جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارزیابی شفافیت سیستم ملی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان همکاری برای تطبیق نظارت اجتماعی از مکاتب در کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2023-08-31 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان گزارش سوم در مورد پروژه های زیربنای ملی زیر بینا
کابل کابل
2020-09-15 2021-05-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه براي خانواده های متأثرشده ازجنگ،بیجاشده گان داخلی، عودت كننده گان و جامعه آسيب پذيردرولایات کابل وکندهار صحت
کابل بگرام, ده سبز
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2018-10-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تسهیل توسعه سیستم تضاد منافع افغانستان 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-04-30 تکمیل
دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه تحقیق در مورد مرض توبرکلوز صحت
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل سروبی
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-07-16 2021-07-31 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تطبیق اصول اداری جمهوری اسلامی افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-07-01 2022-05-31 تحت کار
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه ارایه دهنده خدمات هوانوردی ملکی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه همکاری برای بازسازی افغانستان بهبود مسکن برای فامیل های که عواید روز مره شان کم باشد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-17 2020-11-29 تکمیل
علوم اداری برای صحت کمک برای رفاه خانواده ها و افغان های نیازمند (AFIAT) صحت
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-07-10 2025-07-09 تحت کار
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوی طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی و خدماتی آریانا میوند توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت (2020) ششماه اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-06 2020-03-06 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور شهرک, لعل و سرجنگل
هرات اوبه
2017-05-05 2021-02-28 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه تعلیم و تربیه و آموزش های حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان پروژه انکشاف اقتصادی مستمر و ارتقاع اشتغال تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2023-12-31 تحت کار
مؤسسه بازسازی و انکشاف شگوفه بهار کمک برای مراقبت مسجد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-29 2020-12-30 تکمیل
مرکز انکشاف مهارت های زنان افغان رشد و توسعه مهارت های مسلکی زنان افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی سر زمین من د هېواد په لرې پرتو سیمو کې له پوهنې سره مرسته - درېیمه مرحله تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
2020-01-01 2021-05-03 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان پروگرام تعلیمات ابتدائی غیر رسمی و حرفوی برای اطفال و زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لشکر ترحم تیهه آب و بهداشت و آگاهی دهی از ملوث شدن به ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب ابتدایه خواجه محمد پارسا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-07 2021-12-31 تحت کار
موسسه شفافیت افغانستان ارتقا نظارت اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان تقویه روند صلح از طریق رسانه ها و جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-15 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
افغان زده کری مرستندویه موسسه کانکور امادګي تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از اطفال یتیم (نگهداری؛ تعلیم و تربیه ) دوم 1399 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از بیوه زنان و خانواده های بی سرپرست مستحق دوم 1399 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی صحتمندی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2021-07-31 تحت کار
شلتر نو انترنشنل کمک مواد غذایی برای سیلاب زده گان ولایت پنجشیر مصئونیت اجتماعی
پنجشیر دره
2020-10-19 2020-10-22 تکمیل
موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان تریننگ ها و ورکشاپ های مناظره، اعمار صلح و مشارکت مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-08-10 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کاهش شیوع مرگ و میر از سبب پشه ملاریا- UNDP-Malarya صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقای نظارت اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-22 2021-03-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه نجات دندان نجات دندان (2020) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع خدما ت WASH زیر بینا
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال پژوهش و دادخواهی برای تصویب و تطبیق قانون خانواده حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2022-09-30 تحت کار
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت سیستم پاسخ دهی به کوید 19 در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
کابل کابل
2020-12-17 2023-06-30 تحت کار
کمک های کلیسای ناروی ایجاد طرح های محلی برای تحکیم صلح پایدار حکومت داری خوب
خوست خوست
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ایجاد وظایف پایدار با دایر نمودن کورس های اموزشی حرفوی مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زراعتی وما لداری مدرن ایجاد دارایی های عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ خلم, دهدادی, شورتیپه, نهر شاهی, چار کنت
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع ظرفیت برای کار مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-08-31 تحت کار
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی انعطاف پذیری و کاهش پراگنده گی در برابر وضعیت اقلیمی و فرصت های معیشتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل