جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Men, Women, Peace, and security مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-10 2019-05-10 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-30 2019-11-19 تکمیل
موسسه آموزشی دیجیتالی بانو آگاهی دهی در باره قانون منع خشونت حکومت داری خوب
بدخشان شهدا
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2015-04-23 2020-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2015-04-23 2020-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2015-04-23 2020-12-31 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم استوپه تپه مرنجان و استوپه توپ دره تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2016-10-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم استوپه تپه مرنجان و استوپه توپ دره تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2016-10-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم استوپه تپه مرنجان و استوپه توپ دره تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2016-10-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم استوپه تپه مرنجان و استوپه توپ دره تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2016-10-15 2020-09-30 تکمیل
همکاری های جهانی کانال سنگ مهر شهر فیض آباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال اطفال کارکن روی جاده مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
ایشیا فوندیشن A Survey of the Afghan people and booster(GIZ) - 32147 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال سپانسرشیب SPONSORSHIP تعلیم و تربیه
فاریاب بلچراغ, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی اجرای سروی تراخم صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان فند معارف برای جامعه مدنی (Civil Society Education Fund): تمویل مالی برنامه های دادخواهی ائتلاف ملی معارف افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان پلان کاری ملی افغانستان در ارتباط به نقش خانم ها در صلح و امنیت- صفحه جدید تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2016-11-01 2020-12-31 تکمیل
داکار حمایت از شبکه بازار اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-06 2020-08-31 تکمیل
اکتید پایدار ساختن سرپناه(خانه امن) زنان افغان در کابل، وتشقویق انها بخاطر استقرار مجدد و بازگشت به زنده ګی عادی درجامعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-11-01 2019-01-15 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-06 2019-06-04 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه آموزش های اجتماعی و روانی برای دختران مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک به عودت کننذه گان جهت رسیدگی به نیازمندی های غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
2019-03-28 2019-06-27 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی ادغام سیستم مراقبت چشم در افغانستان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری فراهم نمودن کمکهای بشری و نهال شانی کنار دریای کنر(بهبود معیشت اهالی) زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2019-01-01 2020-12-15 تکمیل
افغان اید مدیریت علفچر ها زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, نیلی
2018-06-01 2022-05-30 تحت کار
افغان اید مدیریت علفچر ها زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, نیلی
2018-06-01 2022-05-30 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک نقش خانواده درحفظ الصحه محیطی صحت
بدخشان ارگو
2019-08-15 2019-09-14 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی توبرکلوز صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کابل کابل
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک Drought کمک های اضطراری برای قربانیان خشکسالی در 16 اجتماع در ولایت غور، افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور لعل و سرجنگل, چغچران
2018-09-15 2019-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات صحی در ولایت هرات و بادغیس صحت
هرات ادرسکن, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه تعلیم و تربیه و آموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان آرامش فکری افغانستان (POMA (Peace of mind Afghanistan صحت
کابل کابل
2019-03-13 2020-03-12 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه د ټولنی په سطحه د سایکوسوشل او دوامداره دوباره عیارول فعلیتونه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-27 2020-10-26 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سوتغذی و ادویه (One Spoonful Program) صحت
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه صنف دست دوزی برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه صنف دست دوزی برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
داکار روژه آبرسانی و بهبود معیشت برای مهاجرین (بیجاشدگان داخلی قبایلی) و اهالی میزبان متضرر آنها در ولایت زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل