جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه ماین پاکی اومر پروژه ماین پاکی بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, کهمرد, یکاولنگ
2020-04-27 2021-10-31 تحت کار
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په وټه پور ولسوالی کې د پیرونۍ کانال جوړونه او ننګرهار ولایت د رودات ولسوالی کې د کاریزونو صفا کاري د بیړنیو مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار رودات
کنر اوته پور
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
اکسفام نووب مصونیت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت در ولایت هرات و هلمند افغانستان (A-06531) مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید محافظت اطفال و خشونت مبنی بر جنسیت در ولایت قندهار صحت
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, ژيری
2020-10-25 2021-04-24 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمند سازی قربانیان قاچاق انسان ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2022-01-31 تحت کار
اکسفام نووب کمک های اولیه غذایی به فامیل های اسیب دیده در ولسوالی های آچین و مهمند دره ولایت ننگرهار (A-06535) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, مومند دره
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان پروژه حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کور قند برای اداره و مدیریت در حرصھ خاتمھ دادن بھ خشونت علیھ زنان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-02 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال Flex Funding-بودیجه انعطاف پذیر مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
2020-10-09 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت تعلیمی وتربیوی( 2020) تعلیم و تربیه
تخار تالقان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان توزیع مواد غذایی برای متاثرین کوید 19 در ولسوالی های کوت و بتی کوت ننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-10 2021-04-09 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان کمک های عاجل مواد زراعتی فصلی برای فامیل های کشاورز در حاشیه قرار گرفته که مصونیت غذائی ندارند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب المار, شرین تگاب, پشتون کوت
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
کورد اید کمک اضطراری غذایی به جوامع متاْثر از کرونا COVID-19 در ولسوالی های کوت و باتی کوت ولایت ننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-10 2021-04-09 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگویی موسسه وارچایلد بریتانیا به مشکلات اطفال و فامیل های آسیب پذیر رده مرزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین فراهم نمودن دسترسی به خدمات آب پاک و بهداشت(WASH) برای جوامع آسیب دیده در ولایت کندز-۲۰۰۲ صحت
کندز دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان ادغام مجدد مهاجرین، بی جاشدګان داخلی و بلخوص عودات کنندګان از آلمان، اروپا، ایران و پاکستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-15 2022-01-14 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی E9C-کمک¬های غذایی به آسیب¬پذیرترین مردم ولایت دایکندی افغانستان که با عدم مصئونیت شدید غذایی مواجه و متضرر از بیماری کووید-19 هستند. زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-10-01 2021-06-30 تحت کار
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه سیارآبی چهار مغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-08-31 تحت کار
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه سیار سبز چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ, چهار بورجک
2020-01-12 2020-01-12 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مساعدت نقدی برای خانواده های فقیر و آسیب پذیر در ولایت ننگرهار که برای دسترسی به غذا وابسته به کار روزمزد می باشند مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, دره نور, مومند دره, کامه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه تعلیم وتربیه(2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور
2020-08-05 2020-08-05 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 73 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه عقیقه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-01 تکمیل
موسسه حقوقی مدبران افغان تدویر کورس آرایشگری برای اساتید آریشگاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-06 2020-11-12 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه کمک اضطراری به سیلاب زده گان ولسولی کوهبند کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا کوه بند
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-10-19 2020-10-20 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه برای توان بخشی افغانها کمک به مادران نیاز مند صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-11-10 2020-11-15 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های بی بضاعت در جریان زمستان مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان تعلیمی وتربیوی( 2020) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه توزیع عمومی مواد غذایی: غذای بدون شرط فصلی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, خوگیانی, در بابا, ده بالا, پچير و آگام, کوت, گوشته
2020-11-01 2021-06-30 تحت کار
لشکر ترحم برنامه انکشاف زیربنا های اقتصادی برای افغانستان زیر بینا
بدخشان ارگو, کشم
تخار بهارک, تالقان, فرخار
بغلان بغلان جدید, نهرین
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر کرونا و کمک های موسمی (زمستانی) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انتقال پول نقد به مستفدین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی بحث های گروهی ومشوره های ولایتی درمورد روند صلح مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو نقش تصمیم گیری خانم ها در جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ّځنګل سازی او د بی بضاعتو ښځینو پیاوړتیا زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
حمایت از مهاجرین کمک هاي عاجل زراعتي براي خانواده هاي دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذايي در حالت بحراني زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Time-critical Emergency Agriculture زراعت در حالت اضطرار زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی قره باغ, مقر
بدخشان فیض اباد, يفتل سفلى
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
انجو اضطراری جاپان توزیع بسته های زمستانی برای آسیب دیده گان سیلاب های اخر چاریکار مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-25 2020-12-10 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه بهبودی، ادغام مجدد و استحکام - R3 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه خدماتی جوانان افغان خدمات صحی اولیه توسط تیم های سیار صحی(MHT) صحت
هلمند سنگین قلعه, موسی قلعه, ناد علی, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA78 کمک های نقدی برای افراد آسیب دیده در لوگر و پکتیا مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-10-25 2021-03-24 تکمیل
باکتریان کلینیک حمایه طفل مادر (MCH) صحت
پنجشیر بازارک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود، ادغام مجدد و استحکام عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در ولایت بادغیس - R3 مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه-ژمني مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
کمک های خیریه جاپان آموزش آگاهی از خطرات مواد منفجره (EORE) در جامعه با استفاده از منابع اجتماعی (فیز1) مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل شکر دره, قره باغ, کابل, گلدره
2020-11-02 2021-11-01 تحت کار
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع پول برای 2000 فامیل بی بضاعت و آسیب پذیر و توزیع مواد غذای برای 12181 فامیل بی بضاعت تعلیم و تربیه
پروان سالنگ, سرخ پارسا, شیخ علی, چاریکار
لوگر برکی برک, خروار, محمد آغه
کاپیسا تگاب
2020-11-01 2021-07-31 تحت کار