جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان کلنیک صحی هامون صحت
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-29 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا کمک غذایی برای فامیل های متاثر از حوادث طبیعی و بیجا شدگان داخلی ناشی از جنگ مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, قلعه نو
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه حمایت (HEMAYAT) صحت
کابل کابل
2015-01-07 2020-07-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی توزیع مواد غذایی به بیجاشدگان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام که ذریعه وثیقه شرعی ثبت شده ، بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام که ذریعه وثیقه شرعی ثبت شده ، بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع معاش برای معلیمین و دایرنمودن کورسهای تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع گوشت قربانی برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه حفرچاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار کامه, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک استقرار مجدد پایدار و بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, گوشته
کنر اسد آباد, خاص کنر
کابل کابل
2017-07-13 2021-03-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سو تغذی و ادویه(One spoonful program) صحت
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EC488میکانیزم پاسخگویی/کمک در حالات اضطرار در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا احمد آباد, جانی خیل, سید کرم, گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هلمند لشکرگاه
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانی معلولین قربانیان جنگ و مهمات نامنفجر نشده صحت
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, کهمرد
2020-06-01 2021-10-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت صحت
پکتیکا اورگون, جانی خیل, گمل
کنر اسد آباد, ناری, نورگل, چپه دره
نورستان دوآب
2020-04-15 2021-04-15 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه ازطریق مراکز آموزش محلی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری صحت و تغذی – مدغم شده با MHPSS – به افراد شدیداً متاثر شده در افغانستان به منظور رفع مصئون نیازمندی های اساسی که دسترسی به کاهش نگرانی های محافضت را تسهیل میکند صحت
پروان کوه صافی
دایکندی کيتی
غور لعل و سرجنگل
بدخشان خاش, وردوج
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-05-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش در کابل برای واکنش کرونا صحت
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-15 تکمیل
مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی بلند بردن ظرفیت نهاد ها و دسترسی به معلو مات حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه عدالت افغانستان مشارکت جامعه مدنی برای مبارزه با فساد حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, خیوه, دره نور, سرخ رود, کامه
2020-12-10 2021-12-09 تکمیل
شلتر فار لایف کمک های زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار تالقان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح زندگی جدید مردان( MenNew Life) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان برنامه خواهر برای خواهر و برادر برای برادر CFLI تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute Sheberghanانستتیوت انکشاف رهبر تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2021-01-01 2021-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه صحتمندی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
فری تو رن Increase Girl's Access to Athletics تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-09-15 2021-12-31 تکمیل
موسسه خیریه نور 3 محراب مسجد زیر بینا
نورستان برگ متال
2020-07-06 2020-12-29 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-01-31 2020-06-30 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف هوپ امید (تعلیم و تربیه شاګردان ) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروگرام صحت روانی صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران2020 مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه صحتمندی صحت
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت ننگرهار صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-06-06 2020-12-06 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Herat انستتیوت انکشاف رهبری هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Mazar انستتیوت انکشاف رهبری مزار تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Literacy and Basic Business Skills (LaBBS) سواى حياتي و تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه ستاره عرفان ساختمان تعمیر الحاقیه دهگل تعلیم و تربیه
بدخشان زیباک
2018-08-16 2020-12-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی وسایل محافظتی شخصی (PPEs) برای کنترول و جلوگیری از سرایت کوید19 صحت
غور چغچران
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان کورس های اموزشی تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان کتاب جنگ و صلح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-15 تکمیل
د کاریز مرستندویه تولنه کاریز مرستندویه ټولنه 2020 صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور اعتماد سازی و مشارکت معنی دار زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال هرصدا شنیده میشود (EVC) مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم, چار کنت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل