جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی فراهم نمودن خدمات ابتدایی صحی برای متضررین از خشکسالی توسط تیم های سیار صحی در ولایت های هرات، غور و کندز صحت
غور تيوره, دولینه, شهرک
کندز خان آباد, دشت ارچی
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان
2018-09-23 2019-03-22 تکمیل
موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان مشارکت مدنی و سیاسی شهروندان در سطح محل در حمایت از دموکراسی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
2019-02-25 2019-07-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تقویت و مقیاس گیری پیشگیری از مالاریا و مدیریت پرونده صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2019-04-01 2020-12-30 تکمیل
هاجر افغانستان پروگرام مرکز حمایوی انتقالی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت مکتب مهراب الدین تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-02 2019-07-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت مکتب مهراب الدین تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-12-02 2019-07-31 تکمیل
موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی نقش خانم در پروژه های زیربنایی و مشارکت عامه و خصوصی صحت
کابل کابل
2019-09-26 2019-09-29 تکمیل
موسسه خیریه فامیل حوان تداوی مریضان بی بضاعت و شاگردان ‍پرورشګاه شمسه صحت
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی پیام نور مکتب 6 صنفی علی آباد تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-11-22 2019-07-21 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی پیام نور مکتب 6 صنفی علی آباد تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-11-22 2019-07-21 تکمیل
موسسه بهار كار پروژه معیشتی و زراعتی خانواده های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان پنجاب, یکاولنگ
2019-01-21 2019-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانایی معلولین در حالت اضطرار صحت
زابل قلات
2019-12-15 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری برای محافظت مواشی مردم آسیب دیده از خشکسالی - FAO1 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو
2018-10-03 2019-04-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری برای محافظت مواشی مردم آسیب دیده از خشکسالی - FAO1 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو
2018-10-03 2019-04-30 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پروژه ماین پاکی محلی ولایت لوگر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر محمد آغه
2019-09-01 2020-04-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های اضطراری معیشتی برای مالداران کوچک آسیب پذیر که از خشکسالی در ولایت بادغیس آسیب دیده اند - FAO2 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2018-11-08 2019-02-02 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های اضطراری معیشتی برای مالداران کوچک آسیب پذیر که از خشکسالی در ولایت بادغیس آسیب دیده اند - FAO2 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2018-11-08 2019-02-02 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان کاهش فقر از طریق کار آفرینی و توانمند سازی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ شولگره
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی به سازان توانمند سازی و جریان سازی عودت کنندگان REM مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC سچک صحت
بامیان یکاولنگ
2016-01-11 2019-01-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC سچک صحت
بامیان یکاولنگ
2016-01-11 2019-01-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC سچک صحت
بامیان یکاولنگ
2016-01-11 2019-01-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC سچک صحت
بامیان یکاولنگ
2016-01-11 2019-01-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC از موک صحت
دایکندی شهرستان
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویهBHC از موک صحت
دایکندی شهرستان
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC کیتی صحت
دایکندی کيتی
2016-05-01 2019-05-01 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC کیتی صحت
دایکندی کيتی
2016-05-01 2019-05-01 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC کیتی صحت
دایکندی کيتی
2016-05-01 2019-05-01 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC کیتی صحت
دایکندی کيتی
2016-05-01 2019-05-01 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Positive Masculinity Workshops and Awareness Campaigns مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود, مومند دره
کنر اسد آباد, بر کنر, خاص کنر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک ھای فوری به مالداران کوچک و دهاقین آسیب دیده از خشکسالی- FAO3 زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک ھای فوری به مالداران کوچک و دهاقین آسیب دیده از خشکسالی- FAO3 زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2018-12-01 2019-06-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-04-01 2019-05-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan people and booster(GIZ) - 32147 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan people and booster(GIZ) - 32147 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Traditional Dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan People and booster (World Bank) -32150 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-12 2019-06-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan People and booster (World Bank) -32150 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-12 2019-06-30 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی نهادهای جامعه مدنی توسط ارتقا ظرفیت و هماهنگی برای ترویج سکتور خصوصی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-05-11 2019-04-09 تکمیل
موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی توانمندسازی نهادهای جامعه مدنی توسط ارتقا ظرفیت و هماهنگی برای ترویج سکتور خصوصی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-05-11 2019-04-09 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی گسترش واکسیناسیون در جامعه صحت
غور تيوره, دولینه, پسابند, چهار سده
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک اضطراری زراعتی به مصؤنیت غذایی خانواده های کوچک زارعین متأثرشده ازحوادث درولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
2019-10-24 2020-04-24 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2016-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور تولک, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل