جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه الغرافه کمک های خیریه در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-03-15 2020-08-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان آگاهی دهی فوکل پاینت ها ( نماینده گان ) ریاست امور زنان در 14 ولسوالی ولایت بغلان درمورد کاهش خشونت علیه زنان و اثرات اقتصادی در خانواده ها در دوران قرنطینه مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, گذرگاه نور
2020-08-19 2020-09-19 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان پروژه کمک رسانی به مردم قریه دلخکی ولایت سمنگان پس از کرونا زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2020-09-01 2021-08-31 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین آب، بهداشت و حفظ الصحه(WASH) بخاطر شیوع کرونا (۲۰۲۲) مصئونیت اجتماعی
خوست گربز
هرات غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کهسان, گذره
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-04-30 تحت کار
ولت هنگر هیلفه کمک های بشر دوستانه برای جوامع آسیب پذیر و متضرر از شیوع پاندیمی کرونا شامل بیجاشدگان داخلی و جامعه میزبان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل بگرام, کابل
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه تهیه و اداره منابع بشری مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه تهیه و اداره منابع بشری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایات خوست و پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
خوست تنی, خوست, گربز
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان توزیع بیک شاګردان و قرطاسیه تعلیم و تربیه
ننگرهار آچين
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان توزیع البسه موسمی مردانه ، زنانه و طفلانه تعلیم و تربیه
ننگرهار آچين, گوشته
2020-02-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی صلح با صلح: حمایت از تلاشهای صلح و آشتی محلی محور در افغانستان تعلیم و تربیه
پروان بگرام
2020-07-23 2020-09-15 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی کنر صحت
کنر بر کنر, خاص کنر, دانگام, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان غذا برای کار Food for Asset مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان يفتل سفلى, یاوان
2020-04-01 2020-10-31 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان تاثیرات محلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-06-30 2022-06-30 تحت کار
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کارخانه سیار چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 3 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي ارایه خدمات مصؤنیتی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه په افغانستان کی د کرونا (COVID-19)په اړوند عاجل غبرګون او د روغتیایی سیستم برابر والی. صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-05-03 2020-11-02 تکمیل
کنسرن ترویج اقدامات، فعالیت های بهبودی زودهنگام و مدیریت محلی - برنامه رسیده گی و پاسخدهی به حالات اضطرار مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان شهر بزرگ, فیض اباد
تخار تالقان, نمک آب, چاه آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره تهیه آب آشامیدنی پاک زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کوز کنر
لغمان قرغه‌يی
کنر سوکی
بدخشان فیض اباد
2020-08-15 2021-03-15 تحت کار
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
پنجشیر انابه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح کاهش پیامدها اختلالات روانی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به خانواده های بی بضاعت در جریان روز های قرنطین ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2020-09-01 2021-08-31 تحت کار
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی مرکز مشاوره روانی-اجتماعی و صحت روانی در کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان ایجاد گروپ های کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
تخار رستاق
2020-07-15 2020-12-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز پاسخ بشردوستانه اضطراری؛ برنامه COVID-19 و برنامه بهداشت شخصی زنان و دختران نوجوان صحت
خوست تنی, گربز
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های عیسویان پروژه های موسسه سی اید بابت شش ماه اول سال 2020 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشردوستانه نقدی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل بگرام, ده سبز
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ارتقای آگاهی عامه جوامع آسیب پذیر در رابطه به کوید 19 در ولایت بامیان صحت
بامیان بامیان, سیغان, یکاولنگ
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان پروژه های کوچک پاسخگویی ویروس کوئید ۱۹ برای انجو های تحت رهبری خانم ها صحت
بغلان خنجان, دوشی
2020-08-11 2020-10-11 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تعلیمات صلح، تعلیمات کمپیوتر و آموزش های حرفوی برای شاگردان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, پغمان
2020-04-01 2023-03-31 تحت کار
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله سوم در ولایت کابل صحت
کابل بگرام, کابل
2020-05-10 2020-06-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات U1092 پاسخګوی به کوید ۱۹ صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پرورشگاه خانه گل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-08-03 2024-03-31 تحت کار
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-01-20 2020-09-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2020-08-03 2021-02-03 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه آموزش برای توانمند سازی جامعه و مشارکت عامه برای محافظت و امنیت شهری تعلیم و تربیه
فراه فراه
2019-09-15 2020-04-15 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان تهیه خدمات حفظ الصحه و آب آشامیدنی در ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه آموزش ‌در باره تغذیه برای مردم. صحت
هرات هرات
2020-07-23 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 6 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه د راستنیدونکو لپاره د روغتیا پاملرنې ملاتړ او د انکشاف مرکز جزوي مدیریت صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ولسی تړون مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2017-05-02 2021-06-30 تحت کار
کنسرن برنامه چندین سکتوری انعطاف پذیری، تقویت انعطاف پذیری جوامع نهایت فقیر مصئونیت اجتماعی
بدخشان یاوان
تخار نمک آب, چاه آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توزیع مواد غذایی در ولسوالی یکاولنگ ۲ ولایت بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان یکاولنگ
2020-08-01 2020-11-01 تکمیل