جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اطفال در معرض خطر ارایه خدامات اضطراری محافظت به اطفال و زنان در فصل زمستان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا برمل, شرن, گمل, یوسف خیل
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
کابل استالف, شکر دره, پغمان, گلدره
2020-12-10 2021-06-09 تکمیل
Safeer Rahmat Welfare Org. پرورشگاه امام بخاری رح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-03-21 2021-03-18 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Civic Space / فضای مدنی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2020-06-01 2023-09-30 تحت کار
موسسه طبی حقانی حضرت میاصاحب طبی تشخیصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت افزایش آگاهی عامه در مبارزه با فساد حکومت داری خوب
کندهار دامان, کندهار
2020-12-15 2021-05-15 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کمک های اضطراری بشری برای مردم اسیب پذیر از حوادث طبعی ولایات پروان،کاپیسا و فاریاب مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری, کوه صافی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
کاپیسا تگاب, نجراب
2020-12-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب مصونیت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت در ولایت هرات و هلمند افغانستان (A-06531) مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
کورد اید کمک های زمستانی (حمایت از زمستان گذرانی ) درافغانستان وسوریه مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولینه, شهرک
2020-12-15 2021-05-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ارایه خدمات تغذی درحالت اضطرار( AHF Nutrition) صحت
بادغیس آب کمری, جوند, قادس
2020-12-15 2021-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ یکپارچه تغذی و نجات زندگی مرگ و میر مادران و کودکان ولسوالیهای تحت اولیت ولایت غور صحت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
2020-12-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی دسترخوان ملی مصئونیت اجتماعی
پنجشیر بازارک
2020-12-23 2021-01-23 تکمیل
دسولی ریشی پولیو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-01-21 2021-01-21 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توزیع پول نقد بدون شرایط صحت
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توزیع مواد غذایی حمایت های فصلی کوید برای کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر برنامه تغذی ضمیموی(TSFP) صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان ایجاد محیط فراگیر، توسعه پاسخگوی و بهبود حسابدهی بین اراکین دولت، قدرتمندان محلی و جوامع حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2020-12-24 2021-09-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسومی یا Seasonal Support مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, در بابا, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, پچير و آگام, چپرهار, کوت, گوشته
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه هنری و فرهنگی بابا نمایشگاه کتاب و کتابخوانی سیار تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-12-15 2021-02-02 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان جوانان برای تغیر اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-02-10 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت اطفال-AHF CHILD PROTECTION صحت
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-11-15 2021-03-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه تبادل افکار رهبران جوان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-01 2022-09-30 تکمیل
مادران برای صلح-ورپرونس مبایل کلنیک صحی میانجوی صحت
کابل قره باغ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی دختران و پسران به مکاتب و صنوف محلی بهبود یافته و مصؤن در ولایت بلخ (AHF EiE Project) تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بلخ (IDA) صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-06-04 2021-06-03 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په سخت ژمي کې د زیان منونکی کورنیو سره مرسته-۲ مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-12-24 2021-01-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
2020-12-01 2022-01-31 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک مواد غذایی برای مردم بی بضاعت ،عملیات های ریگان سوختگی ، لب چاک ، کام چاک،حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق صحت
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ماین پاکی کشور سویس پاکسازی مناطق مرزی از ماین های منفجر ناشده در ولایت بدخشان (S-PMWRA-16-GR-1007) مصئونیت اجتماعی
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, کوف آب
2018-01-01 2020-02-29 تکمیل
ماین پاکی کشور سویس پاک سازی سرحدات میان افغانستان و تاجکستان از وجود ماین های منفجر ناشده (AFG-FSD-BDK-019) مصئونیت اجتماعی
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, کوف آب
2020-01-01 2021-03-04 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان خدمات ابتدایی صحی ولایت رابل صحت
زابل شاه جوی, قلات
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه و تعلیمی زابلی تعلیم وتربیه دختران از طریق مکتب نسوان خیریه عبدالمجید زابلی سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه و تعلیمی زابلی انستیوت قابلگی سال (2020) صحت
کابل ده سبز
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک مستمری برای خانوداه های تحت پوشش موسسه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
موسسه تدریس برای افغانستان (تدریس برای افغانستان ) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سرخ پارسا, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, سرخ رود, کامه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن ترمیم سرپناه و ساخت سرپناه های موقت و تشناب ها برای فامیل های آسیب دیده از جنگ در شمالشرق افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, وردوج
تخار اشکمش, تالقان, خواجه غار
2020-05-01 2021-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی آب زراعتی, گذر محکمه زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم پروگرام جهانی گندم سال 2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تهیه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش قالینبافی به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-07-01 2020-10-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع گوشت قربانی مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همبستگی زنان برای عدالت خدمات روان درمانی با قربانیان شکنجه بیورن از زندان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروشگاه اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی غذا در مقابل کار برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های اولیه غذایی به فامیل های اسیب دیده در ولسوالی های آچین و مهمند دره ولایت ننگرهار (A-06535) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, مومند دره
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان ماین پاکی کاپیسا-۲۵ مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست تنی, خوست, نادر شاه کوت, گربز
بغلان اندر آب, ده صلاح, پل حصار
کاپیسا نجراب, کوه بند
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان پروگرام تعلیمات ابتدائی غیر رسمی و حرفوی برای اطفال و زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات خدمات صحی صحت
بلخ چار کنت
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان و اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل