جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan People and booster (World Bank) -32150 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-12 2019-06-30 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی نهادهای جامعه مدنی توسط ارتقا ظرفیت و هماهنگی برای ترویج سکتور خصوصی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-05-11 2019-04-09 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی نهادهای جامعه مدنی توسط ارتقا ظرفیت و هماهنگی برای ترویج سکتور خصوصی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-05-11 2019-04-09 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی گسترش واکسیناسیون در جامعه صحت
غور تيوره, دولینه, پسابند, چهار سده
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک اضطراری زراعتی به مصؤنیت غذایی خانواده های کوچک زارعین متأثرشده ازحوادث درولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
2019-10-24 2020-04-24 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور تولک, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مرکز مدیریت ترانزیت و افراد دارای نیازهای ویژه مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات هرات
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Seasonal Support-Food مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-03-01 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور تولک
هرات فارسی, کرخ
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور تولک
هرات فارسی, کرخ
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور تولک
هرات فارسی, کرخ
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
افغانستان آزاد کمک به شاگردان مکاتب غرض اخذ تذکره تابعیت تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, حصه اول
کابل پغمان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد اعمار چهار صنف درسی، ساخت میدان بازی والیبال و باسکتبال، کتابخانه و تجهیز صنوف در لیسه نسوان کرامان تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتقای ظرفیت همکاری های منطقه یی (32151) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-26 2020-06-25 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتقای ظرفیت همکاری های منطقه یی (32151) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-26 2020-06-25 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری به دهاقین آسیب دیده از خشکسالی -FAO4 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس غورماچ, قلعه نو
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه حقوقی مبتدا صدای ما تا کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ نهر شاهی
2019-07-15 2019-10-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل غذا در بدل ایجاد ساختارهای آبی برای زراعت و آب آشامیدنی (FFA) زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-07-05 2019-12-31 تکمیل
اميا ل ارایه خدمات صحی،تعلیم وتربیه برای اطفال افغان درافغانستان فعالیت صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان تقویت نمودن اوضاع حقوقی بیجا شده گان داخلی ناشی از درگیری های مسلحانه و پناهنده گان عودت کننده مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر بسته خدمات اساسی- صحتمندی بغلان صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر بسته خدمات اساسی- صحتمندی بلخ صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر افزایش حفظ الصحی محیطی به رهبری جامعه- بغلان CLTS صحت
بغلان نهرین
2018-01-01 2018-04-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Seasonal Support-Food/CBT مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
اکتید ارزیابی سرپناه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه- ولایت بلخ CBNP صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه- ولایت بلخ CBNP صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری به مالداران کوچک و دهاقین آسیب دیده از خشکسالی - FAO5 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بغلان صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بغلان صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
سرف افغانستان باز توانی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کار در مقابل غذا مبارزه با حوادث (اضطراری)
وردک چک وردک
2019-08-14 2019-12-31 تکمیل
داکار روژه آبرسانی و بهبود معیشت برای مهاجرین (بیجاشدگان داخلی قبایلی) و اهالی میزبان متضرر آنها در ولایت زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار پاسخ به حالت اظطراری در بخش آب و حفظ الصحه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-12-15 2019-06-30 تکمیل
داکار پاسخ به حالت اظطراری در بخش آب و حفظ الصحه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-12-15 2019-06-30 تکمیل
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل