جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان بیڅایه شویو/راستنیدونکی سره په مرستو کی شفافیت او اړوند ریاستونو سره تخنیکی مرستی کول مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2020-11-05 2021-10-22 تحت کار
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت مواد خوراکی برای کارگران شفاخانه رابعه بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-10 2020-11-25 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بدخشان و غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان حمایت های فصلی/کمک های نقدی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی
2020-05-03 2020-05-06 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین برنامه آموزشی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان کمک های بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-12 2020-11-13 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم مساعدت برای آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-24 2020-09-24 تکمیل
شلتر نو انترنشنل تطبیق واکسن زمستانی برای گوسفندان کوچی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-11-18 2020-11-22 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع پول نقد برای متضررین فصلی 2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-11-01 2021-03-30 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع تلویزیون برای 265 خانواده نیازمند تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2020-11-21 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه قالین بافی برای توانمندسازی خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2021-02-15 تکمیل
مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی بلند بردن ظرفیت نھاد ها و دسترسی به معلو مات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
اداره همکاری بیروی افغان پروژه سر سبزی مکاتب , پوهنتون و ادارات ولایت بلخ زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-03-15 2021-03-15 تکمیل
انکشافی افغان AD338-20-NOV-28 | کمکهای حفظ الصحه و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا - DEC Coronavirus Appeal Fund مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی میرامور
2020-06-14 2021-02-28 تکمیل
انکشافی افغان AD341-20-WFP-18 | توزیع پول نقد موسمی بدون قید و شرط (زمستانی) - (Unconditional Seasonal Support - CBT (Winterization) مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی عرضه خدمات بازتوانی برای قربانیان ماین و دیگر افراد دارای معلولیت. صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-09-01 2024-08-31 تحت کار
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور ٍارزیابی نهایی پروژه تطبیق شده کرونا در ولایت فاریاب افغانستان صحت
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2020-11-10 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروگرام محیط زیست و منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم تهیه تجهیزات تعلیمی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-04 2020-06-06 تکمیل
انکشافی افغان AD340-20-WFP-17 | ارایه کمک به متاثرین کوید-۱۹ توسط توزیع پول نقد - Response to COVID-19 Impacted Population - Cash Based Transfers مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور کمک های عاجل متضررین ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان مدیریت شبکه دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) برنامه های سفارت امریکا در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-22 2021-09-21 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان عرضه کمک های عاجل طبی اولیه ازطریق ایجاد مراکز مراقبت های اولیه طبی درولسوالی های آسیب دیده از جنگ در ولسوالی های هرات صحت
هرات شیندند, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
2020-10-15 2021-10-14 تحت کار
موسسه اثر حمایت از سکتور معارف تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-10-04 2020-10-06 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمندسازی و اشتراک جامعه در ساحات سرحدی افغانستان و پاکستان مصئونیت اجتماعی
خوست گربز
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه نمایشات گروهی ازاد کمک یک پایه لودسپیکر باشمایم تیلتر ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ریلیف انتر نشنل (Recovery, Reintegration, and Resilience (R3 برنامه بهبود ادغام مجدد و مقاومت در افغانستان صحت
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه کمک های بشری کمک نقدي به خانواده هایی بیچاره و متاثرشده ازقرنطین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارائه خدمات نجات دهنده زندګی برای مریضان ترضیض ، خدمات صحی اساسی، و اګاهی عامه در باره کوید -۱۹ ، برای افراد متضرر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا دلا وکشامند, شرن, گمل, گیان
2020-11-01 2021-10-31 تحت کار
موسسه خیریه سعادت هرات تعلیمی و تحصیلی و درمانی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنياد زنان وكودكان نابينايان افغانستان مساعدت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-11 2020-07-13 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا Asset Creation - Food (در حالت اضطراری) مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ادغام مجدد اقتصادی قربانیان جنگ و مردم متاثر شده ازسایر خشونت ها دیگر در ولسوالی بکوا ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه بکواه
2020-11-01 2021-05-31 تحت کار
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه رسیدگی به نیازمندی های فوری متضررین GBV ( زنان و دختران) در معرض خطر در مناطق اسیب پذیر در ولایات های قندهار ، ارزگان ، زابل ، سرپل و تخار و نجات اونها از طریق ارائه خدمات چند بخشی GBV . صحت
ارزگان ارزگان خاص, چنارتو
سرپل سرپل, صیاد
تخار تالقان, فرخار
کابل کابل
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
زابل شاه جوی, قلات
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن دسترسی به خدمات با کیفیت عدلی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-11-23 2021-11-23 تحت کار
موسسه جامعه قلب آسیا مجموعه گفتگوهای منطقوی در باره صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا تاثیرات کرونا بالای مردم شهر نشین ( توزیع کمک های بشر دوستانه ) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-15 2021-02-21 تکمیل
موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان (کانال MIRA برای افغانستان) صحت
هرات زنده جان
2020-12-01 2021-12-01 تحت کار
اميا ل ارایه خدمات صحی،تعلیم وتربیه برای اطفال افغان درافغانستان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه تجدید قوای شرق ایجاد شهروندی فعال و برابری برای افراد دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال خدمات جامع محافظت اطفال(AFG-AHF) برای اطفال و نوجوانان متاثر از حوادث در ولایات جوزجان و فاریاب صحت
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, پشتون کوت
کابل کابل
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه اول مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان مساعدت های فصلی توزیع پول نقد برای فامیل های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
سمنگان دره صوف بالا
کندز خان آباد
بلخ بلخ
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه تعلم دختران تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, کامه
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل پروژه حمایت فصلی پول نقد - CBT WFP - Badghis مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-11-16 2021-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پژوژه توزیع کمپل برای بیجاشدگان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی نیلی
بلخ مزار شریف
هلمند گرشک
2020-03-11 2021-01-31 تکمیل
اکتید حمایت از دختران و پسران آسیب پذیر، دسترسی مجدد به آموزش و پرورش به دلیل تعطیلی مکاتب بخاطر شیوع Covid-19 درولایت جوزجان تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, فیض آباد, مينگجيک
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل