جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت توانمند سازی مردم از طریق آموزش و پرورش در سال تعلیمی (2021) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-21 2021-12-20 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول / دټول شموله سولی لپاره د افغانستان میکانیزم حکومت داری خوب
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-12-17 2021-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی جوانان CBR-OWPC مرکزفزیوتراپی ، اورتوپیدی وبازتوانایی معلولین صحت
فاریاب پشتون کوت
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
مید ایر AFG191 پاسخگویی اضطراری برای جوامع آسیب دیده از خشکسالی در مناطق مرکزی افغانستان صحت
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-07-01 2021-10-30 تکمیل
مید ایر AFG199 پاسخگویی اضطراری برای جوامع متاثر شده از جنگ در استان اروزگان. افغانستان صحت
ارزگان ترين کوت
2020-07-01 2022-01-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف شبکه منطقوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-08-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت قضایای عام المنفعه 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-10 2022-02-28 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان سند مشارکت ملی معین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-18 2021-07-31 تکمیل
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2022-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی (NOVA- INVEST) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار دامان, کندهار
2020-09-01 2022-09-28 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-05-03 2022-05-02 تکمیل
علوم اداری برای صحت ابتکار صحت شهری (UHI) صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2017-04-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2020-04-01 2020-09-30 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه کاری صحی برای افغانستان -HAPA صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, کوف آب, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2015-10-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2018-01-05 2021-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده-کاپیسا صحت
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان بنیاد برای توانمند سازی صحت - F4H صحت
بامیان بامیان, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, خواهان, شکي, شیغنان, فیض اباد
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-06-23 2025-03-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار , برنامه سکتور صحت برای محوخشونت مبتنی بر جنسیت 2020 و 2021 صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
نیمروز زرنچ
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور آموزش و آگاهی در مورد داد خواهی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان آموزش قالین بافی تعلیم و تربیه
کاپیسا نجراب
2018-01-01 2021-02-28 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت ننگرهار ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
لشکر ترحم نیروی کاری فنی، حرفوی و قابل استخدام مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ, میر بچه کوت, کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار دامان, کندهار
2017-10-01 2021-05-31 تکمیل
اداره تغذیه وتحصیل بین المللی پروگرام حفظ الصحه و کمک به مرغداران زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د انسانیت احساس مرستندویه موسسه 140 توزیع به یک صدو چهل فامیل مستحق مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-10 2020-12-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی یکپارچه در مناطق سخت و دشوار برای جمعیت متاثرازجنگ درولایات کندهار وزابل صحت
کندهار اسپین بولدک, میوند, ژيری
زابل قلات
2020-10-01 2022-01-31 تکمیل
ودان افغانستان کمک به مردم فقرترین TUP زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
2019-09-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان تقویت نقش قانون در افغانستان برای بهبود دسترسی زنان و دختران به عدالت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2023-11-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
زابل ترنگ و جلدک, قلات
2017-05-17 2021-01-08 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته شامل سازی مردان در مراقبت از صحت مادر و کودک صحت
وردک سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر
2019-08-12 2022-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل صحت روانی اجتماعی برای اطفال بیجاشده داخلی صحت
هرات انجیل, زنده جان, هرات, گذره
2017-07-01 2022-09-30 تکمیل
موسسه مطالعات اقتصادی و صلح فراتر ازمرزها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-20 2021-03-31 تکمیل
موسسه پیشرفت اقدامات عملی Third Party Consulting Services مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2021-07-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-05-01 2024-03-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-08-03 2024-03-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه مجموعه صحی شفاخانه ئی درولایت پکتیکا صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Rooted In Trust پروژه ریشه در اعتماد حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-15 2020-12-18 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خدمتونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ادغام مجدد بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان با فراهم اوری فرصت های اقتصادی در جوامع میزبان در زون غرب مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی)
فراه فراه
2019-10-15 2024-09-30 تحت کار
موسسه رسانه سلام افغانستان Information Safe Lives نجات زندگی توسط اطلاعات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-20 2021-08-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه کلینیک اطفال کارگر خیابانی صحت
هرات هرات
2016-01-01 2022-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروژه ملاریا صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان – مرحله سوم - GEWEP III مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, فرزه, میر بچه کوت, کابل
کندهار کندهار
2020-03-01 2025-02-28 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP Parwan) پروگرام متمم تغذی صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP PAKTIKA) پروگرام متمم تغذی صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان تسریع رفاه در آسیای مرکزی وجنوبی-Accelerate Prosperity in Central and South Asia مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, بهارک, شیغنان, فیض اباد, کشم
کابل کابل
2020-12-20 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP KHOST) پروگرام متمم تغذی صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-01 2021-12-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت از پروسه محافظت و توانمندسازی اطفال افغانستان II مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-20 2023-01-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه کمک های اضطراری برای مردم آسیب پزیر کورونا در ولایت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, ورث, پنجاب
2020-10-01 2021-04-30 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پاسخ به کورونا در ولایت ننگرهار و لغمان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل