جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه رسانه سلام افغانستان َAccountability initiative ensuring inclusive futures WHH/ ابتکارات پاسخگویی افغانستان – اطمینان از آینده فراگیر حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-01 2021-11-30 تحت کار
اداره بازسازی دهات افغان مساعدت های نقدی برای عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط نقشه برداری از مدارس افغانستان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل زراعتی برای خانواده های دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذایی در حالت بحرانی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
کنر اوته پور, شیگل و شلتان, نورگل
وردک سید آباد, میدانشهر, نرخ
2020-09-15 2021-03-30 تحت کار
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-07-31 تحت کار
موسسه خیریه نور دو محراب مسجد زیر بینا
ننگرهار بهسود, جلال آباد
2020-01-04 2020-08-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توزیع پول نقد بدون شرایط صحت
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت اګاهی عامه در بار ه کووید -۱۹ و خدمات اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار خوگیانی, لعل پور, مومند دره, گوشته
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-27 2021-01-26 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه جمعیت متاثر شده از کووید 19 مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های فصلی نقدی و مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تربیه قابله های جامعه صحت
زابل قلات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب برنامه بهداشت و حفظ الصحه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (A-06453) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی سنگتخت, نیلی, کيتی
هرات هرات, پشتون زرغون, کرخ
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
شلتر فار لایف ٌکمک های زمستانی (winterization project) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم, يفتل سفلى, کشم
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان اګاهی عامه در مورد واکسین صحت
غور چغچران
فراه فراه
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری فراهم نمودن کمکهای بشری و نهال شانی کنار دریای کنر(بهبود معیشت اهالی) زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2019-01-01 2020-12-15 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه تربیه نمودن ۲۴ قابله از ۷ ولایت کشور صحت
کابل کابل
2020-10-01 2022-11-30 تحت کار
موسسه انكشافي واموزشي براي زنان ابتکار جهت ترویج بند دوم قطعه نامه 1325 سازمان ملل متحد مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-09-12 2020-10-07 تکمیل
همکاری های جهانی پروژه محبس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-31 2021-07-31 تحت کار
موسسه انکشاف صحی پل زنده گی کلینک صحی پل زندگی برای سال 2020 صحت
کابل ده سبز, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده کمک غذایی برای 20 فامیل نیازمند در کابل. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری شامل مواد غذای . البسه کرم . توزیع ذغال. فیس مکتب . تهیه جهزیه برای افراد نیازمند برای خانوادهای تحت پوشش موسسه و خارج از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-10-01 2021-10-01 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2020-11-01 2021-05-31 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EV6 مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ د بندی ماشومانو د بیا میشته کیدو اوټولنه کښی د بیا یوځای کیدلو پروژه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-01 2022-09-30 تحت کار
موسسه امداد وانکشاف سریع دسترسی اطفال به تعلیم و آگاهی دهی آنان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعلیم و تربیه
نیمروز زرنچ
کندهار کندهار
2020-05-17 2021-01-16 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV8 مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2021-01-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV9 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2021-11-30 تحت کار
اکسفام نووب بهداشتی و حفظ الصحه برای جلوگیر از شیوع ویروس کرونا در ولایات هرات و دایکندی افغانستان (A-06499) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
2020-06-14 2021-01-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW4 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين
کنر اوته پور, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور
سمنگان فیروز نخچیر
بغلان بغلان جدید
بلخ کلدار
هلمند لشکرگاه
2020-09-01 2024-08-30 تحت کار
د افغانستان لپاره د هالند کمیته (CCHF 2020-2021) تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار دره نور, سرخ رود, گوشته
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی
2020-10-01 2021-12-31 تحت کار
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه تغذیه شاگردان مکتب 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان (2021) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
داکار تهیه و انبار کردن لوازم اصلی برای پاسخ به نیاز های حفظ الصحه و تعلیمات نظافت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه دست به دست افغانستان ایجاد چشم انداز اقتصادی آینده برای ادغام مجدد عودت کنندگان در ولایات هرات و بامیان از طریق زنجیره ارزش مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان, یکاولنگ
هرات انجیل, هرات, کرخ
2019-01-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صحي امور افغانستان شفاخانه افشار Amor Afghanistan Health Organzation 2020 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان محافظت از اطفال در بحران کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کهسان, گذره
2020-06-06 2020-10-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-15 2020-10-19 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی بلا مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت قضایای عام المنفعه 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-10 2022-01-10 تحت کار
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دی جوهانیتر خدمات عاجل مراقبت های اولیه صحی و پاسخ به مرض کرونا (کوید19) برای بیجا شدگان خارجی در ولایت خوست صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تحت کار
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن فاز۴ تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا حصه اول کوهستان
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2023-09-30 تحت کار
دانشگاه امریکائی افغانستان تحصیلات عالی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه تهیه اجناس و خدمات برای تریننگ کارمندان ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری وزارت شهرسازی و اراضی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-12 2021-01-10 تکمیل
کنسرن کمک زمستانی، غذا و همکاری های محافظتی برای آسیب دیده های آنی در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, راغستان, شهر بزرگ, وردوج, کوهستان, یاوان
2020-10-11 2021-04-10 تحت کار
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان کمک های عاجل زمستانی برای 260 فامیل در ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-10-11 2021-02-10 تکمیل