جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ولت هنگر هیلفه حمایت از بیجاشدگان داخلی برای دسترسی مصون به زمین و خا نه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2021-10-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ساخت مکتب قربانی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2020-06-07 2021-12-31 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, پنجاب
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2021-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-03-03 2021-11-02 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2020-08-01 2021-12-31 تکمیل
داکار انکشاف دهات در ولایت فاریاب افغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-07-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری فاز دوم مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر
بدخشان ارغنج خواه, جرم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروژه محبس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-31 2021-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2020-11-05 2021-11-04 تکمیل
دفتر بین المللی اداره شهری مراکز قدرتمند برای امید افغانستان و حالت ارتجاعی حکومت داری خوب
کابل کابل
2014-12-08 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-15 2020-05-16 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه خدمات در عرصه WASH و ایجاد صنوف درسی موقتی به مهاجرین و بازگشت کنندگان افغان تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد
2020-03-27 2021-03-26 تکمیل
کمیته بین المللی نجات TR496 تقویت خدمات بهداشت در میان بیجاشده گان داخلی ، بازگشت کنندگان و جامعه میزبان باشنده گان اصلیبه منظور به حداقل رساندن تأثیر منفی کرونا در افغانستان صحت
خوست خوست
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
فراه فراه, پرچمن
2017-05-06 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2017-08-29 2021-03-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 8 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد
کابل کابل
2020-11-23 2021-11-22 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا سلسله ‌گفت‌وگوهای Track 2 به‌سوی «افغانستان صلح‌آمیز: جلب حماتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان»v مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروژه مبایل تیم نیمروز و بادغیس صحت
نیمروز زرنچ
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-11-15 2021-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک کوید ۱۹ دایکندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2020-05-10 2022-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین معیشت پایدار، توسعه حکومتداری و کارایی قانون در افغانستان(۱۹۰۲) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, چهار آسیاب, کابل
2019-09-04 2022-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حمایت ایتام افغانستان تعلیم و تربیه
پروان سیاه گردی غوربند
دایکندی میرامور
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست تنی, جاجی میدان, علی شیر, گربز
پکتیا جاجی, زرمت, گردیز
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, خیوه, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, چپرهار, کامه
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, دانگام, سوکی, شیگل و شلتان, چپه دره
نورستان کامدیش
سمنگان ایبک
وردک جغتو, جلریز, سید آباد, چک وردک
تخار بهارک
بغلان دوشی, پل خمری
کاپیسا تگاب, نجراب
کابل خاک جبار, شکر دره, موسهی, پغمان
بلخ شولگره
هلمند ناوه بارکزائی
بادغیس غورماچ
کندهار اسپین بولدک, معروف, ژيری
زابل قلات, نو بهار
2020-07-01 2021-10-15 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی برای متضررین وایروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-09-15 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت ایجاد محیط مصئون ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-06-30 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن HBCC COVID-19 صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول یا مدغم کول تعلیم و تربیه
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-30 2021-10-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های اضطراری نجات بخش، حفاظتی و بهبودی زود هنگام برای گروه های متضرر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غزنی خواجه عمری, غزنی, مالستان
فراه بالابلوک, فراه
2020-04-14 2021-12-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا مرکز اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه اقتصادی و آموزشی برای زنان اطفال توزیع مواد بهداشتی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-01-05 2020-02-05 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه خدمات مشوره ای برای اجرای قرارداد مبتنی بر عملکرد توسط ارایه مجموعه اساسی خدمات صحی (BPHS) و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در ولایت پکتیا صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه په افغانستان کی د کرونا (COVID-19)په اړوند عاجل غبرګون او د روغتیایی سیستم برابر والی. صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-05-03 2020-11-02 تکمیل
اکتید پاسخگویی به نیازمندی های عودت کنندگان و متاثر شدگان درگیریها و آفات طبیعی در بخش سرپناه، آب و حفظ الصحه، درحالیکه برنامه های بشردوستانه مبتنی بر شواهد در افغانستان افزایش میابد مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-07-01 2022-02-28 تکمیل
داکار حمایت از استقرار مجدد عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی و جوامع میزبان متضرر آنها در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود, مومند دره, چپرهار, کامه, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, بر کنر, شیگل و شلتان, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل استالف, خاک جبار, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GO413 کمک های اضطراری نجاتبخش، حفاظتی و بهبودی زودهنګام برای گروه های متضرر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه حل معضلات سنتی حکومت داری خوب
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2019-11-13 2021-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی فصلی زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
امید بین المللی مهارت های فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف هوپ امید (تعلیم و تربیه شاګردان ) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان نظارت اجتماعی از مبارزه علیه کرونا صحت
کابل کابل
2020-12-15 2021-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین افزایش دسترسی اطفال مهاجرین و عودت کنندگان آسیب پذیر به تعلیم و تربیه دایمی و آب پاک و حفظ الصحه(۱۹۰۴) تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد, خاص کنر
2019-01-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مبارزه علیه بچه بازی و محوه معافیت از مجازات مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-30 2022-09-30 تکمیل
ابتکار اطفال توانا فروزان فند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کنترول امراض ملاریا صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, چپه دره
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند, شیخ علی
کاپیسا نجراب
پنجشیر انابه, شتل
2017-05-06 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2017-10-03 2021-04-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه تقویت سیستم صحی- آموزشی- پشتیبانی و محافظت از کارکنان صحی در سه ولایت کابل- بلخ و خوست ( Abbott) صحت
خوست خوست
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-07-15 2021-12-31 تکمیل