جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان عکس برداری مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-25 2020-11-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تصویربرداری و فلم برداری حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-11-06 2020-11-23 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان برنامه حساب دهی وشفافیت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-11-17 2020-11-16 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-12-31 2020-01-07 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA86 محافظت اطفال از طریق حمایت های زمستانی برای دختران و پسران آسیب پذیر بدون همرا و جدا شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-06-09 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا سلسله ‌گفت‌وگوهای Track 2 به‌سوی «افغانستان صلح‌آمیز: جلب حماتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان» مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ET9 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
پنجشیر حصه اول
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین بهبود وضعیت زندگی بیجاشدگان داخلی از طریق تهیه سرپناه و خدمات ابتدایی در کابل و قندهار(۱۸۳۰) زیر بینا
کابل ده سبز, قره باغ, کابل
کندهار کندهار
2018-12-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز کمربند سبز کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ET8 مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان صدا و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
سمنگان دره صوف بالا
بلخ خلم
جوزجان خواجه دوکوه
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی برای بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-06-06 2021-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV3 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV5 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-02 2020-12-09 تکمیل
موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت توانمند سازی مردم از طریق آموزش و پرورش سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-21 2020-12-20 تکمیل
مادران برای صلح-ورپرونس برنامه های کوتاه رادیویی صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
کابل کابل
2020-04-29 2022-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
بدخشان دراییم, فیض اباد
کابل کابل
2020-01-21 2022-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2020-01-20 2022-12-31 تکمیل
موسسه بنياد زنان تسریع و پیشرفت تعلیم و تربیه دختران در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV9 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2021-11-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV7 مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-07-10 2021-06-30 تکمیل
موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان بلند بردن واقعه یابی مرض توبرکلوز در سکتور خصوصی (شفاخانه ها و کلینیک های شخصی) W8_PPE_AFG_ODSSA صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
2020-08-01 2021-12-31 تکمیل
مساعدت برای قهرمانان افغان مساعدت های اضظراری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی کلبه/فرصت دوباره مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2017-05-13 2020-11-09 تکمیل
همکاری های جهانی آب آشامیدنی جوی پریان شهدا زیر بینا
بدخشان شهدا
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کته خیل توزیع مواد کمکی ,ایجاد کورس خیاطی,تحکیمات نهر نقی قریه چرخآب مرکز کندز و خریداری پخته دانه دار وچکد برای فابریکه موسسه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-07-25 2020-12-13 تکمیل
کریتاس جرمنی کمک های بشر دوستانه،صحت طفل مادر، تداوی معتادین ،بهبود وضیعت اب وهوا و اموزش حرفوی برای مردم اسیب پزیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان جمیله مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ES7 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW5 مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
زابل قلات
2020-10-01 2021-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه مثاق شهروندی (CCNPP-13B) حکومت داری خوب
غزنی غزنی
کابل کابل
2017-10-03 2021-05-31 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بغلان،کندز، تخار، بلخ و سمنگان مبارزه با حوادث (اضطراری)
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره
تخار اشکمش, تالقان, رستاق
بغلان بغلان جدید, بورکه, نهرین, پل خمری
بلخ دولت آباد, شولگره
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه انکشاف صحی پل زنده گی کلینک صحی پل زندگی برای سال 2020 صحت
کابل ده سبز, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان مرحله( اول، دوم و سوم) زیر بینا
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, کندوز
تخار اشکمش, بنگی
2020-01-08 2023-12-31 تحت کار
اکتید برنامه اشتغال زایی- کارموندینه ( (EZ-Karشریک تسهیل کننده بسته نمبر 4 (تالقان) زیر بینا
تخار تالقان
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
موسسه محیط سبز روستائی تهیه تدابیر و اقدامات برای احیای جنگلات در بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان يفتل سفلى
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
اکتید برنامه پاسخدهی در حالات اضطرار در افعانستان مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان توزیع قرطاسیه ماسک و مایع ضد عفونی برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه بهبود حکومتداری و معیشت روستایی 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, کشنده
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت 2020 تعلیم و تربیه
غزنی اندر, جاغوری, جغتو, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا اومنه, سرحوضه, شرن, گمل, یوسف خیل
ننگرهار جلال آباد, رودات, سرخ رود, کامه, کوت, گوشته
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان کشم
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی جامی تعلیمی وتربیوی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان تعلیمی وتربیوی( 2020) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح تعلیمی وتربیوی( 2020) تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه صحي امور افغانستان شفاخانه افشار Amor Afghanistan Health Organzation 2020 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی فزیکی 2020 صحت
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لی پلیکان مواظبت و آموزش حمایوی و ابتدائیه برای اطفال سالم و گنگ و آموزش حرفه و سوادآموزی برای خانم‌ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل