جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمندسازی قربانیان قاچاق انسان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-20 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی عدالت - حل منازعات محلی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
نریوال مسلم هندز درس القرآن تعلیم و تربیه
غزنی قره باغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کلینک BHC فامیلی های پلچرخی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, چمکنی
کنر سوکی, نورگل
کابل بگرام, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز ذکات الفطر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز پروژه چاه های نیمه عمیق سه ولایت مصئونیت اجتماعی
کنر نرنگ و بادیل
کابل بگرام, قره باغ, موسهی, چهار آسیاب
بلخ چار بولک
2019-12-01 2020-01-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-10 2019-12-31 تکمیل
د اکدو خیریه موسسه کمک و همکاری برای مکتب تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-07 2019-01-07 تکمیل
خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان کمک بلاعوض قرطاسیه به شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-N) صحت
ننگرهار حصارک, خوگیانی, در بابا, ده بالا, لعل پور, نازیان, پچير و آگام, چپرهار
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-H) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, شیندند, غوریان, فارسی, هرات, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-G) صحت
غزنی اجرستان, جاغوری, قره باغ, مالستان, ناور, گيلان, گیرو
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پاسخدهی به خسارات ناشی از سیلاب ها در چهار ولسوالی ولایت بادغیس - ADH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2019-04-15 2019-10-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی فاریاب صحت
فاریاب خان چارباغ, دولت آباد, قرغان, قرمقل, میمنه
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه کنترول سیستم مصارفات عمومی مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
فاریاب اندخوی
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها SCI-BMZ-KDZ صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2019-04-01 2020-11-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های منسجم برای بیجاشدگان داخلی در هرات - HIAFI مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-01 2019-07-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های منسجم برای بیجاشدگان داخلی در هرات - HIAFI مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان تطبیق پروژه توبرکلوز صحت
فاریاب اندخوی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه په کلیوالو سیمو کې د کتابتونو جوړول او ملاتړ تعلیم و تربیه
وردک چک وردک
2019-12-01 2020-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها UNDP-Malaria صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
سلام برای بازسازی افغانستان National Horticulture and Livestock Project (NHLP) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه, دره نور
2019-01-20 2020-01-20 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان مالیات جمع اوری وصفایی انلاین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-11-17 2020-11-16 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر Every Voice Counts تعلیم و تربیه
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها Relife Found صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-03-01 2019-06-30 تکمیل
فیروز کوه ورکشاپ مجازی برای زنان متشبس تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان افزایش مداخلات وقایوی اچ آی وی در میان گروپ های پر خطر در افغانستان صحت
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حرکت بسوی انکشاف تقویت مهارت های قابله ها صحت
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2019-09-01 2019-10-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین فند هندیکپ انترنشنل برای افغانستان سال 2019 صحت
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ندالشبا للحیات البریة نسل گیری و نگهداری پرنده حباره زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ شهرک حیرتان
2019-09-01 2024-12-31 تحت کار
موسسه برای انکشاف پایدار افزایش فرصت های اقتصادی برای زنان افغان از طریق صنایع دستی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل, چهار سده
2019-01-14 2020-01-14 تکمیل
موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان پروژه توزیع قرطاسیه باب برای لیسه احمدشاه مسعود تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2019-06-17 2019-06-17 تکمیل
موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان کمک یک سیت لودسپیکر، رنگ پرنتر، کتابچه، قلم و پنسل برای لیسه عالی گل پاچا الفت در مربوطات آمریت حوزه تعلیمی دوازده هم ( احمد شاه بابا مینه ولایت کابل تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2019-06-17 2019-06-17 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه صحت
تخار تالقان
2018-01-18 2021-01-17 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه صحت
تخار تالقان
2018-01-18 2021-01-17 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان توبرکولوسیس صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان مقايسه ابتلا به HIV در جمعيت افغانستان صحت
غزنی غزنی
پکتیکا وازه خوا
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل