جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه هماهنگی کمکهای بشری برنامه کمک های بشری COVID-19 صحت
کنر خاص کنر, سوکی, نورگل
2020-05-18 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک بسته های صحی و غذایی با خانواده های متظرر از کرونا صحت
کنر نورگل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid 19 AHF خوست صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها TSFP -WFP توزیع مواد غذایی صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-12 2021-01-11 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها ضربات وشکستگی استخوان از بابت جنگ Trauma -AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها GAVi-واکسیناسیون درولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-08-01 2021-08-01 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
تخار تالقان, رستاق
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا مجدد جنگلات (بسوی یک افغانستان سبز) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2020-03-01 2022-12-31 تحت کار
میشن ایست ترویج و جبران پایدار خانواده های آسیب دیده جنگ در شمال شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در جهت وقایه از مرض کرونا (کوید 19) در بدخشان صحت
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2020-08-11 2020-09-10 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی و حرفه خیاطی برای خانم ها صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره UNICEF-CFS په کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کي د ماشوم ساتني، رواني اجتماعي خدماتو څخه د راستنېدونکي کډوالو او بې سرپرسته را شړل سویو ماشومانو برخمن کېدل او د ټولنیزو مباحثو له طریقه د ماشوم د حقوقو، ماشوم ساتني او غیر قانوني مهاجرت په اړه خلګو اګاهي ز مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
هلمند ناد علی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار دند, پنجوایی, ژيری
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EiE - تعلیم و ترربیه با کیفیت اضطراری برای اطفال بیجا شده در هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
ستاسو غږ موسسه کمک اضطراری غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی, رودات, پچير و آگام, چپرهار
2020-09-14 2021-02-13 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری5 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-12 تکمیل
میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا پروشگاه امید میرمن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هیم فند افغانستان مسلکی ساختن بیوه زنان، یتیمان وزنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کابل کابل
2020-04-01 2021-07-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسمی بی فید و شرط مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, در بابا, ده بالا, رودات, لعل پور, مومند دره, نازیان, کوت, گوشته
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان دهن مرغی تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2020-07-15 2021-07-14 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه کمک مالی برای اطفال کارکن روی سرک که به مکتب میروند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, رودات, کامه, کوت, کوز کنر
2020-08-10 2021-08-10 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانایی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانایی معلولین در حالت اضطرار صحت
زابل قلات
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
میشن ایست کاھش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران ھای ناگھانی قرار دارند مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا, شکي
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-09-01 2021-08-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه شرایط شکننده و متأثر از درگیری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-04 2020-10-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی دادخواهی برای بلند نمودن صدای افغانها در پروسه ملی صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها تطبیق پروگرام تغذی و حفظ الصحه صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی, کيتی
2019-08-27 2022-08-26 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویه واکسین های عادی در ولایت متاثره پولیو در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
همکاری برای صلح و همبستگی نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-30 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی کندهار (جنوری-جولای)2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دند, ژيری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر پل علم
2020-09-10 2020-09-16 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان اموزش مهارتهای حرفوی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي ارایه خدمات مصؤنیتی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان آگاهی دهی در مورد کووید 19 و تقویت تساوی جندر از طریق گردهمایی ها، کمپاین ها و ورکشاپ ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, شهدا
2020-09-10 2020-11-15 تکمیل
موسسه خیریه همکاری سادات اعانه کوچک کوتا مدت صحت
بدخشان کشم
2020-09-15 2020-10-15 تکمیل
ولت هنگر هیلفه پاسخ دهی در مقابل ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری کمک های مواد غذایی به خانواده های بی بضاعت و بیچاره مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود, دل آرام
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید- 19 صحت
فراه فراه
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
انکشافی افغان AD329-20-WFP-14 | توزیع پول نقد بدون قید و شرط (بخاطر مقاصد متعدد) - General Food Distribution/Unconditional Seasonal Support-CBT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید-19 صحت
نیمروز زرنچ
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون شرق(جنوری-جولای)2020 تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, دره نور
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان ملاریا صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز-20 تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-02-01 2022-01-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پیشگیری و پاسخدهی چند گانه COVID-19 برای جمعیت متاثرازجنگ ولایت کندهار صحت
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2020-08-15 2021-02-15 تکمیل
موسسه محیط زیستی گیتی سبز کاهش آلودگی هوا با معرفی دستگاه های تصفیه کننده هوا در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-15 2021-05-31 تکمیل