جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروشگاه اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی توسعه رهبریت و انگلیسی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-30 2022-09-29 تحت کار
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب اشامیدنی چاابک صحت
بدخشان يفتل سفلى
2020-08-15 2021-03-01 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل غذایی برای جمعیت متاثر شده از کوید-19 در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف پروژه ارتقای خدمات آب، حفظ الصحه، نظافت مقاوم دربرابر آب وهوا در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان صحت
سمنگان حضرت سلطان
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
2020-01-01 2020-07-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان تقویه، ارتقا، وقایه ملاریا و تداوی واقعات به منظور بهبود صحت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
کابل کابل
2020-04-29 2022-12-31 تحت کار
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و حمایوی زنان ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, فیض اباد, واخان
تخار بنگی, تالقان, رستاق
بغلان پل خمری
کابل کابل
2019-07-01 2022-12-31 تحت کار
اکتید به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر معیشت کشاورزی در خانواده های آسیب پذیر و متزلزل‌ مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده در بدخشان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
2020-07-19 2020-11-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مرحله دوم پروژه تقویت سیستم غذای سویا در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خیوه, رودات, مومند دره
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, پشتون زرغون, گذره
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کم کردن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر معیشت کشاورزی در خانواده های آسیب پذیر از سبب کمبود مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده درولایت پکتیکا زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا شرن
2020-07-14 2020-11-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز کلینک BHC فامیلی های پلچرخی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي به حد اقل رساندن تآثیرات COVID-19 در بخش صحت و تعلیم از طریق توضیع کیت های COVID-19 و تعلیمی صحت
پکتیکا جانی خیل, زرغون شهر
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز مکتب مسلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک به آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, دند و پتان, زرمت, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, دره نور
کابل کابل
2020-12-01 2021-03-31 تحت کار
نریوال مسلم هندز کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک اضطراری برای جلوگیری از مرض کوید-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي اشتغال زایی و مفاد پایدار از طریق زنجیر مفاد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در ولایت خوست زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست, مندوزی
2020-06-15 2020-12-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کار درمقابل غذا- asset creation زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
2020-07-20 2021-01-20 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از بیجاشدگان داخلی برای دسترسی مصون به زمین و خا نه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-11-01 2021-06-30 تحت کار
کمیته بین المللی نجات GB776 اگاهی رسانی و توانمندساز ی اقتصادی برای جوامع آسیب پذیر در پاسخ به بیماری کوید-19 صحت
خوست خوست, مندوزی
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
هرات غوریان, کهسان
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-17 2021-07-16 تحت کار
د شانتی داوطلبانو تولنه توزیع مواد غذایی برای متاثرین COVID 19 مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-07-20 2020-09-20 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
بدخشان دراییم, فیض اباد
کابل کابل
2020-01-21 2022-12-31 تحت کار
ریلیف انتر نشنل نام پروژه: پاسخگوی به کرونا از طریق توزیع بسته های حفظ الصحه و آگاهی دهی در بخش حفظ الصحه و کرونا (UNICEF) صحت
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-07-20 2020-10-20 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه انکشاف اقتصاد روستای- WEE RDP مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2020-01-20 2022-12-31 تحت کار
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان مرکز صحی اساسی سارنوالی کهنه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی مدیریت پایدار نهاد های مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کابل کابل
2019-03-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی مسلکی در مراکز حمایوی زنان در افغانستان صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
فاریاب اندخوی, میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه اموزش مدریت اب در مزرعه با روش ابیاری قطره ایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
بدخشان بهارک, شهدا
بلخ بلخ, خلم
2020-07-07 2020-10-06 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی حمایت از توسعه جامعه معدنی افغانستان ذریعهٔ ترویج خلاقیت های روانی-اجتماعی منحیث پیش شرط برای مشارکت و شمولیت در اجتماع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
کاپیسا حصه اول کوهستان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان آموزش دختران افغان (AGE) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-04-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع فصلی مواد غذایی بدون شرایط مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل استالف, ده سبز, شکر دره, فرزه
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه ﺩټوﻟﻧﯽ ﺩ ﻣﺷﺭﺍﻧﻭ ﺗﺭمنځ ټوﻟﻧﻳﺯ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﺗﻪ ﻭﺩه ﻭﺭﮐﻭﻝ حکومت داری خوب
خوست خوست
پکتیا گردیز
کنر اسد آباد
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین توسعه اقتصاد پایدار و اشتغال زایی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال, کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی ایجاد و آموزش تیم های پاسخ دهی به حوادث طبیعی در سطح جوامع مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی خپلواکه موسسه صلح به صورت قطعه ای که از تلاش های صلح و آشتی محلی در افغانستان حمایت می کند. مصئونیت اجتماعی
کابل شکر دره
2020-07-29 2020-09-15 تکمیل
شلتر فار لایف تقویت سیستم های غذایی سویا در افغانستان (Strengthening Soya food system in Afghanistan) زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز خان آباد, علی آباد
تخار بهارک, تالقان
بلخ شولگره, چمتال
جوزجان خانقاه, شبرغان
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پروګرام غذایی متمم صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه ارتقا ظرفیت در بخش خشونت مبنی بر جندر(GBV)، صحت باروری(RH) و ستراتیژی انکشاف نفوس(PDS) در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک سید آباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان Protection of Educated and Employed Women in Daikundi حمایت از زنان تحصیلکرده و شاغل در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Emergency Aid مصئونیت اجتماعی
بلخ چمتال
2020-08-04 2020-08-31 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان اجناس کمکی و مورد ضرورت زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, سرخ رود, لعل پور, کامه, گوشته
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه صلح و انکشاف افغان تداوم پرورژه تعلیم و تربیه برای دختران باز مانده از مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل