جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع مواد اولیه زندگی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
کنر آسمار, اسد آباد, دره پیچ, مانوگی
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواجهای قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها سواد آموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایه تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ دولت آباد
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه دخترانه و پسرانه سمر (2020) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه دخترانه سمر جاغوری (2020) مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه پسرانه سمر جاغوری (2020) مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی پشتروق (2020) صحت
دایکندی خدیر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان مصارف اداری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه کمک قرطاسیه به لیسه عالی ننگرهار تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی چوچان (2020) صحت
دایکندی شهرستان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان کمک به مناطق کوهستانی -Mountain Aid زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان دروازه بالا, شیغنان, واخان
کابل کابل
2019-04-23 2021-09-30 تحت کار
موسسه حقوقی و مشورتی نوین آموزش وظرفیت سازی خانم ها برای حرفه مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-08-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه باز سازی نو بهار توزیع قرطاسیه به اطفال یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-12-06 2020-12-08 تکمیل
دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه د ۷ اوه کېلو واټ بريښنا د جوړولو پروژه زیر بینا
کنر اوته پور
2020-05-05 2020-06-24 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-26 2021-05-26 تحت کار
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه د باروري صحت جامع مرکزونو ته د ښځو د رجعت د پیاوړتیا په موخه ولسي عامه پوهاوی (Community Awareness Raising to Strengthen Women's Referrals to Comprehensive SRH Services) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-24 2021-06-23 تحت کار
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان ارزیابی تکنالوژی کاغذ هوشمند در ولایت لغمان(SPT). صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-12-09 2020-12-23 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش توزیع وییل چییر ( بایسکیل ) برای افراد دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-08-05 2020-08-10 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش ترمیم اساسی لیسۀ مولانا اذنب شبرغانی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
انجو اضطراری جاپان توزیع بسته های قرطاسیه و وسایل بازی اطفال تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی برسی فقر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-15 2021-05-30 تحت کار
بنیاد اقا خان پروژه پایداری اقتصادی جوامع افغانستان -ACES مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بامیان بامیان
بدخشان اشکاشم, جرم
تخار ورسج, چاه آب
کابل کابل
2017-10-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی میش (2020) صحت
دایکندی نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی کمیتی(2020) صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی گلستان (2020) صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا شفاخانه شهدا جاغوری (2020) صحت
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا اشتغال زایی/کارموندنه (EZ-KAR) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا خدمات صحی ۱۵ تیم سیار در ولایت کابل صحت
کابل کابل
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه شهدا کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر (2020) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2020-01-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی از خانواده های آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده از طریق ابتکار عمل زنبورداری(2020) مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2022-04-30 تحت کار
موسسه شهدا کورس آموزش زبان انگلیسی مکتب میش (2020) تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بهتر ساختن انعطاف پذیری خانواده های عودت کننده گان و بیجا شده گان توسط فعالیت های امرار معیشت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, رودات, کامه
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
2018-03-01 2021-02-28 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حفاظت مبتنی بر حقوق اطفال و آموزش مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-17 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان تقویه و گسترش خدمات تغذی در افغانستان صحت
کابل کابل
2019-12-01 2021-06-30 تحت کار
انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی بودیجه بر آزادی های بنیادی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-16 2021-04-30 تحت کار
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-09-01 2020-08-30 تکمیل
کمک های کلیسای هنگری ایجاد دارایی عامه-ولایت بلخ زیر بینا
بلخ دهدادی, مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای زمستانی از طریق مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا زرغون شهر, یوسف خیل
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان حفظ محیط زیست ازطریق جنګلداری درولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان تیم های سیار صحی هلمند صحت
هلمند سنگین قلعه, لشکرگاه, موسی قلعه, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان صداهای ناشنیده: نقش و مشارکت بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در ایجاد صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
گروپ انرژی تجدید شدنی و محیط زیست انکشاف خانه های مثمر انرژی در کابل و بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک, فیض اباد
کابل کابل
2020-11-01 2022-04-30 تحت کار
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-15 تکمیل
مادران برای صلح-ورپرونس برنامه های کوتاه رادیویی صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان توزیع مواد غذایی برای فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, پغمان, کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی د کندهار اقتصاد ریاست سره د فایلونو د المارۍ مساعدت مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-12-27 2020-12-30 تکمیل