جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-10-19 2020-10-20 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2021-01-31 تحت کار
موسسه برای توان بخشی افغانها کمک به مادران نیاز مند صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-11-10 2020-11-15 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های بی بضاعت در جریان زمستان مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه توزیع عمومی مواد غذایی: غذای بدون شرط فصلی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, خوگیانی, در بابا, ده بالا, پچير و آگام, کوت, گوشته
2020-11-01 2021-02-28 تحت کار
لشکر ترحم برنامه انکشاف زیربنا های اقتصادی برای افغانستان زیر بینا
بدخشان ارگو, کشم
تخار بهارک, تالقان, فرخار
بغلان بغلان جدید, نهرین
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر کرونا و کمک های موسمی (زمستانی) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
شلتر نو انترنشنل کمک فصلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 100 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, دولت آباد
2020-11-10 2021-03-30 تحت کار
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انتقال پول نقد به مستفدین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی بحث های گروهی ومشوره های ولایتی درمورد روند صلح مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-01-31 تحت کار
موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو نقش تصمیم گیری خانم ها در جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ّځنګل سازی او د بی بضاعتو ښځینو پیاوړتیا زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
حمایت از مهاجرین کمک هاي عاجل زراعتي براي خانواده هاي دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذايي در حالت بحراني زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-10-10 2021-04-10 تحت کار
کمیته ناروی برای افغانستان Time-critical Emergency Agriculture زراعت در حالت اضطرار زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی قره باغ, مقر
بدخشان فیض اباد, يفتل سفلى
2020-10-10 2021-04-10 تحت کار
انجو اضطراری جاپان توزیع بسته های زمستانی برای آسیب دیده گان سیلاب های اخر چاریکار مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-25 2020-12-10 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه بهبودی، ادغام مجدد و استحکام - R3 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه خدماتی جوانان افغان خدمات صحی اولیه توسط تیم های سیار صحی(MHT) صحت
هلمند سنگین قلعه, موسی قلعه, ناد علی, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تحت کار
کمیته بین المللی نجات GXA78 کمک های نقدی برای افراد آسیب دیده در لوگر و پکتیا مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-10-25 2021-03-24 تحت کار
باکتریان کلینیک حمایه طفل مادر (MCH) صحت
پنجشیر بازارک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود، ادغام مجدد و استحکام عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در ولایت بادغیس - R3 مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه-ژمني مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-02-28 تحت کار
کمک های خیریه جاپان آموزش آگاهی از خطرات مواد منفجره (EORE) در جامعه با استفاده از منابع اجتماعی (فیز1) مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل شکر دره, قره باغ, کابل, گلدره
2020-11-02 2021-11-01 تحت کار
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع پول برای 2000 فامیل بی بضاعت و آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان بیڅایه شویو/راستنیدونکی سره په مرستو کی شفافیت او اړوند ریاستونو سره تخنیکی مرستی کول مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2020-11-05 2021-10-22 تحت کار
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت مواد خوراکی برای کارگران شفاخانه رابعه بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-10 2020-11-25 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بدخشان و غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان حمایت های فصلی/کمک های نقدی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه حقوقی و مشورتی نوین حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی
2020-05-03 2020-05-06 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین برنامه آموزشی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان کمک های بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-12 2020-11-13 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم مساعدت برای آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-24 2020-09-24 تکمیل
شلتر نو انترنشنل تطبیق واکسن زمستانی برای گوسفندان کوچی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-11-18 2020-11-22 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع پول نقد برای متضررین فصلی 2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-11-01 2021-03-30 تحت کار
موسسه آ یند ه برای کو د کان افغانستان برنامه توزیع تلویزیون برای 265 خانواده نیازمند تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2020-11-21 تکمیل
موسسه آ یند ه برای کو د کان افغانستان برنامه قالین بافی برای توانمندسازی خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2021-02-15 تحت کار
مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی بلند بردن ظرفیت نھاد ها و دسترسی به معلو مات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
انکشافی افغان AD340-20-WFP-17 | ارایه کمک به متاثرین کوید-۱۹ توسط توزیع پول نقد - Response to COVID-19 Impacted Population - Cash Based Transfers مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-01-31 تحت کار
انکشافی افغان AD341-20-WFP-18 | توزیع پول نقد موسمی بدون قید و شرط (زمستانی) - (Unconditional Seasonal Support - CBT (Winterization) مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-11-01 2021-02-28 تحت کار
موسسه انکشاف و توانائی عرضه خدمات بازتوانی برای قربانیان ماین و دیگر افراد دارای معلولیت. صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-09-01 2024-08-31 تحت کار
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور ٍارزیابی نهایی پروژه تطبیق شده کرونا در ولایت فاریاب افغانستان صحت
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2020-11-10 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروگرام محیط زیست و منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم تهیه تجهیزات تعلیمی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-04 2020-06-06 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور کمک های عاجل متضررین ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-15 2021-01-15 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان مدیریت شبکه دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) برنامه های سفارت امریکا در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-22 2021-09-21 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان عرضه کمک های عاجل طبی اولیه ازطریق ایجاد مراکز مراقبت های اولیه طبی درولسوالی های آسیب دیده از جنگ در ولسوالی های هرات صحت
هرات شیندند, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گلران
2020-10-15 2021-10-14 تحت کار
موسسه اثر حمایت از سکتور معارف تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-10-04 2020-10-06 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمندسازی و اشتراک جامعه در ساحات سرحدی افغانستان و پاکستان مصئونیت اجتماعی
خوست گربز
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه نمایشات گروهی ازاد کمک یک پایه لودسپیکر باشمایم تیلتر ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل