جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اسلامیک ریلیف ورد واید حمایت اینده زنان افغانستان توسط توانمند سازی اقتصادی تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, رودات
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-06-01 2025-07-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژی دتطبیق مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
کابل کابل
2020-03-01 2022-12-28 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری عرضه خدمات صحت باوری و حقوق صحت مولده برای افراد دارای معلولیت صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2025-12-31 تحت کار
خیریه نور افغان - استرالیا توزیع مواد غذایی و غیر غذایی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان حمایت از لیسه و یتیم خانه حضرت محمد در شهر غزنی ، افغانستان APR تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2020-03-01 2023-03-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بغلان (IDA) صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2020-05-03 2022-02-28 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کاهش شیوع مرگ و میر از سبب پشه ملاریا- UNDP-Malarya صحت
تخار بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2023-12-31 تکمیل
فیروز کوه حمایت از کارهای موسسه فیروز کوه (Impact) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی انعطاف پذیری و کاهش پراگنده گی در برابر وضعیت اقلیمی و فرصت های معیشتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
اکتید برنامه انکشاف پایدار روستاء- مرحله چهارم (تمدیدی) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-30 2023-03-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا فروزان فند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر یکجا سازی موسسات داخلی با موسسات بزرگ بین المللی جهت تشریک ظرفیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2015-02-15 2024-03-31 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان برنامه های ادبی-فرهنگی به حمایت از آزادی بیان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها ولسوالی خانچهارباغ تعلیم و تربیه
فاریاب خان چارباغ
2019-07-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه حفظ الصحه تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2020-10-01 2022-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW4 مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی اندر
خوست تنی
ننگرهار آچين, بتی کوت, ده بالا, پچير و آگام
لوگر برکی برک
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
سمنگان روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز علی آباد
وردک سید آباد, نرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, نهرین, پل خمری
پنجشیر حصه اول, پریان
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, شهرک حیرتان, مرمل, کلدار
فراه فراه
هلمند ناد علی
کندهار پنجوایی
جوزجان خانقاه
2020-09-01 2024-08-30 تحت کار
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Seasonal Support مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, سوکی, غازی آباد, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
دسولی ریشی برنامه بازاریابی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی اندر, دهک, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا شرن, مته خان, نيکه, یحی خیل, یوسف خیل
پکتیا احمد آباد, جاجی, زرمت, سید کرم, گردیز
ننگرهار بتی کوت, ده بالا, شينواری, پچير و آگام
لوگر خروار, محمد آغه, پل علم, چرخ
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, چهار دره
وردک جلریز, سید آباد, میدانشهر, نرخ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, نهر شاهی, کلدار
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغستان, خاکریز, دامان, دند, شاه ولی کوت, غورک, معروف, نیش, پنجوایی, ژيری
زابل ارغنداب, شاه جوی, شهر صفا , میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-01-28 2023-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ایجاد کورس سواد آموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-09-09 2021-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4130 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4973 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار بتی کوت
2019-10-16 2020-04-15 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2023-01-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه تقویت سیستم محافظت اطفال مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
ننگرهار رودات, سرخ رود
2019-01-01 2023-12-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت تقویت و افزایش وقایه و مدیریت واقعات ملاریا برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان صحت
پکتیکا اورگون, اومنه, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, مته خان, نيکه, وازه خوا, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, دوه مندی, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-04-01 2023-12-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحت طفل و مادر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا شرن
2020-01-01 2023-12-31 تکمیل
امدادی افغانستان برنامه آموزش زبان انگلیسی اکسس تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-01 2021-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف کانال مروارید ۱ زیر بینا
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2024-12-31 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی GF1A - برنامۀ بهبودیابی، ادغام مجدد و مقاومت (انعطافپذیری) افغانستان صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-15 2023-03-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک +LNGB - گامهای بسوی موفقیت تعلیم و تربیه دختران افغان - فاز دوم تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2017-04-01 2023-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین برنامه بهبود ، ادغام مجدد و استهکام در افغانستان (۱۹۱۹) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, چوره, گیزاب
پکتیکا برمل
خوست خوست
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا تگاب, نجراب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
زابل شینکی, نو بهار
2020-07-15 2023-05-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز آموزشی رایگان برای کودکان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2024-12-31 تحت کار
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرامی, پغمان, کابل
2017-10-01 2023-04-30 تکمیل
هاجر افغانستان پروگرام حمایوی اطفال (پسران) قاچاق شده ویا درمعرض خطر قاچاق (FNM) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2023-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و آموزشی در برابر منازعات مسلحانه و آواره گی (۲۰۰۸-۲۳۰۸) مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل ده سبز, کابل
2020-05-01 2023-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه پروژه حفاري چاه های آب آشامیدنی معه نصب سولر مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
فراه فراه, پشت رود
زابل قلات
2020-09-29 2024-05-24 تکمیل
اکتید تسریع در پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز در افغانستان صحت
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل, صیاد
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان ارگو
تخار تالقان
بلخ خلم, دولت آباد, زاری, شولگره, چار بولک
جوزجان شبرغان
2020-03-01 2023-12-31 تکمیل
برک افغانستان آموزش دختران افغان (AGE) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, چاریکار
ننگرهار آچين, خیوه, دره نور, رودات, شينواری, کامه
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
بغلان اندر آب, پل خمری
کاپیسا حصه دوم کوهستان, نجراب
هرات انجیل, غوریان, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-04-01 2024-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه انکشاف اجتماعی و معیشت پایدار - فاز سوم زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, خوست, صبری, علی شیر, موسی خیل
پکتیا جانی خیل, سید کرم, لاجه احمد خیل, وزه جدران, گردیز
کابل کابل
2019-08-01 2024-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ایجاد مشاغل برای جوانان آواره (بیجاشده) در افغانستان از طریق توسعه بخش خصوصی(۱۹۲۱) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, کندهار
2020-01-02 2023-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تسریع خاتمه رفع حاجت درفضای باز صحت
پروان شینواری
غور تولک, تيوره, شهرک
غزنی مقر
بادغیس بالامرغاب, قادس, قلعه نو
2020-05-02 2023-12-31 تکمیل
موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان بهبود دسترسی دختران و نوجوانان به سواد و تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, چوره, گیزاب
2020-12-13 2021-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2020-08-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2022-01-01 2022-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع ظرفیت برای کار مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد شغل پایدار و منفعت با دایرنمودن کورس های تعلیمی حرفوی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل