جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2019-09-05 2020-06-05 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویه و حمایه اقتصاد مردم در ولسوالی چهار آسیاب و ده سبز ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان گلدوزی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2019-06-20 2021-11-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و محو خشونت زنان و صلح: ترس و امید حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-17 2020-12-17 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی عرضه خدمات صحی به اساس تیم های موبایل MTH صحت
کندهار شاه ولی کوت, غورک
2020-10-01 2021-04-30 تکمیل
کورد اید کمک زمستانی برای جوامع متاثر از درگیری در ولایت هلمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده . مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده .. مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا پاسخ‌دهی به تاثیرات انتشار کرونا ویروس بر زندگی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-31 2020-09-19 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده .. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد روپانی بدخشان سبز زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-09-01 2021-01-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین دستیابی زنان برای خودکفایی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد بیات سیلاب زده گان سروبی و میدان وردک مبارزه با حوادث (اضطراری)
وردک میدانشهر
کابل سروبی
2020-09-22 2020-09-23 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان تطبیق پروژه توبرکلوز 2020 صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان بهارک
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان افزایش مداخلات وقایوی اچ ای وی درمیان جمعیت کلیدی در افغا نستان صحت
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث اشاعه تشبث در بین جوانان افغان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد
بامیان بامیان
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل, گلدره
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت بین بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سیمینارهای میتودلوژی ( روش های جدید تدریس برای معلمین ) ولایت هرات 2020 تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی جغرتان وملدان ( ولایت هرات) 2020 صحت
هرات انجیل, هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده(2020) تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زبان صلح زنده گی مسالمت آمیز تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2019-12-20 2020-09-17 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه ظرفیت لوړونی پروګرام حکومت داری خوب
کندهار کندهار
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
شبکه زنان افغان دخیل سازی زنان به عنوان عوامل تغییر در برابر خشونت علیه زنان و فقر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان توسعه نهادی و حمایت ثبات برای دادخواهی و شبکه سازی حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان مشارکت شبکه زنان افغان در مسیر صلح پایدار SP 2020 (صلح و امنیت فراگیر و پدید آمده)برای حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان افزایش دسترسی موکلان به حقوق به عدالت و تقویت ظرفیت جامعه مدنی و وکلای جوان برای اجرای پروژه حقوق بشر در افغانستان (پروژه LALE) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
شبکه زنان افغان حمایت عمومی حکومت داری خوب
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-01 2021-08-01 تکمیل
همکاری های جهانی مبارزه در مقابل کووید 19 صحت
بغلان پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ داهی آضطراری آب آشیامدنی و حفظ الصحه درغور مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, لعل و سرجنگل
کابل کابل
2020-06-01 2021-09-05 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارائه خدمات محافظتی برای دختران و پسران آسیب دیده و أطفال که در معرض خطر خشونت ، سوءاستفاده ، استثمار و توجه نشده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, میمنه
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چار بولک
2020-02-29 2020-11-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت از عودت کنندگان بدون اسناد افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندهار کندهار
2017-03-03 2021-11-30 تکمیل
بنیاد بیات حفر چاه آب آشامیدنی در نواحی مختلف شهر کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-10-25 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک برنامه ملی میثاق شهروندی نیمروز زیر بینا
نیمروز زرنچ, کنگ
2017-05-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک برنامه ملی میثاق شهروندی بادغیس زیر بینا
بادغیس جوند, قادس
2017-05-15 2021-10-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان مراکز آموزشی و تدویر ورکشاپها (ولایت کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی (ولایت کابل) سال 2020 صحت
کابل میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-09-08 2021-09-08 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV6 مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان کودکستان (کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د مکاتبو د شاګردانو د تغذئی پروګرام تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, میوند, نیش, پنجوایی
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
زابل اته غر, دای چوپان, میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د ټول افغانستان سروی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چوره
هلمند ریگ خانشين, لشکرگاه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, واشیر, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
زابل اته غر, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان
2020-08-08 2020-09-09 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت خانم های متشبث (2020) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حفاظت و خدمات WASH (آب و حفظ الصحه ) به بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-07-04 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه اجرای سروی تراخم صحت
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
آفرین تعلیم و تربیه 2020 تعلیم و تربیه
لوگر برکی برک
پنجشیر پریان
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی دارالایتام تعلیم و تربیه
وردک سید آباد
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل