جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
سوزو انترنشنل مکتب اطفال یتیم، بي سرپرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان Supporting the Expansion of Afghan Scouting (Scout2) حمایت از رشد و توسعه سارندوی افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-07 2021-09-06 تکمیل
سوزو انترنشنل مرکزآموزشي ارتقآ ظرفیت ومهارتها (SOZO Kabul Capacity Building Center) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن کمک به کاهش تلفات غیرنظامیان COMAC مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-05-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه ندای زن کمک به کاهش تلفات غیرنظامیان COMAC مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-05-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد کورس کوتاه مدت سوادآموزی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-26 2020-04-26 تکمیل
موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح سمینار مدیریت کتابخانه بخاطر تقویه و بهبود سطح سواد شاگردان دوره ابتداییه افغان تعلیم و تربیه
غزنی خواجه عمری, دهک, غزنی, ناور
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بدخشان بهارک, خاش, فیض اباد, کشم
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان, شیندند, هرات, پشتون زرغون, گذره
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, شاه ولی کوت, معروف, پنجوایی, کندهار
2018-06-15 2019-03-31 تکمیل
موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح سمینار مدیریت کتابخانه بخاطر تقویه و بهبود سطح سواد شاگردان دوره ابتداییه افغان تعلیم و تربیه
غزنی خواجه عمری, دهک, غزنی, ناور
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بدخشان بهارک, خاش, فیض اباد, کشم
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان, شیندند, هرات, پشتون زرغون, گذره
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, شاه ولی کوت, معروف, پنجوایی, کندهار
2018-06-15 2019-03-31 تکمیل
موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح جستجو فرصت های کاری برای زنان عودت کننده به کشور و زنان مهاجر در پاکستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-27 2019-10-31 تکمیل
موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان ارتقای ظرفیت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-06 2019-08-06 تکمیل
موسسه خدماتی علوم عدلی شکستن اسطوره بکارت و منع معاینه بکارت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-15 2021-01-15 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه ایجاد شبکه زنان در رسانه ها مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه اولین جشنواره ادبی معاصر زون شمالشرق مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-11-10 2019-03-31 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه اولین جشنواره ادبی معاصر زون شمالشرق مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-11-10 2019-03-31 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه مشارکت مدتی Y6 مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
2018-11-29 2019-07-31 تکمیل
همکاری برای بهسازی جامعه مشارکت مدتی Y6 مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
2018-11-29 2019-07-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه نجات بخش و پاسخگو به خشکسالی (OFDA I) زیر بینا
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2018-10-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه نجات بخش و پاسخگو به خشکسالی (OFDA I) زیر بینا
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2018-10-01 2019-12-31 تکمیل
د مسلمانو حوانانو نریواله اسامبله تعلیم و تربیه برای ایتام تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کنر نرنگ و بادیل
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمایت پایدار در افغانستان تسهیل خدمات کاریابی و ادغام مجدد کودکان آسیب پذیر از جمله کودکان در حال حرکت و کودکان آسیب دیده از شرایط اضطراری مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
2019-11-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره دبیا ودانولو پرمختیا اداره توزیع و مساعدت رایگان کتابهای درسی معارف برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-30 2019-12-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی فراهم کردن ارزیابی SMART در ولایت های بادغیس و نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-05-01 2019-07-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دادخواهی و اګاهی (جلوګیری از ضرر سلاح متعارف و یقینی ساختن رسیدګی به نیاز های افراد دارای معلولیت و افراد نهایت آسیب پذیردر شرایط جنګ، بعد از جنګ و بحران طولانی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دادخواهی و اګاهی (جلوګیری از ضرر سلاح متعارف و یقینی ساختن رسیدګی به نیاز های افراد دارای معلولیت و افراد نهایت آسیب پذیردر شرایط جنګ، بعد از جنګ و بحران طولانی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان مشارکت ستراتیژیک برای داد خواهی با کیفیت خدمات صحی صحت
کابل کابل
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه آرزوی فردا حفر شش حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های حیاتی برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس - ECHO مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2018-10-01 2020-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های حیاتی برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس - ECHO مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2018-10-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان مرکز صحی اساسی سارنوالی کهنه صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه پژوهشی و توسعه اینده آموزش گلدوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2019-07-16 تکمیل
رابطه عالم اسلام تویع مواد غذایی برای بیجاه شده گان مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
2019-01-15 2019-01-25 تکمیل
رابطه عالم اسلام کمک های رمضانی برای مردم مستحق و نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2019-05-06 2019-05-15 تکمیل
رابطه عالم اسلام حفر نو حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
پروان جبل السراج
کابل کابل
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
رابطه عالم اسلام اعمار دوباب مساجد زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية حفر 3 حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية قربانی عبدالاضحی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-08-05 2019-08-17 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية مصارف اداری دفتر مرکزی موسسه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمندسازی قربانیان قاچاق انسان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-20 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی عدالت - حل منازعات محلی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
نریوال مسلم هندز درس القرآن تعلیم و تربیه
غزنی قره باغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کلینک BHC فامیلی های پلچرخی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, چمکنی
کنر سوکی, نورگل
کابل بگرام, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز ذکات الفطر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز پروژه چاه های نیمه عمیق سه ولایت مصئونیت اجتماعی
کنر نرنگ و بادیل
کابل بگرام, قره باغ, موسهی, چهار آسیاب
بلخ چار بولک
2019-12-01 2020-01-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-10 2019-12-31 تکمیل
د اکدو خیریه موسسه کمک و همکاری برای مکتب تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-07 2019-01-07 تکمیل
خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان کمک بلاعوض قرطاسیه به شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل