جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-15 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ادغام اقتصادی عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط برنامه های کارآموزی و اقدامات فعال بازار در نواحی مختلف کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-01 2020-10-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه اارتقاء ادغام بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان در شهر کابل از طریق آموزش های حرفوی و دسترسی به قرضه/اعتبار تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-01 2020-09-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2020-04-10 2020-10-09 تکمیل
فیروز کوه حمایت از برنامه های موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان -Sigrid Rausing Trust تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-06-01 2023-06-30 تحت کار
سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال پروگرام ملی سرکس اجتماعی تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقای نظارت اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-22 2021-03-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر حمایت از زنان و اطفال متخلف از قانون (EU) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-12-01 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی بهبود وضیعت اقتصادی زنان از طریق راه های بدیل معیشت (آموزش کشت سمارق و بازاریابی) زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان پروگرام توزیع خیمه با ملحقات آن برای مکاتب ضرورتمند (ERP) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, بهسود, ده بالا, لعل پور, مومند دره, گوشته
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سرکانو, نورگل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا الاسی, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب آشامیدنی درس حفظ الصحه و جلوگیری از مرک میر مادران و اصفال مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان يفتل سفلى
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک COVID-19 برای پرورشگاه فیض آباد صحت
بدخشان فیض اباد
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) همه بسوی مکتب Everyone at school تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان ورث
کابل کابل
2020-08-01 2023-07-31 تحت کار
رت جرمنی فراهم کردن امکان دسترسی به یادگیری فراگیر و محافظ برای کودکان آسیب دیده در ولایت بلخ در افغانستان. تعلیم و تربیه
بلخ شولگره, نهر شاهی
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر فراهم آوری زمینه دسترسی به آ موزش ایمن وپایدار برای اطفال باز مانده از مکتب (دسترسی به آموزش ایمن وپایدار) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
کابل کابل
2019-08-15 2020-11-14 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی تقویت کردن معافیت SRI صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ابتکار پاسخگویی افغانستان - تضمین آینده های همه جانبه و فراگیر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-10 2021-03-15 تکمیل
موسسه خیریه نجات دندان نجات دندان (2020) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا پرورشگاه خانه محبت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2015-10-27 2021-04-15 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال پژوهش و دادخواهی برای تصویب و تطبیق قانون خانواده حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2022-09-30 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان افزایش دسترسی به مساعدت حقوقی و سهیم ساختن جامعه مدنی برای ایجاد نهادهای عدلی پاسخگو در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-12-01 2022-11-30 تحت کار
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان پروژه تقویت نهادهای جامعه مدنی با هدف کلی تقویت نهاد های جامعه مدنی وایجاد فضائ توسعه و پاسخگویی جنسیتی پایدار و فراگیر و بهبودارایه خدمات اولیه در افغانستان طراحی شده است. حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-07-01 2021-09-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان کمک مالی برای رفغ کسر بودجه از کمک صندوق سرمایه گذاری پایدار از جانب دفتر AKF USA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان کمک مالی برای رفغ کسر بودجه از کمک صندوق سرمایه گذاری پایدار از جانب دفتر AKF USA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
د لوی کندهار د بیاودانولو موسسه کشت نبات صنعتی همپ برای حفظ محیط زیست در کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مؤسسه خیریه امام جواد کمک به خانواده های بی بضاعت وبی سرپرست مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
فراه گلستان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارایه خدمات حمایوی جندر و روانی در سطحه جامعه در مناطق اسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, رودات, سرخ رود, شينواری, کامه, کوز کنر, گوشته
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2020-09-01 2022-02-28 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان ارتقا نظارت اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد صلح برای انسجام اجتماعی در سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد صلح برای انسجام اجتماعی در ولایت کابل حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی رشد سواد اموزی مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه ابتکار صحت شهری (UHI) صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
کمک های خیریه جاپان پاسخ به ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل شکر دره, کابل, گلدره
2020-05-08 2020-06-06 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار حکومت داری خوب
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه مرکزحمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2018-02-01 2021-05-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع ظرفیت برای کار مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد شغل پایدار و منفعت با دایرنمودن کورس های تعلیمی حرفوی تعلیم و تربیه
خوست خوست
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH به بیجا شدگان در ولایت کندز صحت
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی تهیه خدمات WASH صحت
سمنگان حضرت سلطان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد شغل پایدار و منفعت با دایرنمودن کورس های تعلیمی حرفوی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل