جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ورلد ویژن انترنشنل بدیل معیشت برای سرپرستان اطفال کارگر خیابانی و خانواده های آسیب پذیر - WVHK مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
2019-10-31 2021-09-30 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال جلوگیری از کووید 19 و آگاهی دهی صحت
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-16 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال پروگرام گل سنگ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس کمک های اضطراری emergency outreach صحت
هرات هرات
2020-06-25 2020-07-25 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-09-29 2020-09-29 تکمیل
افغان حقوقی او معلوما تو موسسه توزیع قرطاسیه برای شاګردان مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیده گی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات زنده جان, هرات
2020-04-20 2020-05-20 تکمیل
شلتر نو انترنشنل رسیدگی به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-06-01 2020-06-15 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان ارتقای توانمندی و حمایت قانونی و اجتماعی زنان و دختران افغان در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان تقویت دسترسی برابر زنان به عدالت (مرحله 3) مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2020-07-10 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, فیض اباد, واخان
تخار بنگی, تالقان, رستاق
بغلان پل خمری
کابل کابل
2019-07-01 2022-12-31 تکمیل
موسسه خیریه چشم امید توزیع مواد عذایی غیر غذایی وحفرچاه نمیه عمیق برای ایتام بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل بگرام, کابل
بلخ نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان ظرفیت سازی توان زنان خبرنگار حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان حمایت زنان در دوران کوید-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-20 2020-09-20 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
کابل کابل
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حفظ الصحه برای تقویت اقلیم صحت
خوست خوست
2021-04-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی کمک به فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل
2019-08-05 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه در حالت اظطرار (ٍEiE) تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-01-06 2020-12-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال آموختن – اقدام کردن – تاثیر گذاری: اقلیم و محیط زیست در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-15 2021-06-30 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال رشد ظرفیت سازی جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری چند سکتوری کووید-19 در ولایت هلمند و دایکندی افغانستان. صحت
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خبر گذاری زنان افغانستان خانه صلح حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-11-01 2020-03-31 تکمیل
تلاش برای تفاهم صلح گام به گام مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
کابل کابل
2018-09-27 2020-12-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت حاکمیت قانون در افغانستان برای بهبود دسترسی زنان و دختران به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2023-11-30 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان حفاظت پلنگ برفی و اکوسیستمهای کلیدی آن در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-07-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Migration Management and the Role of Media in Afghanistan پروژه مدیریت مهاجرت و نقش رسانه در افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان تحکیم روند تطبیق قانون اجراآت اداری افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-01 2022-05-31 تکمیل
موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان ارتقای ظرفیت برای کارمندان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه الغرافه مکتب ۶ صنفی همرای اطاق های اداری، کدام و بیت الخلا تعلیم و تربیه
فراه لاش و جوین
2020-02-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2021-01-12 تکمیل
موسسه الغرافه مصرف عملیاتی دفتر کابل و فراه زیر بینا
کابل کابل
فراه فراه
2020-07-01 2020-12-20 تکمیل
موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال تعلیم و تربیه محیط زیست تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2021-11-15 تکمیل
تیری دیس هومز تقویت حاکمیت قانون در افغانستان جهت بهبود دسترسی به عدالت برای زنان و دختران حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
2020-12-01 2023-11-30 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر هر صدا شنیدا می شود تعلیم و تربیه
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان افزایش انعطاف پذیری و حفاظت ازمحیط زیست مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر مشارکت مردم در نحوه حکومتداری شهری حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از معیشت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه بالابلوک, فراه, لاش و جوین
2020-09-01 2021-05-30 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, سیغان, کهمرد
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان برنامه ی آموزشی بین الکشوری صحت - تقویت پاسخگویی بخش صحت به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2022-06-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان (CCAP) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, چمکنی
ننگرهار بهسود, در بابا, دره نور, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2017-05-17 2021-04-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی (CCAP-EXTENSION) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, شينواری, چپرهار, کامه
2017-10-03 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه کاردو سوادآموزی تعلیم و تربیه
غور لعل و سرجنگل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان BPHS-Sehatmandi-Helmand صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان مالاریا (UNDP-Malaria) صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان در نقاط ناامن و دور دست در هلمند PEI/RI بلند بردن تحت پوشش قراردادن صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-06-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه چالشهای تعلیم و تربیه دختران (GEC-T) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2017-04-01 2022-12-31 تکمیل
برک افغانستان گسترش واکسیناسیون ارتباطی مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی ایمن سازی توسط تیم های سیار CBOV صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, واشیر, کجکی, گرشک
2019-07-01 2021-02-28 تکمیل
برک افغانستان COVID-19 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-05-03 2021-06-30 تکمیل