جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان برنامه موسسه تعلیمات عالی هنر ها و معماری افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه پروژه حفاری های 130 چاه های آب اشامیدنی توسط بمبه دستی مصئونیت اجتماعی
کندز دشت ارچی
بامیان کهمرد
بغلان بغلان جدید
2020-06-14 2021-06-14 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه رشد معیشت برای به حاشیه رانده شده گان - LAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2018-08-01 2022-07-31 تحت کار
افغان سواد آموزی موسسه ظرفیت لوړونی پروګرام حکومت داری خوب
کندهار کندهار
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه ستاره عرفان پروژه سواد آموزی و حرفوی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2018-01-10 2020-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-01-31 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه حفاظت از معیشت زراعتی، توانمندی زود هنگام و مصئونیت غذایی به خانواده های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
2020-11-25 2021-04-15 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری ارائه خدمات مراقبت های اولیه ضروری و با کیفیت صحی، از جمله مراقبت های جنسی و باروری برای جمعیت آسیب پذیر آسیب دیده از درگیری در ولایت زابل. صحت
زابل شاه جوی, قلات
2020-11-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه حرکت به سوی مصونیت تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
2020-12-02 2020-12-09 تکمیل
مؤسسه انجینری و تعاون فایض توزیع مواد قرطاسیه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-11-28 2020-11-29 تکمیل
کمیته بین المللی نجات U1057کمک های زمستانی به خانواده های متضرر در هلمند مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-11-15 2021-03-24 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و توسعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-15 2021-11-15 تحت کار
مؤسسه افغانها برای فردا آماده گی کانکور برای بانوان سال ۱۳۹۹ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-11-20 2021-09-30 تحت کار
موسسه ستاره عرفان ساختمان تعمیر الحاقیه دهگل تعلیم و تربیه
بدخشان زیباک
2018-08-16 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع پول نقدی برای اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-10-20 2020-10-28 تکمیل
فیروز کوه باز سازی هونل کابل قدیم در ساحه مرادخانی زیر بینا
کابل کابل
2020-07-01 2021-12-31 تحت کار
همسایگان نیک بین المللی کمک اضطراری به سیلاب زده گان ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پاسخدهی صحی به کویید -19 فیز دوم صحت
کابل کابل
بلخ شورتیپه, مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
افغان پلاننگ اجنسی ادغام مجدد بازگشت کنندگان وآگاهی دهی در رابطه به مسایل اجتماعی وراه حل های مشکلات روانی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-11-01 2021-10-30 تحت کار
خیریه اسلامی بین المللی کمک مالی به معلمین دارالحفاظ ها واستادان پوهنتون های دولتی مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج, سالنگ, چاریکار
غزنی غزنی, مقر
خوست خوست, صبری
ننگرهار جلال آباد, خوگیانی
لوگر محمد آغه, پل علم
لغمان مهتر لام
بدخشان فیض اباد, کشم
پنجشیر انابه
هرات هرات
کابل پغمان, کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
خیریه اسلامی بین المللی کمک بسته های صحی کوید 19 و تسلیم نمودن آن به وزارت صحت عامه صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
رابطه عالم اسلام توزیع افطاری برای مردم مستحق و نیاز مند و بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-25 2020-05-07 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-12-06 2021-03-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر یک حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-12-05 2021-02-06 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ترمیم شبکه آبرسانی شهر چاریکار ولایت پروان صحت
پروان چاریکار
2020-12-25 2021-03-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی مساعدت در اعمار یک محراب مسجد تعلیم و تربیه
خوست خوست
2020-12-05 2021-04-05 تکمیل
موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین نشست دینی پیرامون ماه محرم الحرام مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-05-06 تکمیل
موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان توزیع قرطاسیه به اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-07 2020-05-08 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت کمک های عاجل و خدمات سرپناه برایی قربانیان افات طبعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار سرخ رود
کنر چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-11-01 2020-05-15 تکمیل
موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح توانمندسازی جوانان برای پیشرفت دموکراسی در افغانستان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-01 2021-11-15 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان پروژه تقویت نهاد های جامعه مدنی جهت ایجاد فضائ توسعه و پاسخگویی جنسیتی پایدار و فراگیر حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا
کابل کابل
بلخ خلم, دهدادی, مزار شریف
2020-06-01 2023-09-30 تحت کار
موسسه رویای قریه صلح کمک غذایی به نیازمندان کابل مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز
2020-11-20 2021-01-30 تکمیل
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر توزیع واماده ساختن مواد غیر خوراکی زمستانی درولایت خوست(حالت اضطراری) مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, نادر شاه کوت, گربز
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
اکتید برنامه اشتغال زایی- کارموندینه ( (EZ-Karشریک تسهیل کننده بسته نمبر 4 (تالقان) زیر بینا
تخار تالقان
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف تقویت واکسین های معمول در 9 لایت متاثر شده از فلج اطفال یا پولیو - نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
موسسه مطالعات زنان برای صلح نظارت زنان از روند مذاکرات صلح افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار توسعه و تقویه خدمات بازتوانی فزیکی برای قربانیان جنگ، متضررین ماینها/ مواد منفجر ناشده و اشخاص دارای معلولیت در نظام صحی افغانستان صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, گوشته
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن توزیع کمک های عاجل زمستانی پول نقد و مواد غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی، عودت کننده گان، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
کابل سروبی
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
مادران برای صلح-ورپرونس مبایل کلنیک صحی میانجوی صحت
کابل قره باغ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه گسترش فرهنگ عدم خشونت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-30 2021-02-15 تکمیل
موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز توزیع کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-12-06 2020-12-07 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GO414پاسخ به بیماری کرونا در حالت موجوده اصطراری در افغانستان در ولایات بادغیس, هرات, لغمان ,خوست ,ننگرهار,لوگر,پکتیا صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-10-31 تحت کار
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
کندز کندوز
بامیان بامیان
بغلان بغلان جدید
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه زنان افغان دخیل سازی زنان به عنوان عوامل تغییر در برابر خشونت علیه زنان و فقر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان توسعه نهادی و حمایت ثبات برای دادخواهی و شبکه سازی حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان اید مساعدت غذایی برای 2486 خانواده آسیب پذیر در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-12-06 2021-05-05 تحت کار
شبکه زنان افغان مشارکت شبکه زنان افغان در مسیر صلح پایدار SP 2020 (صلح و امنیت فراگیر و پدید آمده)برای حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان اید تهیه کمک زمستانی به خانواده های آسیب پذیر در ولایت دایکندی وسمنگان مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2020-12-06 2021-05-05 تحت کار