جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری به مالداران کوچک آسیب دیده از خشکسالی -FAO6 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس بالامرغاب, غورماچ
2019-03-15 2019-09-15 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
گلوبل هوپ دفتر موسسه GHNI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید حمایه مالی و تخنیکی از انستیتوت علوم صحی قندهار صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان حمایت از حقوق بیجاشدګان داخلی و کمک های عاجل همرای ایشان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حقوقی مبتدا مشارکت جوانان در انتخابات حکومت داری خوب
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی دیجتال سازی اسناد های مکاتب تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-07-01 2019-07-03 تکمیل
موسسه توجه برای زنده گی تلاش جهت بسیج سازی افراد جامعه برای پاسخگویی و مسولیت پذیری سکتور صحت صحت
تخار تالقان, دشت قلعه
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه آموزش ظرفیت سازی برای ۱۰۰ تن از خانم های بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان در ناحیه ۱۵ شهر کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-28 2019-12-27 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل
موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان باغچه مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-14 2020-02-12 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, شورتیپه, شولگره, نهر شاهی
2019-07-27 2020-07-26 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز التراسوند (کابل کلینیک) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه کمک به خانمها و اطفال افغانستان کمک با اطفال یتیم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیون صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان جمیله مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه تقویت اینده خانم ها و کودکان افغان توسط طرزالعمل های مختلف دادخواهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسمی یا Seasonal Support مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-07-02 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Asset Creation زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, نرنگ و بادیل
نورستان وامه, پارون
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل