جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تعلیمی حالت اضطیراری کرونا تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-04-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقا حکومتداری خوب در بخش معادن افغانستان - 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2022-10-15 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات عامه و فرصت های احتمالی در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح توانمندسازی جوانان برای پیشرفت دموکراسی در افغانستان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-01 2021-11-15 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-03-15 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک مواد ارتزاقی به نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز تعلیمی دست ها کمکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
ریلیف انتر نشنل میثاق شهروندی CCNPP زیر بینا
غزنی جغتو
پکتیکا شرن
2017-06-05 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک برای سیلاب زده گان ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان جبل السراج
2020-10-10 2020-10-14 تکمیل
شلتر نو انترنشنل تطبیق واکسن زمستانی برای گوسفندان کوچی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-11-18 2020-11-22 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حفر چاه زیر بینا
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل کنترول و جلوگیری از تکثر سگ های ولگرد در شهر کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان تریننگ ها و ورکشاپ های مناظره، اعمار صلح و مشارکت مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-08-10 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه ارایه دهنده خدمات هوانوردی ملکی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ایکول اکسس بلند نمودن صدا برای کاهش عمل بچه بازی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد
بغلان بغلان جدید
بلخ خلم
هلمند گرشک
کندهار ارغنداب, دند
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارزیابی شفافیت سیستم ملی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-03-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک در کاهش مرگ و میر و امراض در بین اطفال در ولایت غور از طریق تطبیق فعالیت‌های وصفی و حساس به تغذی در سطح مراکز صحی و جامعه صحت
غور دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
داکار تثبیت ریگ روان و معیشت بدیل برای جوامع آسیب پذیر در ولایت نیمروز، هرات و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
نیمروز خاشرود, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات زنده جان, غوریان, کهسان
کابل کابل
فراه فراه, لاش و جوین
2017-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2020-08-03 2021-08-03 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی صحتمندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-07-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان تقویت ظرفیت ها و افزایش میزان دسترسی به فرصت های معیشتی از طریق انسجام اجتماعی و ادغام مجدد بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اعمار مکتب راه ابریشم(Rahe Abrishum School Construction) تعلیم و تربیه
بدخشان اشکاشم
2020-01-10 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-29 2021-03-31 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی پروژه کرونا COVID-19 صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2020-05-20 2021-09-21 تکمیل
مرکز توانمندی زنان حمایت از پروسه محافظت و توانمندسازی اطفال افغانستان (SPEAC) مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بدخشان ارگو, فیض اباد
تخار بهارک, تالقان
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-10-01 2021-02-28 تکمیل
مرکز توانمندی زنان ابتکار رهبری زنان افغان تعلیم و تربیه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-15 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ادغام اقتصادی عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط برنامه های کارآموزی و اقدامات فعال بازار در نواحی مختلف کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-01 2020-10-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه اارتقاء ادغام بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان در شهر کابل از طریق آموزش های حرفوی و دسترسی به قرضه/اعتبار تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-01 2020-09-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2020-04-10 2020-10-09 تکمیل
فیروز کوه حمایت از برنامه های موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان -Sigrid Rausing Trust تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-06-01 2023-06-30 تکمیل
سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال پروگرام ملی سرکس اجتماعی تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقای نظارت اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-22 2021-03-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر حمایت از زنان و اطفال متخلف از قانون (EU) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-12-01 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی بهبود وضیعت اقتصادی زنان از طریق راه های بدیل معیشت (آموزش کشت سمارق و بازاریابی) زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان پروگرام توزیع خیمه با ملحقات آن برای مکاتب ضرورتمند (ERP) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, بهسود, ده بالا, لعل پور, مومند دره, گوشته
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سرکانو, نورگل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا الاسی, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب آشامیدنی درس حفظ الصحه و جلوگیری از مرک میر مادران و اصفال مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان يفتل سفلى
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک COVID-19 برای پرورشگاه فیض آباد صحت
بدخشان فیض اباد
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) همه بسوی مکتب Everyone at school تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان ورث
کابل کابل
2020-08-01 2023-07-31 تکمیل
د مسلمانو حوانانو نریواله اسامبله تعلیم وتربیه برای ایتام تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کنر نرنگ و بادیل
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
رت جرمنی فراهم کردن امکان دسترسی به یادگیری فراگیر و محافظ برای کودکان آسیب دیده در ولایت بلخ در افغانستان. تعلیم و تربیه
بلخ شولگره, نهر شاهی
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل