جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 7 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
همکاری برای صلح و همبستگی نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-30 تحت کار
موسسه هیم فند افغانستان مسلکی ساختن بیوه زنان، یتیمان وزنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کابل کابل
2020-04-01 2021-07-31 تحت کار
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 15حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
مساعدت به زنان افغان توزیع قرطایسه تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2020-09-02 2020-09-02 تکمیل
آفرین تعلیم و تربیه 2020 تعلیم و تربیه
لوگر برکی برک
پنجشیر پریان
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری پاسخ مشترک بشر دوستانه برای بیجاشدگان داخلی از جنگ مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی به خانوادهای آسیب پذیر از نحوی ساختن چیک دیم زیر بینا
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری د داخلی بی ځایه شوو، راستون شوو او ځایی خلکو لپاره د کرونا (Covid-19) د بشری رستو پروګرام صحت
ننگرهار شينواری
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک بسته های صحی و غذایی با خانواده های متظرر از کرونا صحت
کنر نورگل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه حفاظت از معیشت کشاورزی بازسازی تاب اوری کوتاه مدت در اثرخشکسالی فامیل های اسیب پزیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان وايگل, پارون, کامدیش
2020-09-01 2021-04-30 تحت کار
بنیاد بیات حفر یک حلقه چاه در پرورشگاه تهیه مسکن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی/ حمایت فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک ادویه جات برای بخش سوختگی شفاخانه استقلال صحت
کابل کابل
2020-02-02 2020-08-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه شرایط شکننده و متأثر از درگیری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-04 2020-10-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک مواد اولیه از قبیل آرد برنج به نیاز مندان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
خوست گربز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-07-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه توزیع مواد غذایی توسط دونر شرق میانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
لغمان مهتر لام
2020-09-10 2020-09-15 تکمیل
اکسفام نووب طرح برای ایجاد یک فضای مدنی که بتواند فرایند های حکومت داری و انکشافی را در اففانستان پاسخگو جنسیتی،پایدار و همه شمول بسازد ( فضای مدنی ) A-06037 حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
ننگرهار جلال آباد, دره نور, کامه
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف پایان
تخار تالقان, ورسج, کلفگان
هرات زنده جان, هرات, کرخ
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2020-06-01 2023-10-01 تحت کار
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به بیجا شده گان نیازمندان متضررین و فقراء در موسم کرونائی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه پول در مقابل کار (Asset Creation-Cash-Based Transfer) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-09-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های مواد غذایی غیر مشروط مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی و حرفه خیاطی برای خانم ها صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان مطالعه مقدماتی برنامه انکشاف ولسوالی ها زیر بینا
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
بلخ خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی
2020-08-27 2021-02-28 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در مورد سهم آنهادر افتصاد فامیلی و وقایه از کوید 19 صحت
بدخشان زیباک, واخان
2020-07-20 2020-08-20 تکمیل
افغانستان آزاد مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 MoPH ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در جهت وقایه از مرض کرونا (کوید 19) در بدخشان صحت
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2020-08-11 2020-09-10 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آشا میدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-07 2020-05-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها ضربات وشکستگی استخوان از بابت جنگ Trauma -AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد ارتزاقی برای فامیلهای فقیر و بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-16 2020-05-20 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EX146 پروژه آمادگی و پاسخگویی جهانی به کوید-19 صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-07-15 2020-12-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها GAVi-واکسیناسیون درولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-08-01 2021-08-01 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EW1 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غور چغچران
خوست خوست
لوگر محمد آغه
کنر چپه دره
نورستان برگ متال
سمنگان ایبک
کندز کندوز
هلمند ناد علی
کندهار کندهار
2020-07-15 2021-07-15 تحت کار
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-04 2020-06-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid 19 AHF خوست صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها TSFP -WFP توزیع مواد غذایی صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-12 2021-01-11 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آ شامیدنی برای مسجد حضرت عثمان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-06-30 تکمیل
ستاسو غږ موسسه کمک اضطراری غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی, رودات, پچير و آگام, چپرهار
2020-09-14 2021-02-13 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان آگاهی دهی در مورد کووید 19 و تقویت تساوی جندر از طریق گردهمایی ها، کمپاین ها و ورکشاپ ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, شهدا
2020-09-10 2020-11-15 تکمیل
موسسه خیریه تلاسمیا تداوی رایگان مریضان که به مرض تلاسیمیا مبتلا است صحت
خوست خوست
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کاریز مرستندویه تولنه کاریز مرستندویه ټولنه 2020 صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه محیط زیستی گیتی سبز کاهش آلودگی هوا با معرفی دستگاه های تصفیه کننده هوا در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-15 2021-05-31 تحت کار
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه کمک مالی برای اطفال کارکن روی سرک که به مکتب میروند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, رودات, کامه, کوت, کوز کنر
2020-08-10 2021-08-10 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویه واکسین های عادی در ولایت متاثره پولیو در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
سرف افغانستان پروژه باز توانایی زون شرق تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل