جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
افغانستان آزاد برنامه آمادگی کانکور برای شاگردان صنف دوازدهم در مکاتب تحت پوشش تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-06-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر (2020) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2020-01-01 2021-02-28 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-18 2020-08-18 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر پروژه ماین پاکی در ولایت بلخ مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-03-03 2021-03-02 تکمیل
کمک های خیریه جاپان ترویج نمودن تعلیمات فراگیر در ولسوالی های بگرام و جبل السراج ولایت پروان (فیز 1) مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج
2020-10-16 2021-10-15 تکمیل
دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه د ۷ اوه کېلو واټ بريښنا د جوړولو پروژه زیر بینا
کنر اوته پور
2020-05-05 2020-06-24 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بهتر ساختن انعطاف پذیری خانواده های عودت کننده گان و بیجا شده گان توسط فعالیت های امرار معیشت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, رودات, کامه
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
2018-03-01 2021-02-28 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حفاظت مبتنی بر حقوق اطفال و آموزش مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-17 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال خدمات جامع محافظت اطفال(AFG-AHF) برای اطفال و نوجوانان متاثر از حوادث در ولایات جوزجان و فاریاب صحت
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, پشتون کوت
کابل کابل
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کمیټه اظطراری کورونا وایرس صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-14 2021-01-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تقویت حق شهروندی فعال ومساویانه برای افراد دارای معلولیت درافغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
کابل کابل
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال پاسخدهی اضطراری صحی ، تغذیه و آموزش در مناطق نیاز های بلند افغانستانECHO تعلیم و تربیه
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, پشتون کوت, گرزیوان
سرپل سرپل
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود
کنر خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-01-01 2021-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال RRM ((AFG Sida RRM COVID19Preparedness_and_Response_in_Afghanistan_2020) صحت
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل سرپل
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل کابل
بلخ دهدادی, نهر شاهی
کندهار کندهار
2020-03-30 2020-10-20 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال AHF AFG_CPiE_PSS_Services_of_COVID-19_in_Nangarhar_Kunar مصئونیت اجتماعی
ننگرهار رودات, شينواری, لعل پور, مومند دره
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-14 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دانیدا لات هم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, کامه
کندز کندوز
کابل کابل
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال پروژه همه جانبه محافظت اطفال متکی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال افزایش دسترسی اطفال افغانستان به کودکستان های محلی با کیفیت تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
کابل کابل
2019-09-01 2021-08-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ایجاد فرهنگ انعطاف پذیری و محافظت زنده گی از طریق پاسخدهی یکپارچه اضطراری به آسیب دیدکان حوادث طبیعی و جنگ در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
بلخ شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-09-24 2020-09-23 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال گامی به سوی آموزش دختران افغان Stages تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان
کابل ده سبز, فرزه, کابل
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال اطفال کارکن روی جاده مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کیفیت اموزش افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Community Base Eco DRR مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2018-11-01 2021-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی به تعلیم وتربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال, کندوز
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه محلی AFG_CBE_Dehsabz Phase III تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2019-02-01 2022-01-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم منتظر نه میماند تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, پنجوایی, کندهار
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ميکانيزم واکنش اظطراری در افغانستان 2020 مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
بامیان بامیان
وردک سید آباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
کندهار کندهار
زابل قلات
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های کابل صحت
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در کمپ های ولایات بلخ و ننگرهار صحت
ننگرهار رودات
بلخ بلخ
2019-01-01 2020-09-30 تکمیل
پروگرام کمک های دهاتی غزنی تقویه باغ داری و حمایت از دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل پغمان
2020-04-04 2024-05-06 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مکتب ابتدایه درمان (2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مرکز جامع صحی (2020) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنياد زنان وكودكان نابينايان افغانستان مساعدت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-11 2020-07-13 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-09-01 2020-08-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU6 مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU7 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU9 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-10-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
سمنگان ایبک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ER5 مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2019-03-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 12 برای 2020 مصئونیت اجتماعی
جوزجان خمیاب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 2 برای 2020 مصئونیت اجتماعی
جوزجان مردیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارایی عامه-ولایت بلخ زیر بینا
بلخ دهدادی, مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر بهبودمصئونیت غذائی AFG-1184 :2018-2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه
2018-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه ابر زنان قدردانی از هشت ابرزن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه کمک قرطاسیه به لیسه عالی ننگرهار تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان حفظ محیط زیست ازطریق جنګلداری درولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
فیروز کوه راه حل اسکان مجدد برای آوره شده گان از طریق برنانه ایجاد مهارتها و وسرپناه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-15 2020-05-31 تکمیل
فیروز کوه صادرات، ایجاد شغل در سکتور جواهر سازی و فالین بافی و وصل نمودن این سکتور با مارکیت های بین االملی توسط بالا بردن ارزش اقتصادی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-31 2023-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان استقرار مجدد پایدار بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیرTAALIM مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, دروازه پائین, شیغنان, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج
کابل کابل
2017-07-14 2021-03-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه توزیع عمومی مواد غذایی: غذای بدون شرط فصلی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, خوگیانی, در بابا, ده بالا, پچير و آگام, کوت, گوشته
2020-11-01 2021-06-30 تکمیل