جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه صحی و انکشافی جامعه صحت مندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-01-06 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, قلعه زال
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, قلعه زال
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و نوانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار در بابا
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-02-20 2019-06-19 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و نوانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار مومند دره
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع خیمه ها برای مردم بی سرپناه و مکاتب دولتی که سرپناه نداشته اند مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, کامه
لوگر محمد آغه, پل علم
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی, موسهی
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
میشن ایست احیا دوباره جنگلات در افغانشتان زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه تقویت نهاد های جامعه مدنی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2019-01-09 2019-10-31 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه پایداری اقتصادی جوامع افغانستان -ACES مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بامیان بامیان
بدخشان اشکاشم, جرم
تخار ورسج, چاه آب
کابل کابل
2017-10-01 2021-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
سمنگان روی دو آب
بغلان پل حصار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال پروژه ( AHF) فراهم سازی خدمات تغذی برای افراد آسیب دیده ای خوشکسالی صحت
کابل کابل
کندهار خاکریز, شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2018-09-20 2019-09-19 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال پروژه ( AHF) فراهم سازی خدمات تغذی برای افراد آسیب دیده ای خوشکسالی صحت
کابل کابل
کندهار خاکریز, شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2018-09-20 2019-09-19 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان حمایت مکتب سیار کوچی ها (NMS) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, قلعه زال
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, قلعه زال
2016-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی درسطح جامعه صحت
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-05-15 2019-12-15 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Community Base Eco DRR مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2018-11-01 2021-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Community Base Eco DRR مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2018-11-01 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان پروژه انکشاف اقتصادی مستمر و ارتقأی اشتغال تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط استملاک زمین، اسکان مجدد و بازسازی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-25 2020-09-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت بامیان ولسوالی پنجاب مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت بامیان ولسوالی پنجاب مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا بورسیه برای دختران تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
پکتیکا زرغون شهر, شرن, مته خان, یوسف خیل
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
پکتیکا زرغون شهر, شرن, مته خان, یوسف خیل
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان تریننگ سنتر زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کیفیت اموزش افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-04-01 2023-03-31 تحت کار
اکسفام نووب توزیع فصلی بسته های زراعتی (تخم گندم وکودهای کیمیاوی) برای دهاقین کوچک در ولایات مرکزی(بامیان، دایکندی وغور) زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, شهرستان, میرامور
غور تولک, دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان ورث, پنجاب, یکاولنگ
2019-11-01 2020-04-30 تکمیل
اکتید پایدار ساختن سرپناه(خانه امن) زنان افغان در کابل، وتشقویق انها بخاطر استقرار مجدد و بازگشت به زنده ګی عادی درجامعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-11-01 2019-01-15 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کارخانه سیار چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل حمایت از فعالین کلیدی جامعه مدنی در راستای جلوگیری از بروز منازعات ، ایجاد زمینه صلح و آمادگی مقابله با منازعاتولایت هرات (ولسوالی های کروخ, رباط سنگی و گذره) و ولایت غور حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2016-03-15 2019-03-14 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل حمایت از فعالین کلیدی جامعه مدنی در راستای جلوگیری از بروز منازعات ، ایجاد زمینه صلح و آمادگی مقابله با منازعاتولایت هرات (ولسوالی های کروخ, رباط سنگی و گذره) و ولایت غور حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2016-03-15 2019-03-14 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل حمایت از فعالین کلیدی جامعه مدنی در راستای جلوگیری از بروز منازعات ، ایجاد زمینه صلح و آمادگی مقابله با منازعاتولایت هرات (ولسوالی های کروخ, رباط سنگی و گذره) و ولایت غور حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2016-03-15 2019-03-14 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل حمایت از فعالین کلیدی جامعه مدنی در راستای جلوگیری از بروز منازعات ، ایجاد زمینه صلح و آمادگی مقابله با منازعاتولایت هرات (ولسوالی های کروخ, رباط سنگی و گذره) و ولایت غور حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2016-03-15 2019-03-14 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کمک های غذایی برای خانواده های آسیب دیده توسط خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب المار, بلچراغ, دولت آباد, پشتون کوت
کابل کابل
2018-09-18 2019-07-19 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کمک های غذایی برای خانواده های آسیب دیده توسط خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب المار, بلچراغ, دولت آباد, پشتون کوت
کابل کابل
2018-09-18 2019-07-19 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان مصارف اداری موسسه پارسا General Fund تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان تقویت اقتصادی و مصئونیت غذایی زنان تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
هرات هرات
جوزجان شبرغان
2019-06-01 2021-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل