جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور مزار شریف صحت
بلخ بلخ, دولت آباد, مرمل, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها کابل مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز توانمند سازی زنان کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و حمایوی زنان کندز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی و مرکز حمایوی زنان کاپیسا مصئونیت اجتماعی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی سرپل مصئونیت اجتماعی
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تدابیر کوید ۱۹ برای فارمداران ، کوپراتیف های مالداری و سبزیجات زنجیره ارزش در ولایت بغلان زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور کندهار صحت
کندهار ارغنداب, خاکریز, دامان, غورک, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی برای بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-06-06 2020-09-06 تکمیل
اعتماد به تعلیم وتربیه بلند بردن سطح دانش شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2019-03-22 2020-03-21 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا پرورشگاه خانه محبت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2015-10-27 2020-10-26 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه بسیج سازی جامعه جهت تقویه خدمات واکسین در سطح جامعه صحت
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کنر خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل
نورستان نورگرام, پارون
هلمند ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
2020-04-16 2021-04-11 تحت کار
کمیته بین المللی نجات (EC479) برنامه مدغم اضطراری در ولایات کابل، هلمند، بادغیس، هرات، لغمان، خوست ننګرهار در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک کوید ۱۹ دایکندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2020-05-10 2021-05-02 تحت کار
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ساخت مکتب قربانی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2020-06-07 2021-02-28 تکمیل
موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان تیم صحی سیار صحت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-06-15 2021-05-15 تحت کار
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه صحت و محافظت و مکانیسم هماهنگی برای جوامع متاثرازجنگ درولایت کندهار صحت
کابل قره باغ, کابل
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری, کندهار
2020-05-15 2021-04-14 تحت کار
موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان نظارت از کارکرد های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-06-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها/ مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-06-01 2021-03-31 تحت کار
د شانتی داوطلبانو تولنه خدمات در عرصه WASH و ایجاد صنوف درسی موقتی به مهاجرین و بازگشت کنندگان افغان تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد
2020-03-27 2021-03-26 تحت کار
موسسه کمک برای اطفال یتیم اگاهی دهی در مورد ویروس کرونا صحت
کابل کابل
2020-04-02 2020-04-02 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي تقویت مقاومت جامعه از طریق اقدامات مشارکتی برای کاهش خطرات محافظت و مدیریت گدام و توزیع مواد اولیه کمک رسانی در مناطق شمالی و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی موسومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل بلخاب, سرپل, کوهستانات
جوزجان آقچه, خمیاب, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان ارایه خدمات ضد عفونی سازی محیط شهر کابل از طریق ریکشا ها سولری که توسط زنان اداره میشود مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-06-06 2020-06-15 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگوی به حالات اضطرار ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-05-31 2020-10-31 تکمیل
انکشافی افغان AD331-20-WFP-15 | توزیع مواد غذایی موسمی بدون قید و شرط/پاسخ به کوید-۱۹ - Unconditional Seasonal Support-Food/Prototype COVID-19 Response مصئونیت اجتماعی
خوست باک, خوست, صبری, قلندر
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات احداث نرسری های نهال های میوه یی و غیر میوه یی زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
ریلیف انتر نشنل بهداشت اضطراری ، محافظت و واکنش واشنگتن برای افغانستان صحت
پکتیکا شرن
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-05-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه کمک برای اطفال یتیم مساعدت رمضانی صحت
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-07 تکمیل
موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات تولید نهال های بیره و ایجاد جنګل ها زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-02-15 2021-01-15 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان مقایسه ابتلا به HIV در جامعه افغانستان صحت
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده UNFPA تنظیم خانواده و صحت باروری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف آشیانه های صحی صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف پایان, روی دو آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده IPPF کورفند صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده SPRINT III پروژه سپرینت تری بخش کمک ها عاجل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا تهیه مواد اولیه برای مراکز صحی موسسه شهدا و توزیع کمک های نقدی برای زنان آسیب پذیر و سرپرست خانواده در ولایت های کابل، بامیان و دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, نیلی, کيتی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-20 تکمیل
دی جوهانیتر تدابیر عاجل نجات دهنده حیات در ولایات کندز، خوست و کابل جهت جلوگیری از مصاب شدن اشخاص آسیب پذیر به مکروب کرونا (کوید-19) صحت
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ بشردوستانه کوید 19 برای بیجاشدگان عودت کننده کان و مجامع میزبان در ننگرهار صحت
ننگرهار شينواری, کامه
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل واکنش اضطراری به کوید19 در افغانستان - Cover Afghanistan COVID19 Emergency Response صحت
هرات انجیل, هرات
2020-04-01 2020-08-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری وابیاری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی زنان آسیب پذیر و سرپرست خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
تیری دیس هومز واکنش حالت اصضرار برای اطفال در در زون شرقUNOCHA مصئونیت اجتماعی
ننگرهار در بابا, لعل پور, مومند دره, کوت
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر سوکی, نورگل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های زمستانی برای فامیل های بیبضاعت 2020 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-20 2020-07-20 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 10 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, نهر شاهی
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل