جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول یا مدغم کول تعلیم و تربیه
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-30 2020-10-29 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان حفرچاه زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
کندهار کندهار
2020-06-17 2020-08-16 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانی معلولین قربانیان جنگ و مهمات نامنفجر نشده صحت
بامیان بامیان, کهمرد, یکاولنگ
2020-06-01 2021-10-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش در ترخم برای واکنش کرونا صحت
ننگرهار در بابا
2020-03-02 2020-06-30 تکمیل
موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان واکنش اضطراری کرونا ویروس رمضان (کمک غذایی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار پچير و آگام
2020-04-15 2020-05-15 تکمیل
موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان ارتقاظرفیت جوانان تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-08-22 2020-09-22 تکمیل
موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان لبخند کودک در زمستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-22 2020-11-19 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کاهش مرگ ومیر و مریضی زنان و اطفال و دیگر افرادی که در مناطق مشخص شده ولایت کنر زندگی می کنند صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2020-12-01 2021-04-30 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران2020 مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام که ذریعه وثیقه شرعی ثبت شده ، بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه حفرچاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار کامه, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع معاش برای معلیمین و دایرنمودن کورسهای تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع گوشت قربانی برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها توزیع مواد سو تغذی و ادویه(One spoonful program) صحت
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا مزرعه طبعی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ نهر شاهی
2020-07-19 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی تدویر جلسات هما هنگی موسسات صحی صحت
کابل کابل
2020-08-01 2021-12-31 تحت کار
تیری دیس هومز تقویت حاکمیت قانون در افغانستان جهت بهبود دسترسی به عدالت برای زنان و دختران حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
2020-12-01 2023-11-30 تحت کار
موسسه خدمات تعلیمی و اجتماعی جیهون کمکهای غذایی مخصوص کرونا مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
فری تو رن Increase Girl's Access to Athletics تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-09-15 2021-12-31 تحت کار
موسسه خیریه نور 3 محراب مسجد زیر بینا
نورستان برگ متال
2020-07-06 2020-12-29 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف هوپ امید (تعلیم و تربیه شاګردان ) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف هوپ امید (تعلیم و تربیه شاګردان ) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی تقویت کردن معافیت SRI صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال هرصدا شنیده میشود (EVC) مصئونیت اجتماعی
بلخ خلم, چار کنت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی چشم صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد, غازی آباد
کابل کابل
2020-10-01 2021-12-31 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه اجرای سروی تراخم صحت
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی وسایل محافظتی شخصی (PPEs) برای کنترول و جلوگیری از سرایت کوید19 صحت
غور چغچران
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده . مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده .. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان کورس های اموزشی تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان کتاب جنگ و صلح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-15 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2019-09-05 2020-06-05 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی عرضه خدمات صحی به اساس تیم های موبایل MTH صحت
کندهار شاه ولی کوت, غورک
2020-10-01 2021-04-30 تحت کار
کورد اید کمک زمستانی برای جوامع متاثر از درگیری در ولایت هلمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه عدالت برای همه مراکز رهنمای خانواده .. مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد روپانی بدخشان سبز زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-09-01 2021-01-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین دستیابی زنان برای خودکفایی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
اطفال به ما نیاز دارند خدمات صحی برای اطفال مریض زخمی و بی بضاعت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي تهیه امکانات ستندرد صحی و تعلیم و تربیه در امتداد سرحد افغانستان-پاکستان به افراد بی جاه شدګان، عودت کنندګان، جوامع عقب مانده، و کوچی ها در ولسوالی چوکی ولایت کنر و مومندره ولایت ننګرهار. صحت
ننگرهار مومند دره
کنر سوکی
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زبان صلح زنده گی مسالمت آمیز تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2019-12-20 2020-09-17 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه COVID-19 در پاسخ به حالات اضطرارای و آمادگی سیستم های بهداشتی افغانستان در ولایت قندهار. Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project in Kandahar Province صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-12-03 2021-06-30 تحت کار
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-09-08 2021-09-08 تحت کار