جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید تامین پول نقد اضطراری برای کمک های غذایی در ولایت سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-12-03 2021-06-02 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی مراقبت های قبل از ولادت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران بارداروشیرده صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های دانا بسته کمک های نقدی زمستانی موسسه کمک های دانا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-11 2020-12-13 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک مواد غذایی به 320 فامیل بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2020-12-21 2021-02-21 تکمیل
همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro Bambini Di Kabul PBK تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه سبز جوانان افغانستان حفظ محیط زیست؛ رشد اقتصاد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی ارتقاء تعليمات زراعتي تعلیم و تربیه
کابل پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال برنامه مربیگری زنان در تحقیقات زراعتی (گرین) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات توزیع رایگان مواد درسی تعلیم و تربیه
بلخ چار کنت
2020-06-14 2020-12-26 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه فیز سوم پروژه توانمند سازی ازطریق تعلیم وتربیه در افغانستان - EEA III تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی غزنی
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا گردیز
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-01-01 2021-06-30 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب تداوی رایگان مریضان در کلینک های احمد خیل SHC مندهیرSHC و سپین غرBHC صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب توزیع مواد غذابی برای مردم نیاز مند و مستحق مصئونیت اجتماعی
پکتیا جاجی
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
امداد توسعه بصیر مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای بصیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه علمی و انکشافی افغان رایان تسهیل آموزش و یادگیری بزرگسالان (ALEF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا تکواندو تعلیم و تربیه
هرات هرات
2016-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن توزیع بسته های غیر غذایی، سر پناه موقتی (خیمه) و مساعدت های زمستانی برای فامیل آسیب دیده حوادث طبیعی و بیجا شده گان جنگ مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-08-15 2020-11-14 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب محمد کریم کابلی، ناحیه یازده هم کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-08-28 2020-09-10 تکمیل
بنیاد روپانی اقدام برای احیای جنگلات زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-07-01 2022-03-12 تکمیل
موسسه صلح و انکشاف افغان تداوم پرورژه تعلیم و تربیه برای دختران باز مانده از مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات تولید نهال های بیره و ایجاد جنګل ها زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-02-15 2021-01-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های عاجل زراعتی برای دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذایی در حالت بحرانی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, شولگره, نهر شاهی
فراه انار دره, بکواه, فراه, قلعه کاه, گلستان
2020-09-15 2021-03-30 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی ارزیابی خطر و مقاومت در برابر حمایت از افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-25 2021-02-15 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه جابجا ساختن مهاجرین و بازگشت کننده گان بشکل مناسب در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-10-30 2021-10-31 تکمیل
اکسفام نووب طرح برای ایجاد یک فضای مدنی که بتواند فرایند های حکومت داری و انکشافی را در اففانستان پاسخگو جنسیتی،پایدار و همه شمول بسازد ( فضای مدنی ) A-06037 حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
ننگرهار جلال آباد, دره نور, کامه
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف پایان
تخار تالقان, ورسج, کلفگان
هرات زنده جان, هرات, کرخ
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2020-06-01 2023-10-01 تحت کار
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی برسی پالیسی های از بانک جهانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-04-13 2020-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه جابجا ساختن مهاجرین و بازگشت کننده گان بشکل مناسب در ولایت بغلان مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, بورکه, دوشی, پل خمری
2019-10-30 2021-10-31 تکمیل
د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه توضح لوازم طلبی ماسک . صابن.سنیتایزر به مکتب خصوصی بیروج صحت
کابل کابل
2020-11-01 2020-11-05 تکمیل
د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه توضح قرطاسه باب به مکتب خصوصی بیروج تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-09-07 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده ادمه مراقبت های صحت و حقوق باروری در جریان بیماری همه گیر کرونا صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی انگلیسی وکمپوترELCLC تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-06 2023-08-08 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز التراسوند (کابل کلینیک) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان اید تهیه کمک زمستانی به خانواده های آسیب پذیر در ولایت دایکندی وسمنگان مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2020-12-06 2021-05-05 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخ دهی به بیجا شده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد, وردوج
تخار تالقان, ورسج
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید محافظت حقوق اطفال مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی, قره باغ, مقر
2019-11-25 2020-11-25 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په وټه پور ولسوالی کې د پیرونۍ کانال جوړونه او ننګرهار ولایت د رودات ولسوالی کې د کاریزونو صفا کاري د بیړنیو مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار رودات
کنر اوته پور
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان پروگرام توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان-AWEP مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب
تخار بهارک, تالقان, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان
بغلان تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, پل حصار
کابل کابل
2016-03-30 2021-03-31 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان حفرچاه زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
کندهار کندهار
2020-06-17 2020-08-16 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د ټولنې حفاظتي تدابیر د داخلي بېځایه شوو او بیرته را ستانه شوو کورنیو لپاره مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود
لغمان قرغه‌يی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان واکنش اضطراری کرونا ویروس رمضان (کمک غذایی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار پچير و آگام
2020-04-15 2020-05-15 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د افغان ماشومانو تقویه Global Affairs Canada Enhancing Protection of Afghan Children مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-12-01 2021-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره نقدي پيسي د محافظت لپاره (Cash for Protection) مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان کمک های بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-12 2020-11-13 تکمیل
موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان لبخند کودک در زمستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-22 2020-11-19 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
فاریاب بلچراغ, میمنه
2017-05-06 2021-10-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسي (اضطراري حالاتو) کښي د داخلي بیځایه شویو (جنګځپلو او طبیعي آفاتوڅخه د متاثره شویو) کورنیو سروي، دغذائي موادو او د غذائي موادو په مقابل کی د نقدي پیسو توزیع کمک د WFP لخوا مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش در ترخم برای واکنش کرونا صحت
ننگرهار در بابا
2020-03-02 2020-06-30 تکمیل