جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمک های آسایش جهانی اعطای قرضه بلاعوض صرف جهت سرپناه برای ۷۲ خانواده مستحق به سرپرستی خانم های بیوه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-18 2020-02-28 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت, کلدار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-29 2020-04-15 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در ولایت فراه مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کنسرن برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, یاوان
تخار نمک آب
2017-11-18 2020-11-17 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال جوابګویی همه جانبه در برابر مرض کوید ۱۹ که به شکل مستقیم و غیر مستقیم مردم را متاثر ساخته اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب میمنه
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف عملیاتی کابل و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان برنامه خواهر برای خواهر و برادر برای برادر CFLI تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان ایجاد محیط مصون برای خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-08-01 2020-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و آموزشی در برابر منازعات مسلحانه و آواره گی (۲۰۰۸-۲۱۰۸-۲۲۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل کابل
2020-05-01 2022-12-31 تحت کار
شبکه انکشافی باختر معافیت کتلوی شهری GAVI در ولایت بلخ صحت
بلخ مزار شریف
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان اضطراری- آماده گی و جوابگویی جهت جلوگیری تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت کوید 19 برای گروپ های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خد متونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل COVID-19 پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های صحی افغانستان صحت
لوگر ازره, خروار, چرخ
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری
سرپل بلخاب
بامیان بامیان
بدخشان کشم
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری پرورشگاه شیخ زاید رحمه الله برای ایتام تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری تهیه آب آشامیدنی صحی برای شهرک شیخ محمد بن راشد برای معلولین زیر بینا
کندهار پنجوایی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان قانون منع خشونت، ازدواج های اجباری و آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د شتمنی جوړولو پروژه په میوند ولسوالۍ کښی زیر بینا
کندهار میوند
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان مهارت های مربوط به ولادیت های مصو‌ٔون (بلس BLISS) صحت
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان گروپهای خودکفا (SHG) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولسوالی ژیری ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-08-29 2021-08-28 تحت کار
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال بی بضاعت پرورشگاه امید فردا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-09-20 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت حفظ الصحه و اګاهی عامه در باره کووید - ۱۹ صحت
فاریاب میمنه
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان کلينک BHC صحت
ننگرهار دره نور
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در ولسوالی سپین بولدک صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
کی یر انترنشنل برنامه تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان – مرحله سوم GEWEP III- مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, فرزه, میر بچه کوت, کابل
2020-03-01 2025-02-28 تحت کار
شلتر نو انترنشنل حمایت فصلی برای افراد بی بضاعت متاثر شده از کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک مرغداری برای فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, کابل
2020-08-15 2020-10-15 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های اضطراری برای سیل زده گان ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان مرکز خاطره و گفتگو برای صلح افغانستان (ACMD) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-07-31 تحت کار
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-06-30 تحت کار
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های کوتاه مدت و تهیه میز و چوکی و مواد درسی برای مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به متضررین سیلاب ها مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-29 2020-09-09 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه مساعدت نقدی - Cash Assistance Project - WFP مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-04-24 2020-05-24 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره آموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-05-25 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید اعلان رادیویی و تلویزیونی برای شبکه اتصالات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-25 2020-03-03 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه غذا برای اعمار تاسیسات عام المنفعه در ساحه تگاب اسماعیل شهر قلعه نو ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه تریننگ سکیت بورد در افغانستان (سکیتستان) ترنینگ اسکیت بورد در افغانستان 2020 تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از بیوه زنان و خانواده های بی سرپرست مستحق 02 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از ایتام و اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان د فاطمةالزهرا روزنتون تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-09-01 2021-08-31 تحت کار