جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغان زراعت او اجمتاعی تیم توزیع نان خشک به بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-20 2020-03-01 تکمیل
موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر انکشاف زبانهای افغانستان تعلیم و تربیه
نورستان ماندول
بدخشان شهر بزرگ, شیغنان, واخان, کران و منجان
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه آموزش های اجتماعی و روانی برای دختران مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه تحقیق و ریسرچ در باره آموزش های اجتماعی و حسی در مکاتب افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار آچين, بهسود, جلال آباد, سرخ رود
کابل کابل
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات فرهنگی اقا خان افغانستان حفاظت از میراث تاریخی و باستانی و انجام تحقیقات و حفریات باستان شناسی جهت ایجاد پارک باستان شناسی در قلعه بالا حصار کابل زیر بینا
کابل کابل
2020-08-24 2024-12-31 تحت کار
انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی تقویت سهم گیری جامعه مدنی در پروسه های انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-08-09 2021-08-08 تکمیل
انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی بودیجه بر آزادی های بنیادی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-16 2021-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان بودجه انکشاف ولسوالی DDF زیر بینا
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, خاش, زیباک, واخان, کشم
تخار فرخار, ورسج, چال, کلفگان
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دوشی, پل حصار, پل خمری
کابل کابل
2019-09-08 2023-12-31 تحت کار
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه آموزش های ابتدایی، صلح و حل منازعات مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ, نهر شاهی
2020-10-01 2020-12-15 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری پرورشگاه شیخ زاید رحمه الله برای ایتام تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لشکر ترحم تیهه آب و بهداشت و آگاهی دهی از ملوث شدن به ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه میثاق شهروندی - CCAP 8 حکومت داری خوب
سمنگان حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بغلان بغلان جدید, ده صلاح, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
کابل کابل
2017-05-06 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان میثاق شهروندی -CCAP 7 حکومت داری خوب
بامیان ورث, پنجاب
کابل کابل
2017-05-06 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر بنایی خواهان-PATRIP زیر بینا
بدخشان خواهان
2018-01-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه تعلیمی حالت اضطیراری کرونا تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-04-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقا حکومتداری خوب در بخش معادن افغانستان - 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2022-10-15 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات عامه و فرصت های احتمالی در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح توانمندسازی جوانان برای پیشرفت دموکراسی در افغانستان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-01 2021-11-15 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-03-15 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک مواد ارتزاقی به نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز تعلیمی دست ها کمکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه انکشافی سر زمین من د هېواد په لرې پرتو سیمو کې له پوهنې سره مرسته - درېیمه مرحله تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
2020-01-01 2021-05-03 تکمیل
ریلیف انتر نشنل میثاق شهروندی CCNPP زیر بینا
غزنی جغتو
پکتیکا شرن
2017-06-05 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک برای سیلاب زده گان ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان جبل السراج
2020-10-10 2020-10-14 تکمیل
شلتر نو انترنشنل تطبیق واکسن زمستانی برای گوسفندان کوچی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-11-18 2020-11-22 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حفر چاه زیر بینا
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل کنترول و جلوگیری از تکثر سگ های ولگرد در شهر کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان تریننگ ها و ورکشاپ های مناظره، اعمار صلح و مشارکت مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-08-10 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه ارایه دهنده خدمات هوانوردی ملکی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ایکول اکسس بلند نمودن صدا برای کاهش عمل بچه بازی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد
بغلان بغلان جدید
بلخ خلم
هلمند گرشک
کندهار ارغنداب, دند
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارزیابی شفافیت سیستم ملی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-03-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک در کاهش مرگ و میر و امراض در بین اطفال در ولایت غور از طریق تطبیق فعالیت‌های وصفی و حساس به تغذی در سطح مراکز صحی و جامعه صحت
غور دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
داکار تثبیت ریگ روان و معیشت بدیل برای جوامع آسیب پذیر در ولایت نیمروز، هرات و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
نیمروز خاشرود, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات زنده جان, غوریان, کهسان
کابل کابل
فراه فراه, لاش و جوین
2017-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2020-08-03 2021-08-03 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی صحتمندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-07-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان تقویت ظرفیت ها و افزایش میزان دسترسی به فرصت های معیشتی از طریق انسجام اجتماعی و ادغام مجدد بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اعمار مکتب راه ابریشم(Rahe Abrishum School Construction) تعلیم و تربیه
بدخشان اشکاشم
2020-01-10 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-29 2021-03-31 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی پروژه کرونا COVID-19 صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2020-05-20 2021-09-21 تکمیل
مرکز توانمندی زنان حمایت از پروسه محافظت و توانمندسازی اطفال افغانستان (SPEAC) مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بدخشان ارگو, فیض اباد
تخار بهارک, تالقان
بلخ دهدادی, نهر شاهی
2019-10-01 2021-02-28 تکمیل
مرکز توانمندی زنان ابتکار رهبری زنان افغان تعلیم و تربیه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-15 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر (2020) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ادغام اقتصادی عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط برنامه های کارآموزی و اقدامات فعال بازار در نواحی مختلف کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-01 2020-10-30 تکمیل