جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان (کانال MIRA برای افغانستان) صحت
هرات زنده جان
2020-12-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا مجموعه گفتگوهای منطقوی در باره صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه تجدید قوای شرق ایجاد شهروندی فعال و برابری برای افراد دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ترویج حفاظت و رفاه در اجتماعات آسیب پذیر حومه شهر هرات – P3 زیر بینا
هرات هرات
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه اول مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان مساعدت های فصلی توزیع پول نقد برای فامیل های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
سمنگان دره صوف بالا
کندز خان آباد
بلخ بلخ
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه تعلم دختران تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, کامه
لغمان مهتر لام
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان کمک به افراد دارای نیازمندی های خاص ونظارت از ساختمان مکاتب و نصب واحدهای مسکونی در مکاتب تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان, میرامور, نیلی
غور لعل و سرجنگل
بامیان بامیان
وردک حصه اول بیهسود
2020-01-01 2020-10-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک به آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, دند و پتان, زرمت, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, دره نور
کابل کابل
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پژوژه توزیع کمپل برای بیجاشدگان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی نیلی
بلخ مزار شریف
هلمند گرشک
2020-03-11 2021-01-31 تکمیل
اکتید حمایت از دختران و پسران آسیب پذیر، دسترسی مجدد به آموزش و پرورش به دلیل تعطیلی مکاتب بخاطر شیوع Covid-19 درولایت جوزجان تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, فیض آباد, مينگجيک
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری معرفی ، تطبیق و آموزش میتود سیناپرس برای پرسونل صحی صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا تاثیرات کرونا بالای مردم شهر نشین ( توزیع کمک های بشر دوستانه ) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-15 2021-02-21 تکمیل
موسسه ستاره عرفان پروژه سواد آموزی و حرفوی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2018-01-10 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه انجینری و تعاون فایض توزیع مواد قرطاسیه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-11-28 2020-11-29 تکمیل
کمیته بین المللی نجات U1057کمک های زمستانی به خانواده های متضرر در هلمند مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-11-15 2021-03-24 تکمیل
اميا ل ارایه خدمات صحی،تعلیم وتربیه برای اطفال افغان درافغانستان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا آماده گی کانکور برای بانوان سال ۱۳۹۹ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-11-20 2021-09-30 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری عرضه خدمات با کیفیت و تنظیم خانواده و مراقبت ها بعد از سقط صحت
فاریاب میمنه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری دادخواهی برای صحت باروری و تجدید سیستم معلوماتی صحی در افغانستان صحت
کابل کابل
2017-07-01 2021-05-30 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری تلاش برای بهبود خدمات صحت باروری ، مولده و هم چنان ایجاد شرایط مطمین برای حمل های مصون صحت
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2018-10-01 2021-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی افراد دارای نیازمندی های خاص مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
غزنی اندر, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گیرو
پکتیکا اورمماى, اورگون, برمل, تورو, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, گمل, گیان, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت ٬حفظ ومراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین وپناهنده گان (TC) و پروژه افراد دارای نیازمندی های خاص(PSN) مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان برنامه موسسه تعلیمات عالی هنر ها و معماری افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان مساعدت های نقدی برای عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع پول نقدی برای اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-10-20 2020-10-28 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی کمک اضطراری به سیلاب زده گان ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان کمک های عاجل زمستانی برای 260 فامیل در ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-10-11 2021-02-10 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاگردان مکتب تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, کوت
2019-12-17 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاگردان مکتب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
فیروز کوه باز سازی هونل کابل قدیم در ساحه مرادخانی زیر بینا
کابل کابل
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی ادغام مجدد بازگشت کنندگان وآگاهی دهی در رابطه به مسایل اجتماعی وراه حل های مشکلات روانی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-11-01 2021-10-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية کمک بسته های صحی کوید 19 و تسلیم نمودن آن به وزارت صحت عامه صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
رابطه عالم اسلام توزیع افطاری برای مردم مستحق و نیاز مند و بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-25 2020-05-07 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
2020-12-02 2020-12-09 تکمیل
موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان ادغام مجدد مهاجرین، بی جاشدګان داخلی و بلخوص عودات کنندګان از آلمان، اروپا، ایران و پاکستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-15 2022-01-14 تکمیل
موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین نشست دینی پیرامون ماه محرم الحرام مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-05-06 تکمیل
موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان توزیع قرطاسیه به اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-07 2020-05-08 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان ایجاد مدل های نوآورانه برای حفاظت از پلنگ های برفی در منطقه حفاظت شده پیشنهادی فراموش شده استان نورستان زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان پارون
2020-03-30 2021-05-31 تکمیل
انجو اضطراری جاپان توزیع بسته های زمستانی برای آسیب دیده گان سیلاب های اخر چاریکار مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-25 2020-12-10 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت کمک های عاجل و خدمات سرپناه برایی قربانیان افات طبعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار سرخ رود
کنر چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-11-01 2020-05-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه حفاظت از معیشت زراعتی، توانمندی زود هنگام و مصئونیت غذایی به خانواده های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
2020-11-25 2021-04-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی مساعدت در اعمار یک محراب مسجد تعلیم و تربیه
خوست خوست
2020-12-05 2021-04-05 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر ماین پاکی در ولایت لوګر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر محمد آغه
2019-04-15 2020-03-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن توزیع کمک های عاجل زمستانی پول نقد و مواد غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی، عودت کننده گان، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
کابل سروبی
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل توزیع ماسک و صابن صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز توزیع کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-12-06 2020-12-07 تکمیل