جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه الغرافه مکتب ۶ صنفی همرای اطاق های اداری، کدام و بیت الخلا تعلیم و تربیه
فراه لاش و جوین
2020-02-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2021-01-12 تکمیل
موسسه الغرافه مصرف عملیاتی دفتر کابل و فراه زیر بینا
کابل کابل
فراه فراه
2020-07-01 2020-12-20 تکمیل
موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال تعلیم و تربیه محیط زیست تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2021-11-15 تکمیل
موسسه انکشاف روستائی انکشاف خانه های مثمر انرژی در ولایات کابل و بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, يفتل سفلى
کابل کابل
2020-11-01 2022-04-30 تکمیل
تیری دیس هومز تقویت حاکمیت قانون در افغانستان جهت بهبود دسترسی به عدالت برای زنان و دختران حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
2020-12-01 2023-11-30 تحت کار
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر هر صدا شنیدا می شود تعلیم و تربیه
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان افزایش انعطاف پذیری و حفاظت ازمحیط زیست مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر مشارکت مردم در نحوه حکومتداری شهری حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از معیشت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه بالابلوک, فراه, لاش و جوین
2020-09-01 2021-05-30 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان سیغان, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تحت کار
حمایت از زنان میدیکا افغانستان برنامه ی آموزشی بین الکشوری صحت - تقویت پاسخگویی بخش صحت به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2022-06-30 تحت کار
برک افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان (CCAP) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, چمکنی
ننگرهار بهسود, در بابا, دره نور, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2017-05-17 2021-04-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی (CCAP-EXTENSION) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, شينواری, چپرهار, کامه
2017-10-03 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه کاردو سوادآموزی تعلیم و تربیه
غور لعل و سرجنگل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان BPHS-Sehatmandi-Helmand صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان مالاریا (UNDP-Malaria) صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان در نقاط ناامن و دور دست در هلمند PEI/RI بلند بردن تحت پوشش قراردادن صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-06-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه چالشهای تعلیم و تربیه دختران (GEC-T) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2017-04-01 2022-12-31 تحت کار
برک افغانستان گسترش واکسیناسیون ارتباطی مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی ایمن سازی توسط تیم های سیار CBOV صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, واشیر, کجکی, گرشک
2019-07-01 2021-02-28 تکمیل
برک افغانستان COVID-19 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-05-03 2021-06-30 تکمیل
اکشن اید Kabul Response Project مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل, گلدره
2020-08-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان Recycling Plant Value Chain in Northern Afghanistan for Sustainable Jobs Creation Program پروژه ازرش های زنجیره یی تاسیسات بازیافت بخاطرفرصت های شغلی پایدار درشمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-06-05 2023-06-04 تحت کار
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه بنفش سیار چهار مغز (Charmaghz Mobile Purple Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه نارنجی سیارچهار مغز (Charmaghz Orange Mobile Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا تحقیق مدل آشتی سیاسی در سطح ولایات (محلی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-30 2021-02-14 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی انعطاف پذیری و کاهش پراگنده گی در برابر وضعیت اقلیمی و فرصت های معیشتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی دسترسی به آب سالم ، افزایش امکانات بهداشتی در مراکز صحی دور و نیازمند خدمات صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کابل کابل
2020-11-15 2021-06-14 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پاسخ دهی عاجل به کوید-۱۹ و آمادگی سیستم صحی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2020-05-03 2021-11-02 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان بیڅایه شویو/راستنیدونکی سره په مرستو کی شفافیت او اړوند ریاستونو سره تخنیکی مرستی کول مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2020-11-05 2021-10-22 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-03 2024-03-31 تحت کار
بنیاد خیریه پناه مک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 و کمک های اضطراری به سیلاب زده ها مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل بگرام, ده سبز, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی المان خدمات صحی و تخنيکی ترميماتی وسايل طبی صحت
کابل کابل
2018-07-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2022-12-01 تحت کار
بنیاد خیریه پناه قربانی و صدقات در عید قربان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-20 2020-08-05 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار اسپین بولدک, ریگ, پنجوایی
2017-07-30 2021-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود تسهیلات صحی - PATRIP II صحت
هرات غوریان, کهسان
2020-01-01 2022-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی صحتمندی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از بیجاشدگان داخلی برای دسترسی مصون به زمین و خا نه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2021-10-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ساخت مکتب قربانی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2020-06-07 2021-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان صنوف محلی تعلیم و تربیه
کنر آسمار, اسد آباد, دره پیچ
2020-10-08 2021-09-30 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان پنجاب, یکاولنگ
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2021-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-03-03 2021-11-02 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2020-08-01 2021-12-31 تکمیل
داکار انکشاف دهات در ولایت فاریاب افغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-07-01 2022-06-30 تحت کار