جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانایی معلولین در حالت اضطرار صحت
زابل قلات
2020-07-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-09-01 2021-08-30 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی, کيتی
2019-08-27 2022-08-26 تحت کار
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر پل علم
2020-09-10 2020-09-16 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی کندهار (جنوری-جولای)2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دند, ژيری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها کاهش حوادث طبعیی و کار در مقابل غذا مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان
2019-10-01 2020-01-01 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-09-14 2020-09-21 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش های قصیر المدت فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-17 2021-03-10 تحت کار
فیروز کوه حمایت از کارهای موسسه فیروز کوه (Impact) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ارتقاء ظرفیت جامعه مدنی افغان برای مشارکت در راه حل های بادوام برای افغان های که از بیجا شدن متاثر میشوند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری کمک های مواد غذایی به خانواده های بی بضاعت و بیچاره مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود, دل آرام
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات TR496 تقویت خدمات بهداشت در میان بیجاشده گان داخلی ، بازگشت کنندگان و جامعه میزبان باشنده گان اصلیبه منظور به حداقل رساندن تأثیر منفی کرونا در افغانستان صحت
خوست خوست
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
نریوال مسلم هندز آموزش خیاطی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-20 2020-11-20 تکمیل
موسسه خیریه همکاری سادات اعانه کوچک کوتا مدت صحت
بدخشان کشم
2020-09-15 2020-10-15 تکمیل
ولت هنگر هیلفه پاسخ دهی در مقابل ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه سبز جوانان افغانستان توانمندسازی جوانان برای رهبری و دادخواهی از حقوق عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2021-11-30 تحت کار
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال پروگرام تساوی جنسیتی و تقویت زنان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, فرزه, میر بچه کوت, کابل
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره نقدي پيسي د محافظت لپاره (Cash for Protection) مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانی معلولین کندهار (جنوری - جولای)2020 تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کمیټه اظطراری کورونا وایرس صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-14 2021-01-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون شرق(جنوری-جولای)2020 تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, دره نور
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برای سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-09-09 2021-03-08 تحت کار
همبستگی برای خانواده های افغان ملاریا صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش آگاهی دهی در مورد بیماری کرونا و برجسته ساختن نقش زنان در عرصه های مدیریت و رهبری صحت
بدخشان فیض اباد
2020-09-15 2020-10-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از سوء استفاده جنسی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنویان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه انسجام جامعه مدنی حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
بامیان بامیان
وردک میدانشهر
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تحت کار
شلتر نو انترنشنل آموزش حرفه یی آرایشی خانم ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پیشگیری و پاسخدهی چند گانه COVID-19 برای جمعیت متاثرازجنگ ولایت کندهار صحت
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2020-08-15 2021-02-15 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی یکپارچه در مناطق سخت و دشوار برای جمعیت متاثرازجنگ درولایات کندهار وزابل صحت
کندهار اسپین بولدک, میوند, ژيری
زابل قلات
2020-10-01 2021-12-31 تحت کار
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کمک های بشری برای مردم اسیب پذیر از حوادث طبعی مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2020-10-15 2021-02-14 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش مسلکی مهارتها ی التراسوند و کمک های اولیه صحت
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-10 2021-03-31 تحت کار
موسسه توانمند سازی جامعه Women's Changing Role in the Public Sphere: An assessment of CCAP Process and Impact مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-05 2020-12-04 تکمیل
موسسه عدالت برای همه کلنیک مشوره های حقوقی فامیلی رایگان. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-02-29 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه د څښاک د پاکو اوبو برابرول او صحي مبرزونو جوړول مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود
کابل کابل
فراه فراه
هلمند ناوه بارکزائی, گرمسیر
کندهار ارغنداب, میوند
2018-08-16 2020-12-16 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع خیمه برای آسیب دیده گان سیلاب مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی
2020-09-19 2020-10-19 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان مساعدت به بیجاه شده گان داخلی از اثر جنگ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2020-09-06 2020-10-21 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان کمک های فصلی مواد غذائی برای فامیل های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ شولگره, نهر شاهی, چار کنت
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان آگاهی دهی جامعه در رابطه حفظ الصحه و کرونا بصورت خانه به خانه صحت
غور تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه انار دره, بالابلوک, پرچمن, گلستان
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت ایجاد محیط مصئون ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه بنياد زنان تسریع و پیشرفت تعلیم و تربیه دختران در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کی یر انترنشنل فیز سوم پروژه توانمند سازی ازطریق تعلیم وتربیه در افغانستان - EEA III - فعالیتهای مربوط به مرض کرونا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی غزنی
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا گردیز
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان محیط آموزشی مناسب و پاک تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-09-20 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از معیشت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه بالابلوک, فراه, لاش و جوین
2020-09-01 2021-04-30 تحت کار
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-29 تحت کار
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اعمار مکتب راه ابریشم(Rahe Abrishum School Construction) تعلیم و تربیه
بدخشان اشکاشم
2020-01-10 2020-09-30 تکمیل
موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان بلند بردن واقعه یابی مرض توبرکلوز در سکتور خصوصی (شفاخانه ها و کلینیک های شخصی) W8_PPE_AFG_ODSSA صحت
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
2020-08-01 2021-12-31 تحت کار
همکاری برای صلح و همبستگی انسجام جامعه مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-09-01 2021-05-31 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال بالا بردن سطح فرهنک مقاومت پذیری در جوامع متاثر شده از حوادث و جنگ ذریعه پاسخدهی همه جانبه ای کاهش خطرات حوادث، حفاظت اطفال، صحت و تغذیه، و پاسخدهی به حالات اضطراری در 14 ولایت افغانستان صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-09-24 2022-03-23 تحت کار