جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية کمک بسته های صحی کوید 19 و تسلیم نمودن آن به وزارت صحت عامه صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
رابطه عالم اسلام توزیع افطاری برای مردم مستحق و نیاز مند و بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-25 2020-05-07 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
2020-12-02 2020-12-09 تکمیل
موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان ادغام مجدد مهاجرین، بی جاشدګان داخلی و بلخوص عودات کنندګان از آلمان، اروپا، ایران و پاکستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-15 2022-01-14 تکمیل
موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین نشست دینی پیرامون ماه محرم الحرام مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-05-06 تکمیل
موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان توزیع قرطاسیه به اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-07 2020-05-08 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان ایجاد مدل های نوآورانه برای حفاظت از پلنگ های برفی در منطقه حفاظت شده پیشنهادی فراموش شده استان نورستان زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان پارون
2020-03-30 2021-05-31 تکمیل
انجو اضطراری جاپان توزیع بسته های زمستانی برای آسیب دیده گان سیلاب های اخر چاریکار مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-25 2020-12-10 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت کمک های عاجل و خدمات سرپناه برایی قربانیان افات طبعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار سرخ رود
کنر چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-11-01 2020-05-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه حفاظت از معیشت زراعتی، توانمندی زود هنگام و مصئونیت غذایی به خانواده های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
2020-11-25 2021-04-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی مساعدت در اعمار یک محراب مسجد تعلیم و تربیه
خوست خوست
2020-12-05 2021-04-05 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه حفظ الصحه تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت لوګر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر محمد آغه
2019-04-15 2020-03-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن توزیع کمک های عاجل زمستانی پول نقد و مواد غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی، عودت کننده گان، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
کابل سروبی
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل توزیع ماسک و صابن صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز توزیع کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-12-06 2020-12-07 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه بهبودی، ادغام مجدد و استحکام - R3 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
کمیته بین المللی نجات GO414پاسخ به بیماری کرونا در حالت موجوده اصطراری در افغانستان در ولایات بادغیس, هرات, لغمان ,خوست ,ننگرهار,لوگر,پکتیا صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-10-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
کندز کندوز
بامیان بامیان
بغلان بغلان جدید
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک هاي عاجل زراعتي براي خانواده هاي دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذايي در حالت بحراني زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه گسترش فرهنگ عدم خشونت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-30 2021-02-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پاسخدهی صحی به کویید -19 فیز دوم صحت
کابل کابل
بلخ شورتیپه, مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کمک های غذایی اضطراری از طریق توزیع نقدی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان. زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-12-07 2021-06-06 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان مطالعه موردی تعیین خطوط تفکیک میان کارگران ابتدایی و کارگران ماهر در سکتور خصوصی تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان دروازه بالا, دروازه پائین, شکي
2017-11-01 2020-10-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-12-06 2021-03-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر یک حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-12-05 2021-02-06 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفرنمودن ۲۲ چاه همراه با بمبه دستی در ولایات بغلان و ننگرهار زیر بینا
ننگرهار کوت
بغلان دوشی
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی GF1A-برنامۀ بهبودیابی، ادغام¬مجدد و مقاومت(انعطافپذیری) افغانستان صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی سمنگان صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و توسعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-15 2021-11-15 تکمیل
خدمات حقوقی زنان افغان کمک غذایی اضطراری مبتنی برپول نقد به خانواده های آسیب دیده و متضرر (Cash-Based Emergency Food Assistance to shock-affected families) زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, وايگل
2020-12-03 2021-06-02 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ کې زیانمن شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته مصئونیت اجتماعی
نورستان کامدیش
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه دوم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
افغان اید مساعدت غذایی برای 2486 خانواده آسیب پذیر در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-12-06 2021-05-05 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح کمک غذایی به نیازمندان کابل مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز
2020-11-20 2021-01-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی برای افراد اسیب پذیر در ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, مومند دره, نازیان, کوت
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر توانمند سازی : رفع تبعیض علیه اقلیت ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-10-01 تکمیل
موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه توزیع مواد خوراکی و کمپل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-07 2020-11-12 تکمیل