جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه بنفش سیار چهار مغز (Charmaghz Mobile Purple Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه نارنجی سیارچهار مغز (Charmaghz Orange Mobile Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا تحقیق مدل آشتی سیاسی در سطح ولایات (محلی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-30 2021-02-14 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی دسترسی به آب سالم ، افزایش امکانات بهداشتی در مراکز صحی دور و نیازمند خدمات صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کابل کابل
2020-11-15 2021-06-14 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پاسخ دهی عاجل به کوید-۱۹ و آمادگی سیستم صحی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2020-05-03 2021-11-02 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان بیڅایه شویو/راستنیدونکی سره په مرستو کی شفافیت او اړوند ریاستونو سره تخنیکی مرستی کول مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2020-11-05 2021-10-22 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-03 2024-03-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه مک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرامی, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 و کمک های اضطراری به سیلاب زده ها مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل بگرامی, ده سبز, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی المان خدمات صحی و تخنيکی ترميماتی وسايل طبی صحت
کابل کابل
2018-07-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2022-12-01 تکمیل
بنیاد خیریه پناه قربانی و صدقات در عید قربان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-20 2020-08-05 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرامی, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرامی, خاک جبار, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار اسپین بولدک, ریگ, پنجوایی
2017-07-30 2021-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود تسهیلات صحی - PATRIP II صحت
هرات غوریان, کهسان
2020-01-01 2022-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی صحتمندی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از بیجاشدگان داخلی برای دسترسی مصون به زمین و خا نه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2021-10-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ساخت مکتب قربانی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2020-06-07 2021-12-31 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, پنجاب
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2021-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-03-03 2021-11-02 تکمیل
داکار انکشاف دهات در ولایت فاریاب افغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-07-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری فاز دوم مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر
بدخشان ارغنج خواه, جرم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروژه محبس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-31 2021-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2020-11-05 2021-11-04 تکمیل
دفتر بین المللی اداره شهری مراکز قدرتمند برای امید افغانستان و حالت ارتجاعی حکومت داری خوب
کابل کابل
2014-12-08 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-15 2020-05-16 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه خدمات در عرصه WASH و ایجاد صنوف درسی موقتی به مهاجرین و بازگشت کنندگان افغان تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد
2020-03-27 2021-03-26 تکمیل
کمیته بین المللی نجات TR496 تقویت خدمات بهداشت در میان بیجاشده گان داخلی ، بازگشت کنندگان و جامعه میزبان باشنده گان اصلیبه منظور به حداقل رساندن تأثیر منفی کرونا در افغانستان صحت
خوست خوست
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
فراه فراه, پرچمن
2017-05-06 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2017-08-29 2021-03-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 8 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد
کابل کابل
2020-11-23 2021-11-22 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا سلسله ‌گفت‌وگوهای Track 2 به‌سوی «افغانستان صلح‌آمیز: جلب حماتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان»v مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروژه مبایل تیم نیمروز و بادغیس صحت
نیمروز زرنچ
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-11-15 2021-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک کوید ۱۹ دایکندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2020-05-10 2022-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین معیشت پایدار، توسعه حکومتداری و کارایی قانون در افغانستان(۱۹۰۲) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل بگرامی, چهار آسیاب, کابل
2019-09-04 2022-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حمایت ایتام افغانستان تعلیم و تربیه
پروان سیاه گردی غوربند
دایکندی میرامور
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست تنی, جاجی میدان, علی شیر, گربز
پکتیا جاجی, زرمت, گردیز
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, خیوه, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, چپرهار, کامه
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, دانگام, سوکی, شیگل و شلتان, چپه دره
نورستان کامدیش
سمنگان ایبک
وردک جغتو, جلریز, سید آباد, چک وردک
تخار بهارک
بغلان دوشی, پل خمری
کاپیسا تگاب, نجراب
کابل خاک جبار, شکر دره, موسهی, پغمان
بلخ شولگره
هلمند ناوه بارکزائی
بادغیس غورماچ
کندهار اسپین بولدک, معروف, ژيری
زابل قلات, نو بهار
2020-07-01 2021-10-15 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی برای متضررین وایروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-09-15 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت ایجاد محیط مصئون ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-06-30 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحت
کابل استالف, بگرامی, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن HBCC COVID-19 صحت
کابل استالف, بگرامی, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول یا مدغم کول تعلیم و تربیه
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-30 2021-10-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های اضطراری نجات بخش، حفاظتی و بهبودی زود هنگام برای گروه های متضرر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غزنی خواجه عمری, غزنی, مالستان
فراه بالابلوک, فراه
2020-04-14 2021-12-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا مرکز اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2022-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی و امداد رسانی کمک توزیع مواد بهداشتی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-01-05 2020-02-05 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه خدمات مشوره ای برای اجرای قرارداد مبتنی بر عملکرد توسط ارایه مجموعه اساسی خدمات صحی (BPHS) و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در ولایت پکتیا صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل