جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اداره بازسازی دهات افغانستان فراهم نمودن کمکهای نقدی بخاطرغذا برای مستحقین مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه مشارکت سکتور صحی خصوصی و سکتور صحی عامه صحت
پکتیا جاجی, جانی خیل, دند و پتان, وزه جدران, گردیز
2017-10-15 2020-04-15 تکمیل
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی میرامور, نیلی, کيتی
بامیان ورث, پنجاب
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2017-05-03 2020-04-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان تقویه روند صلح از طریق رسانه ها و جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-15 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان مکنب رنا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-03 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان صحتمندی هلمند صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان اطلاعات زندگی را نجات می دهد کرورونا در افغانستان, مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-20 2021-09-20 تکمیل
مؤسسه همدستی زنان کمک های اولیه برای اسب دیدګان سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان جبل السراج
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
کمک های خیریه جاپان آموزش آگاهی از خطرات مواد منفجره (EORE) در جامعه با استفاده از منابع اجتماعی (فیز1) مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, نجراب
کابل شکر دره, قره باغ, میر بچه کوت, کابل, گلدره
2020-11-02 2021-11-01 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای دسترسی مساویانه زنان به عدالت رسمی (فاز 2) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان رادیو کلید مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های کوتاه مدت و تهیه میز و چوکی و مواد درسی برای مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت پروژه مساعدت حقوقی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-06-01 2020-06-30 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال صدا و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای خانم ها تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
بامیان 1یکاولنگ
2019-02-16 2023-03-27 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره ّپاسخدهی به سیلاب های اخیر در کشور مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
وردک جلریز, سید آباد, نرخ
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی
2020-08-01 2020-12-10 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها ایجاد مرکز مراقبت از یتیمان و بیوه زنان (سرپناه) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2020-10-05 2021-10-05 تکمیل
اکشن اید حفاظت از معیشت کشاورزی و بازسازی انعطاف پذیری کوتاه مدت خانوارھای اسیب پذیر و ناامن غذایی دراثر شرایط دشوار کرونا یا کوید-١٩ زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, ساغر, لعل و سرجنگل
هرات ادرسکن, کهسان, گذره
کابل کابل
2020-08-16 2021-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه باغ گلها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه اجتماعی به سازان برنامه توانمند سازی و جریان سازی عودت کنندگان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-01 2021-11-30 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان پروژه ماین پاکی بشر دوستانه ننګرهار، پچیر و اګام مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار پچير و آگام
2020-08-18 2021-07-15 تکمیل
موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان کمک به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سیاه گردی غوربند
2020-09-15 2020-09-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال پانزدهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال نهم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی - LSCBE - US2M7 تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2020-04-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه انکشاف تعلیم و دهات د ټولنی د حق غوښتنی تقویه کول حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
2019-09-08 2020-05-09 تکمیل
موسسه زراعتی وما لداری مدرن ایجاد دارایی های عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ خلم, دهدادی, شورتیپه, نهر شاهی, چار کنت
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه کمیسون میان مرزی برای یکسان سازی زیرساخت ها در مناطق میان مرزی زیر بینا
بدخشان اشکاشم, خواهان, شیغنان
2020-01-01 2021-09-27 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ازریابی برنامه توانمندی سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-03 2021-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار سروی وسطی و نهای پروګرام ردپ ایست دی آی زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی خواجه عمری, دهک, غزنی, قره باغ
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل ده سبز, شکر دره, قره باغ, گلدره
2018-11-27 2021-07-30 تکمیل
موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان فراهم نمودن مشوره و کمک به عودت کنندگان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2022-08-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان معلومات و دیالوگ در مورد مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت مهربانان۲ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان پروژه حمایت میدیکا افغانستان در قسمت تمویل کور قند برای اداره و مدیریت در حرصھ خاتمھ دادن بھ خشونت علیھ زنان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان محافظت و توانمند سازی حقوقی و اجتماعی زنان و دختران افغان در کابل، هرات و مزار صحت
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
جینوا کال کاهش تاثیرات بحران کووید ۱۹ بر روند صلح در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, بر کنر, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار ارغنداب, خاکریز, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-07-15 2021-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن بحث دموکراسی در افغانستان حکومت داری خوب
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-08-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی افزایش دادن مداخلات HIV درمیان جمعیت های کلیدی در افغانستان. صحت
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب حمایت اقتصادی و جتماعی برای امنیت غذایی و معیشت برای اسیب پذیر در حالت کویید -۱۹ (A-06482) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
2020-07-10 2021-07-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین حمایت و ارایه خدمات عاجل بشری ومحافظت تعلیمی مردمانیکه از اثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند(۱۹۰۱) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
زابل میزان
2019-01-01 2022-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ساخت سرپناه برای مادران و اطفال در ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه زنجیر امید خانه مادران و اطفال-2020 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية توزیع مواد غذایی در ولایت کابل ( زکات ) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-17 2020-09-07 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 4 ) ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية اعمار مسجد نمبر ( 5 ) لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية حفر ( 6 ) حلقه چاه آب آشامیدنی ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-11-05 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام کمک های عاجل در پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-11-07 تکمیل
رابطه عالم اسلام اعمار مسجد نمبر(3) در ولایت ننگرهار زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2020-09-10 2020-12-31 تکمیل
رابطه عالم اسلام ساختن باب خانه در ولایت لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-10-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های اظطراری محافظت از معشیت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت بادغیس،غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
بادغیس بالامرغاب, جوند, مقر
2020-09-20 2021-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بدیل معیشت برای سرپرستان اطفال کارگر خیابانی و خانواده های آسیب پذیر - WVHK مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
2019-10-31 2021-09-30 تکمیل