشم هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
647 دتولنیز او پرمختیای چارو تولنه Social and Development Association SDA 8/4/1385 انجینر ولی الله کابل صحت، تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
2178 موسسه انکشافی رفاه اقتصادی زنان افغان Developing the Economic Welfare of Afghan Women Org OEWDAW 1 / 4 / 1390 محمد اکرم کابل
2194 کندها را زراعتی و تعلیمی موسسه Gandahara Agricultural Edcational Org. GAEO 1 / 4 / 1390 محمد رفیع محمد سا قی ولایت ننگرها ر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1411 دافغانستان دپرمختگ لپاره موسسه Afghanistan Development National Org ADNO 1388/3/7 محمد سعید فضلی خانه 12، سرک 12 قلعه فتح الله، ناحیه 10، شهر کابل تعلیم و تربیه زراعت خدمات اجتماعی
697 مؤسسه انکشاف و همکاری افغانستان Afghanistan Development and Assitance ADAO 5/5/1385 صفی الله شیرزاد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
1485 موسسه بازسازي جامعه سبز Rehabilitation Green Community Org RGCO 17 / 6/ 1386 محمد اکبر کابل صحت بهبود محيط زيست
4847 د ژوند او پاملرنه خیریه موسسه Pro-Life and Care Org. PLCO 6 / 8 / 1398 گوهرالرحمن کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
1570 جامعه مدني براي مردم افغانستان Civil Society Org for Afghan People CSOAP 19/9/1388 معاذ الله کابل / 4/10/1420 تاریخ فعالسازی مجدد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2203 موسسه باور و اعتماد Believe and Trust Organization TABO 1 / 4 / 1390 شکریه محمد طا هر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2269 موسسه خدماتی انکشافی یرای افغان ها در شهر و دهات Development services for Afghan rural and urban organization DSARUO 5/5/1390 جان آ غا سید آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2273 نوی افغان خدماتی موسسه The New Afghan Service Organization NAWO 5/5/1390 جاوید احمد دوست کندهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
2275 موسسه عدالت وصلح در افغانستان Justice and peace in Afghanistan organization japo 5/5/1390 عبدالشکور عبدالواحد کابل خدمات اجتماعی
2345 مطا لعا تی صلح و توسعه Organization for peace and Development studies OPDS 20/7/1390 محمد حنیف الهام کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2375 ارتقا ظرفیت ها و انکشاف زراعت د ر دهات Capacity abilities agriculture and rural development organization CAARDO 13/9/1390 روح الله امانزی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2386 موسسه روانشناسان جوان افغانستان Young psychologists organization for Afghanistan YPOA 13/9/1390 زلمی وفایار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2434 د افغان ماشومانو دساتنی او ملاتر Afghan save the children and protection organization ASCPO 21 / 10 / 1390 فرهاد توخی ولایت ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
4004 موسسه مطالعات انکشاف پایدار Organization for sustainable Development Studies OSDS 27/7/1395 زهرا رحیمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
2536 د هیواد اجتماعی او حرفوی موسسه Hewad vocational and Social organization HVSO 23 /1 / 1391 ذبیح الله اخترزی ولایت لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2537 موسسه تحول جامعه Community Mutation Organization CMO 23 /1 / 1391 محمد قاسم نویان بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4066 موسسه انکشافی و رفاه امید Hope Relief and Development Organization HRADO 3/9/1395 فاورق کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
2555 الحکیم خیریه موسسه Al_hakeem welfare organization AHWO 23 /1 / 1391 یاسر حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2566 موسسه افغانها متحد برای انکشاف مناطق روستایی Allied Afghans Rural Development Org. AARDO 23 /1 / 1391 سید جمال الدین سید نصرالدین خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4135 قلم لارمرستندویه خیریه موسسه Pen Path Helping Charity Organization PPHCO 18/12/1395 عطا الله کابل تعلیم تربلیه ،صحت و خدمات اجتماعی
2657 دتولنی د پرمختیا او چاپیریال ساتنی موسسه Community Development and Environmental protection Organization CDEPO 1391/3/24 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2659 موسسه خیریه افغان برای نیازمندان Afghan Relief Organization for needy people ARONP 1391/3/24 نجیب الله علی گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
943 موسسه زراعتی و انجنیری افغان Afghan Agricultural and Engineering ORG AAEO 13/2/1386 عبدالعزیز سالار ننگرهار بازسازی در عرسه زراعت و باغداری و تعلیم و تربیه
945 فردای سبز Green Tomorrow ORG GTO 13/2/1386 محمد صمیم حکیمی کابل صحت تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
2755 دتولنی خیر سکنی او بر مختک موسسه Social Welfare Organization Development SWOD 1391/7/26 اسماعیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3022 داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه Abad Afghanistan Aid Development Org AAADO 1392/07/09 نصیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3091 موسسه انکشافی و برنامه های تعلیمی زنان افغانستان Afghanistan Women Development and Educational Program Org AWDEPO 16/9/1392 عبدالحسیب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3318 موسسه انکشاف اجتماعی دوست Dost Social Development Organization DSDO 1393/9/05 عبدالصمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3345 موسسه آغوش گرم برای اطفال Warm Hug for Children Organization WHCO 1393/9/05 نجیب الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ،صحت
3369 موسسه انکشاف اجتماعی و صحت افغانستان Afghanistan Social Development and Health Organization ASDHO 1393/10/17 داکتر عبدالله اکبری کابل صحت ، تعلیم و تربیه
3387 موسسه انکشافی دید گاه Vision Development Organization VDO 1393/10/17 مدینه / عبدالاحد لیوال به حیث کفیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3390 موسسه پیام آور توسعه و خدمت Services and Expanding Messenger Organization SEMO 1393/10/17 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی ، توسعوی
2779 موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان Organization of Afghan Alumni Exchange Program OAAEP 27/ 9 / 1391 عبدالباری عبدالمجید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2788 هیواد دشوونی د پرمختگ موسسه Hewad Knowledge Development Org HKDO 27/ 9 / 1391 احمد نوید عبدالمنان هلمند 1402/10/4 فعالسازی مجدد موسسه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2802 موسسه بازسازی و ظرفیت سازی Capacity Building and Rehabilitation Org CBRO 11/ 11/ 1391 فرهاد نورمحمد هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3564 موسسه تعلیمی و زراعتی نو New Agricultural and Educational Organization NAEO 23/2/1394 سید میرویس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
1635 بلند بردن سطح آموزشي افغانها Afghan Learning Raise Org ALRO 6/12/1388 فضل الحق علمزی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3644 موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان Elite Afghan Empowerment and Development Organization EAEDO 14/5/1394 ظاهره پوپلزی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
2828 موسسه خیریه زنان و اطفال Charity for women and children Org COWC 11/11/1391 نعمت الله میاخیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1646 موسسه صحي و اجتماعي براي افغانها Afghan Social and Health Org AFSHO 19/1/1389 مصطفي صحت تعليم و تربيه زراعت