جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه قریه صلح هریوا آموزش و توانمندسازی اطفال محروم یتیم تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-02 2020-09-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید ایجاد دسترسی به پروسه صلح فراگیر همه شمول در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-01 2021-11-30 تحت کار
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقا سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان آگاهی دهی اضطراری برای جلوگیری در ویروس کرونا در کابل افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ایجاد کورس های کمپیوتر در لیسه حضرت و کمک مواد غذایی به فامیل های نیازمند تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت کنر ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه توسعه پروگرام واکسیناسون در جامعه بشکل اوتریج استفاده از ستراتیژی سیار معافیت کتلوی صحت
کنر دانگام, دره پیچ, سرکانو, غازی آباد, مرور, ناری, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تحت کار
موسسه خیریه سید الکونین توزیع کمک به خانواده های ایتام، فقراء ومساکن مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفر چاه عمیق در قریه بوتخاک ولایت کابل صحت
کابل خاک جبار
2019-12-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت پروژه قضایای عام المنفعه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آنسایت انستیتوت تخنیک و شهرک جبرئیل (HTI) تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ستاسو غږ موسسه اګاهی عامه، ابتکارات و تعلیمات صلح مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, پچير و آگام, چپرهار, کوز کنر
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزشهای خرفوی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-09-01 2020-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD330-20-NCA-110 | تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها و حفظ الصحه (واش) - WASH Response to IDPs & Host Communities مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تحت کار
بشری خیریه موسسه پشنهاد زندگی خوب برای متاثرین جنگ در زون شرق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, جلال آباد, خوگیانی, ده بالا, مومند دره
کنر اسد آباد, اوته پور, دره پیچ, سرکانو, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
2020-03-01 2020-03-01 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید مراقبت های صحی ساحوی برای بیجاه شده گان و عودت کننده گان صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-02-01 2023-01-31 تحت کار
موسسه کمک های بشری Unconditional Seasonal support مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح توزیع اضطراری مواد غذایی به خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, کابل
2020-05-01 2020-06-01 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د بیرته راستانه شویو او داخلي بیځایه شویو خلکو ته دپاکو اوبو رسونی مرسته مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, کوت
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های بیجا شده برگشته از طریق توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود, چوره
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-05-01 2021-03-01 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین حمایت و ارایه خدمات عاجل بشری ومحافظت تعلیمی مردمانیکه از اثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند(۱۹۰۱) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
زابل میزان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش در مقابل کوید-19 به افغان های متاثر شده از اثر بیجا شده گی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, نهر شاهی
2020-04-06 2020-10-15 تکمیل
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Kabul Green Belt زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-03-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه توانبخشی وتوسعه بهتر کمک های خیریه به خانواده ها در جریان COVID-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدتهای حقوقی در زمینه حقوق مسکن ، زمین و املاک (HLP) برای افراد آسیب پذیر در شمال افغانستان(AFFM2019) مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان بنا نهادن محیط سالم برای جامعه مدنی فراگیرو پاسخگو و بهبود پروسه حسابدهی بین قدرتمندان محلی و مردم محل حکومت داری خوب
ننگرهار سرخ رود
2020-04-22 2020-11-08 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دانیدا لات هم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, کامه
کندز کندوز
کابل کابل
2020-04-01 2021-12-31 تحت کار
اکسفام نووب پاسخ دهی عاجل در بخش حفظ الصحه. بهداشت و آب رسانی (A-06402) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی کجران, کيتی
2020-05-10 2021-05-09 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی D53-پاسخ WASH به کووید-19 برای آسیب¬پذیر ترین اطفال سوء تغذی و اجتماعات آنها به سطح مراکز تغذیه و خانواده. صحت
غور تولک, تيوره, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D52-واکنش صحی غرض حمایت از دسترسی مصئون به مراقبت های صحت مادر و باروری برای زنان آسیب¬پذیر ولایت هلمند. صحت
هلمند ناد علی
2020-05-15 2021-05-14 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی D51-پاسخ اضطراری تغذیه و صحت از طریق استقرار تیم¬های سیار در ولسوالی¬های که دسترسی به آن دشوار است، همراه با ارزیابی بشردوستانۀ همانگ و قوی کیفیت داده ها(دیتا)، شریک سازی و استفاده از آن برای پلان واکنش بشردوستانه در افغانستان. صحت
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-05-15 2021-05-14 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی ِD5Z-پاسخ به آب حفظ الصحه غرض رسیدگی به نیازهای مبرم افراد متضرر نهایت آسیب¬ پذیر ساکن ولایت دایکندی و غور. صحت
دایکندی کجران, کيتی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-05-01 2021-03-31 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی G1I-سروی SMART در ولایت هلمند صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-11-07 2020-02-28 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش در کابل برای واکنش کرونا صحت
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی تطبیق واکسین گوسفندان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-05-21 2020-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان (دوم) صحت
بلخ مزار شریف
2019-07-10 2022-07-09 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها نظارت مستقل (تضمین کیفیت) برای پروژه های تأمین آب روستایی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل ترنگ و جلدک
2020-04-01 2021-12-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش در نیمروز برای واکنش کرونا صحت
نیمروز زرنچ
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه SSUP-2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-05-01 2020-05-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مصئونیت غذائی از طریق توزیع مواد غذائی و مساعدت به جوامع متضرر از خشکسالی در ولایات جوزجان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
جوزجان آقچه, خانقاه, شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان کمک بشر دوستاه براب ایتام بیوه زنان و مردم مستحق و نیاز مند مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-09 2020-06-09 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت مهربانان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی- فصلی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
غور تولک, ساغر, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-07-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پاسخ دهی عاجل به کوید-۱۹ و آمادگی سیستم صحی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2020-05-03 2021-05-02 تحت کار
موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Creating self sustainable educated and healthy communities in Afghanistan تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
ودان افغانستان در حالت اضطراری جواب به ویروس کرونا ازطریق تعلیم و تربیه (COVID -19) تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود, کامه
2020-05-18 2020-10-18 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بغلان (IDA) صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2020-05-03 2021-05-02 تحت کار
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل