جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
انجمن رهنمای خانواده SPRINT III پروژه سپرینت تری بخش کمک ها عاجل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولسوالی ژیری ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-08-29 2021-08-28 تکمیل
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ WFPحمایه تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-09-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان قانون منع خشونت، ازدواج های اجباری و آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمایی خانواده مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2017-01-02 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی کمک برای ساخت سرپناه برای 26خانه مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-05-18 2020-02-28 تکمیل
خدمات طبی جاپان کلينک BHC صحت
ننگرهار دره نور
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Afghan women and girls in a time of COVID19 حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در ولسوالی سپین بولدک صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
جوزجان شبرغان
2019-01-02 2020-03-31 تکمیل
کنسرن برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, یاوان
تخار نمک آب
2017-11-18 2020-11-17 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک مرغداری برای فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, کابل
2020-08-15 2020-10-15 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های اضطراری برای سیل زده گان ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-01 2020-09-30 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل استالف, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان مهارت های مربوط به ولادیت های مصو‌ٔون (بلس BLISS) صحت
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان گروپهای خودکفا (SHG) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان پروژه نشراتی رحمت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان مرکز خاطره و گفتگو برای صلح افغانستان (ACMD) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر تقویت موسسات غیر دولتی و نهاد های مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2013-05-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تأسیس سکرتریت گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان برای تقویت و گسترش شبکه ها و حمایت از قربانیان جنگ و دستری آنها به عدالت در افغانسان مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
لیبل استیپ ارتقای ظرفیت بافندگان قالین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-03-01 2023-03-31 تکمیل
مؤسسه اکبر بهبود دید گاه و توانمند سازی جامعه مدنی در جهت موثریت و حسابدهی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-15 2021-11-14 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خد متونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-06-10 2020-08-14 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به متضررین سیلاب ها مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-29 2020-09-09 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) کورس های آماده گی کانکور 2020 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
2020-01-01 2020-06-01 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت اجتماعی - اقتصادی خانم های بیجاشده و ردمرزی که تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار گرفته اند. مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
ایکول اکسس پروژه شفافیت و حسابدهی در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
هرات هرات
بلخ بلخ
فراه فراه
2018-08-14 2022-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توسعه بنیادی اطفال افغان در سنین اولیه تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال بی بضاعت پرورشگاه امید فردا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-09-20 تکمیل
ودان افغانستان ملاله فنډ د کرونا په وړاندی مبارزه تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, کامه
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک برای ایتام تعلیمات حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-04-24 2020-05-24 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید اعلان رادیویی و تلویزیونی برای شبکه اتصالات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-25 2020-03-03 تکمیل
موسسه انکشافی و اجتماعی رازی ادغام مجدد بازگشت کنندگان داخلی با فراهم آوری برنامه های اقتصادی در جوامع میزبان مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
هرات انجیل
2019-10-15 2024-09-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تطبیق استراتیژی دادخواهی منطقوی برای نهادهای جامعه مدنی جنوب آسیا :افغانستان” مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-07 2020-12-15 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان انتخابات ولسی جرگه 2018 حکومت داری خوب
پروان سالنگ
دایکندی نیلی
غور تيوره
فاریاب اندخوی, قیصار
غزنی جاغوری
سرپل سرپل
لوگر خوشی, چرخ
سمنگان روی دو آب
کندز خان آباد, علی آباد, چهار دره
بامیان بامیان
بدخشان تگاب, کشم
وردک میدانشهر
تخار کلفگان
بغلان پل خمری
نیمروز خاشرود
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه بالابلوک
بادغیس جوند
جوزجان فیض آباد
2018-10-01 2020-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل واکنش اضطراری به کوید19 در افغانستان - Cover Afghanistan COVID19 Emergency Response صحت
هرات انجیل, هرات
2020-04-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان آموزش و آگاهی دهی بهداشت قاعدگی (حفظ الصحه عادت ماهوار) برای زنان و دختران روستایی صحت
کابل شکر دره, گلدره
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
لشکر ترحم برشنا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-08-01 2020-09-30 تکمیل
اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان د فاطمةالزهرا روزنتون تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 7 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه الغرافه مکتب ۱۲ صنفی همرای تجهیزات کمپیوتری، کتابخانه در بالا بولوک تعلیم و تربیه
فراه بالابلوک
2019-10-06 2020-10-06 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف عملیاتی کابل و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC سچک صحت
بامیان 1یکاولنگ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC گزبیری صحت
دایکندی خدیر
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل