جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه حقوقی مبتدا مشارکت جوانان در انتخابات حکومت داری خوب
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی دیجتال سازی اسناد های مکاتب تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-07-01 2019-07-03 تکمیل
موسسه توجه برای زنده گی تلاش جهت بسیج سازی افراد جامعه برای پاسخگویی و مسولیت پذیری سکتور صحت صحت
تخار تالقان, دشت قلعه
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه آموزش ظرفیت سازی برای ۱۰۰ تن از خانم های بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان در ناحیه ۱۵ شهر کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-28 2019-12-27 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل
موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان باغچه مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-14 2020-02-12 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, شورتیپه, شولگره, نهر شاهی
2019-07-27 2020-07-26 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز التراسوند (کابل کلینیک) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه کمک به خانمها و اطفال افغانستان کمک با اطفال یتیم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیون صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان جمیله مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه تقویت اینده خانم ها و کودکان افغان توسط طرزالعمل های مختلف دادخواهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسمی یا Seasonal Support مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-07-02 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Asset Creation زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, نرنگ و بادیل
نورستان وامه, پارون
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی و مالداری برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار ژيری
2019-08-01 2020-03-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Men, Women, Peace, and security مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-10 2019-05-10 تکمیل
خدمات اجتماعی و صنایع دستی حکومت وشهروند صحت
تخار تالقان
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
سوزو انترنشنل کلينيک صحي شهرک باريک آب صحت
کابل قره باغ
2019-07-01 2019-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان - IALA تعلیم و تربیه
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2017-05-05 2020-06-05 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان - IALA تعلیم و تربیه
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2017-05-05 2020-06-05 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود وضع زندگی نوجوانان در افغانستان - IALA تعلیم و تربیه
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2017-05-05 2020-06-05 تکمیل
سوزو انترنشنل پروژه آبرساني شھرک باریک آب مصئونیت اجتماعی
کابل قره باغ
2019-07-01 2019-10-31 تکمیل