جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2020-06-01 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار توسعه و تقویه خدمات بازتوانی فزیکی برای قربانیان جنگ، متضررین ماینها/ مواد منفجر ناشده و اشخاص دارای معلولیت در نظام صحی افغانستان صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, گوشته
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن توزیع کمک های زمستانی پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر جنگ (کمک های اضطراری) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-15 2021-03-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت٫ حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین و پنا هنده گان در زون مرکز مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان گفتمان حقوق اساسی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کارخانه سیار چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف تقویت واکسین های معمول در 9 لایت متاثر شده از فلج اطفال یا پولیو - نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ادغام مرد ها و پسران برای کاهش خشونت های مبتنی بر جندر ۲۰۲۱ مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-12-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه خدمات عاجل تغذی برای اطفال کمتر از ۵سال وخانم های حامله وشیردهی قشر کوچیها صحت
پروان چاریکار
فاریاب غورماچ
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2021-02-28 تکمیل
افغانانو لپاره سولی رود موسسه توزیع اظطراری موادی غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-11-16 2021-02-16 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار تحقیق در مورد راهای صحت یابی مردم از صدمات روانی در جامعه صحت
ننگرهار در بابا, شیرزاد
هرات کهسان
بلخ دهدادی
کندهار اسپین بولدک
2020-11-22 2021-02-28 تکمیل
فیروز کوه حفاظت از میراث ناملموس در معرض خطر افغانستان - Aliph تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-04-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع گوشت 12 راس مواشی در کمپ بیجاه شده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان شبرغان
2020-12-26 2021-01-06 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان انسجام و تقويت نقش جامعۀ مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-12-10 2021-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EX146 پروژه آمادگی و پاسخگویی جهانی به کوید-19 صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-07-15 2020-12-30 تکمیل
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2021-11-30 تکمیل
گروپ انرژی تجدید شدنی و محیط زیست انکشاف خانه های سبز کابل ولایت کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-07-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
کنسرن : برنامه بالا بردن سطح فرهنگ مقاومت پذیری در جوامع متاثر شده از حوادث جنگ، حفاظت اطفال، صحت و تغذیه، و پاسخدهی به حالات اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2020-09-24 2022-03-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ترمیم شبکه آبرسانی شهر چاریکار ولایت پروان صحت
پروان چاریکار
2020-12-25 2021-03-15 تکمیل
موسسه بازسازی بینا توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-05-03 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات غذایی بی بضاعت و سوء تغدی به اطفال کمتر از 5 سال در ولایات بادغیس و بدخشان صحت
بدخشان تيشکان, شهر بزرگ, وردوج, يفتل سفلى
بادغیس جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-11-01 2022-03-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید معیشت بدیل برای توسعه اجتماعی-اقتصادی خانواده های یتیم در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان بامیان, شبر
کابل کابل
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2020-06-01 2024-05-31 تحت کار
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ساخت فلم مستند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-23 2020-01-27 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تنظیم مراقبتهای صحی اولیه عاجل وپاسخگویی کوید 19 برای بیجاشدگان خارجی صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنيادي تاسيسات (کانال رغونه) زیر بینا
کندهار کندهار
2020-12-15 2021-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه-ولایت بغلان CBNP صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-03-01 2020-04-04 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ساخت فلم مستند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-23 2020-01-27 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی میکانیزم پاسخ اضطراری در افغانستان(ERM) صحت
دایکندی نیلی
غور ساغر, لعل و سرجنگل
بامیان بامیان, یکاولنگ
نیمروز زرنچ
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت محوخشونت علیه زن مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-11-15 2020-12-08 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه پروژه حفاری های 130 چاه های آب اشامیدنی توسط بمبه دستی مصئونیت اجتماعی
کندز دشت ارچی
بامیان کهمرد
بغلان بغلان جدید
2020-06-14 2021-06-14 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی کمک به آفغانها برای ایجاد حق دسترسی و شفافیت در بخش دادگاه غیر رسمی حکومت داری خوب
وردک جلریز, مرکز بهسود
2019-11-13 2021-02-02 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه Cash base Transfer تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع گوشت قربانی و عقیقه به شاگردان سپانسر مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کوت, کوز کنر
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان فیض اباد
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی - 2020/2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارگو, بهارک, فیض اباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-12-01 2021-01-20 تکمیل
اطفال در معرض خطر ارایه خدامات اضطراری محافظت به اطفال و زنان در فصل زمستان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا برمل, شرن, گمل, یوسف خیل
بامیان بامیان, شبر, پنجاب, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
کابل استالف, شکر دره, پغمان, گلدره
2020-12-10 2021-06-09 تکمیل
Safeer Rahmat Welfare Org. پرورشگاه امام بخاری رح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-03-21 2021-03-18 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Civic Space / فضای مدنی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2020-06-01 2023-09-30 تحت کار
موسسه طبی حقانی حضرت میاصاحب طبی تشخیصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کمک های اضطراری بشری برای مردم اسیب پذیر از حوادث طبعی ولایات پروان،کاپیسا و فاریاب مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری, کوه صافی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
کاپیسا تگاب, نجراب
2020-12-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب مصونیت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت در ولایت هرات و هلمند افغانستان (A-06531) مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
کورد اید کمک های زمستانی (حمایت از زمستان گذرانی ) درافغانستان وسوریه مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولینه, شهرک
2020-12-15 2021-05-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ارایه خدمات تغذی درحالت اضطرار( AHF Nutrition) صحت
بادغیس آب کمری, جوند, قادس
2020-12-15 2021-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ یکپارچه تغذی و نجات زندگی مرگ و میر مادران و کودکان ولسوالیهای تحت اولیت ولایت غور صحت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
2020-12-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی دسترخوان ملی مصئونیت اجتماعی
پنجشیر بازارک
2020-12-23 2021-01-23 تکمیل