جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه حمایت پایدار در افغانستان تسهیل خدمات کاریابی و ادغام مجدد کودکان آسیب پذیر از جمله کودکان در حال حرکت و کودکان آسیب دیده از شرایط اضطراری مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
2019-11-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره دبیا ودانولو پرمختیا اداره توزیع و مساعدت رایگان کتابهای درسی معارف برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-30 2019-12-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی فراهم کردن ارزیابی SMART در ولایت های بادغیس و نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-05-01 2019-07-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دادخواهی و اګاهی (جلوګیری از ضرر سلاح متعارف و یقینی ساختن رسیدګی به نیاز های افراد دارای معلولیت و افراد نهایت آسیب پذیردر شرایط جنګ، بعد از جنګ و بحران طولانی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دادخواهی و اګاهی (جلوګیری از ضرر سلاح متعارف و یقینی ساختن رسیدګی به نیاز های افراد دارای معلولیت و افراد نهایت آسیب پذیردر شرایط جنګ، بعد از جنګ و بحران طولانی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان مشارکت ستراتیژیک برای داد خواهی با کیفیت خدمات صحی صحت
کابل کابل
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه آرزوی فردا حفر شش حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های حیاتی برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس - ECHO مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2018-10-01 2020-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های حیاتی برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در ولایات هرات و بادغیس - ECHO مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2018-10-01 2020-02-28 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان مرکز صحی اساسی سارنوالی کهنه صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه پژوهشی و توسعه اینده آموزش گلدوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2019-07-16 تکمیل
رابطه عالم اسلام تویع مواد غذایی برای بیجاه شده گان مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
2019-01-15 2019-01-25 تکمیل
رابطه عالم اسلام کمک های رمضانی برای مردم مستحق و نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2019-05-06 2019-05-15 تکمیل
رابطه عالم اسلام حفر نو حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
پروان جبل السراج
کابل کابل
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
رابطه عالم اسلام اعمار دوباب مساجد زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية حفر 3 حلقه چاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية قربانی عبدالاضحی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-08-05 2019-08-17 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية مصارف اداری دفتر مرکزی موسسه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمندسازی قربانیان قاچاق انسان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-20 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی عدالت - حل منازعات محلی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
نریوال مسلم هندز درس القرآن تعلیم و تربیه
غزنی قره باغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کلینک BHC فامیلی های پلچرخی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, چمکنی
کنر سوکی, نورگل
کابل بگرام, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز ذکات الفطر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز پروژه چاه های نیمه عمیق سه ولایت مصئونیت اجتماعی
کنر نرنگ و بادیل
کابل بگرام, قره باغ, موسهی, چهار آسیاب
بلخ چار بولک
2019-12-01 2020-01-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-10 2019-12-31 تکمیل
د اکدو خیریه موسسه کمک و همکاری برای مکتب تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-07 2019-01-07 تکمیل
خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان کمک بلاعوض قرطاسیه به شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود زراعت و مصونیت غذایی برای افراد آسیب پذیر از خشکسالی در ولایت بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, مقر
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-N) صحت
ننگرهار حصارک, خوگیانی, در بابا, ده بالا, لعل پور, نازیان, پچير و آگام, چپرهار
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-H) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, شیندند, غوریان, فارسی, هرات, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان افزایش خدمات اکسیناسیون مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی  سیار(CBOV-G) صحت
غزنی اجرستان, جاغوری, قره باغ, مالستان, ناور, گيلان, گیرو
2019-10-20 2021-03-20 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری تغذی برای افراد متاثر از خشکسالی در بادغیس - ADH Nutrition صحت
بادغیس قادس
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پاسخدهی به خسارات ناشی از سیلاب ها در چهار ولسوالی ولایت بادغیس - ADH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2019-04-15 2019-10-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی فاریاب صحت
فاریاب خان چارباغ, دولت آباد, قرغان, قرمقل, میمنه
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه کنترول سیستم مصارفات عمومی مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
فاریاب اندخوی
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها SCI-BMZ-KDZ صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2019-04-01 2020-11-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های منسجم برای بیجاشدگان داخلی در هرات - HIAFI مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-01 2019-07-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های منسجم برای بیجاشدگان داخلی در هرات - HIAFI مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان تطبیق پروژه توبرکلوز صحت
فاریاب اندخوی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه په کلیوالو سیمو کې د کتابتونو جوړول او ملاتړ تعلیم و تربیه
وردک چک وردک
2019-12-01 2020-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها UNDP-Malaria صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل