جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ولت هنگر هیلفه اارتقاء ادغام بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان در شهر کابل از طریق آموزش های حرفوی و دسترسی به قرضه/اعتبار تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-01 2020-09-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2020-04-10 2020-10-09 تکمیل
فیروز کوه حمایت از برنامه های موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان -Sigrid Rausing Trust تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-06-01 2023-06-30 تکمیل
سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال پروگرام ملی سرکس اجتماعی تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقای نظارت اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-22 2021-03-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر حمایت از زنان و اطفال متخلف از قانون (EU) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-12-01 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی بهبود وضیعت اقتصادی زنان از طریق راه های بدیل معیشت (آموزش کشت سمارق و بازاریابی) زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان پروگرام توزیع خیمه با ملحقات آن برای مکاتب ضرورتمند (ERP) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, بهسود, ده بالا, لعل پور, مومند دره, گوشته
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سرکانو, نورگل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا الاسی, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب آشامیدنی درس حفظ الصحه و جلوگیری از مرک میر مادران و اصفال مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان يفتل سفلى
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک COVID-19 برای پرورشگاه فیض آباد صحت
بدخشان فیض اباد
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) همه بسوی مکتب Everyone at school تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان ورث
کابل کابل
2020-08-01 2023-07-31 تکمیل
د مسلمانو حوانانو نریواله اسامبله تعلیم وتربیه برای ایتام تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کنر نرنگ و بادیل
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
رت جرمنی فراهم کردن امکان دسترسی به یادگیری فراگیر و محافظ برای کودکان آسیب دیده در ولایت بلخ در افغانستان. تعلیم و تربیه
بلخ شولگره, نهر شاهی
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر فراهم آوری زمینه دسترسی به آ موزش ایمن وپایدار برای اطفال باز مانده از مکتب (دسترسی به آموزش ایمن وپایدار) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
کابل کابل
2019-08-15 2020-11-14 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی تقویت کردن معافیت SRI صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ابتکار پاسخگویی افغانستان - تضمین آینده های همه جانبه و فراگیر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-10 2021-03-15 تکمیل
موسسه خیریه نجات دندان نجات دندان (2020) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا پرورشگاه خانه محبت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2015-10-27 2021-04-15 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال پژوهش و دادخواهی برای تصویب و تطبیق قانون خانواده حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2022-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان افزایش دسترسی به مساعدت حقوقی و سهیم ساختن جامعه مدنی برای ایجاد نهادهای عدلی پاسخگو در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-12-01 2022-11-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان پروژه تقویت نهادهای جامعه مدنی با هدف کلی تقویت نهاد های جامعه مدنی وایجاد فضائ توسعه و پاسخگویی جنسیتی پایدار و فراگیر و بهبودارایه خدمات اولیه در افغانستان طراحی شده است. حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-07-01 2021-09-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان کمک مالی برای رفغ کسر بودجه از کمک صندوق سرمایه گذاری پایدار از جانب دفتر AKF USA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان کمک مالی برای رفغ کسر بودجه از کمک صندوق سرمایه گذاری پایدار از جانب دفتر AKF USA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
د لوی کندهار د بیاودانولو موسسه کشت نبات صنعتی همپ برای حفظ محیط زیست در کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مؤسسه خیریه امام جواد کمک به خانواده های بی بضاعت وبی سرپرست مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
فراه گلستان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارایه خدمات حمایوی جندر و روانی در سطحه جامعه در مناطق اسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, رودات, سرخ رود, شينواری, کامه, کوز کنر, گوشته
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2020-09-01 2022-02-28 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان ارتقا نظارت اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی از مراکز صحی صحت
کابل کابل
2020-06-01 2021-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه ابتکار صحت شهری (UHI) صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
د جاپان خیریه مرستی/کمک های خیریه جاپان پاسخ به ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل شکر دره, کابل, گلدره
2020-05-08 2020-06-06 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه مرکزحمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2018-02-01 2021-05-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی ارتقاع خدما ت WASH زیر بینا
دایکندی سنگتخت, کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید یک فلم مستند برای دفتر ملل متحد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-19 2020-06-04 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار کمک به افراد با نیازهای خاص و نظارت شخص ثالث و نصب واحد مسکن پناهندگان (RHU) در زون مرتفع مرکزی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی
2020-05-10 2020-06-08 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کيتی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-06-08 2020-07-04 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه همراهی در شرایط دشوار صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غور لعل و سرجنگل
کابل کابل
2020-07-07 2020-07-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2020-05-04 2024-03-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان (Covid-19-HRT) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-05-04 2024-03-31 تحت کار
موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان کنفرانس ترکیبی مجازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-11 2020-12-20 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای نوزادان صحت
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) سال سوم تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2020-04-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ ابزار نظارت و ارزیابی در مورد خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-09-01 2020-07-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان صحت مندی صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف شفاخانه کوید 19 صحت
نورستان نورگرام, پارون, کامدیش
2020-05-20 2021-05-03 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین توسعه اجتماعی میان مرزی از طریق تعلیم و تربیه اساسی دائیمی و افزایش دسترسی ایشان به امکانات آب پاک و حفظ الصحه(۱۹۰۳) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, شمل, مندوزی, گربز
2019-01-01 2021-08-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و تعلیمی به بیجاشدگان آسیب دیده از منازعات مسلحانه(۱۹۰۹) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, سرخ رود
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل
کابل شکر دره
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی, کندهار
زابل قلات, میزان
2019-04-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا دادخواهی برای انکشاف و حمایت از حقوق اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2020-10-01 2020-10-30 تکمیل