جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شفاخانه بین المللی کیور شفاخانه کیور بین المللی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مصئونیت غذائی از طریق توزیع مواد غذائی و مساعدت به جوامع متضرر از خشکسالی در ولایات جوزجان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
جوزجان آقچه, خانقاه, شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع پول نقد برای افراد نیازمند و آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ارزیابی چند سکتوره افغانستان 2020 مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, چهار سده
هرات انجیل, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-26 2020-09-09 تکمیل
موسسه قریه پاک و سبز کاهش خشونت علیه زنان در جریان بحران کرونا صحت
بدخشان زیباک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
کورد اید خشونت های جنسی و جنسیتی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل بهداشت اضطراری ، محافظت و واکنش واشنگتن برای افغانستان صحت
پکتیکا شرن
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-05-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان گروپ های تولیدی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط ارتقا صلح از طریق رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی - Promotion of Peace through Media and Civil Society Organizations مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب کمک های آسایش جهانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی رفاهی آگاهی دهی در ارتباط کرونا-19 صحت
پروان چاریکار
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
بلخ بلخ, دهدادی
2020-04-01 2020-08-30 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 60 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی از خانواده های آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده از طریق ابتکار عمل زنبورداری مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2022-04-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کرونا و آماده گی برای برگشت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2021-01-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
2020-01-10 2020-07-10 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا منع ازار واذیت جنسی در دانشگاها و محلات عمومی ولایت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-23 2020-10-22 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعطای قرضه بلاعوض صرف جهت سرپناه برای ۷۲ خانواده مستحق به سرپرستی خانم های بیوه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه آگاهی دهی و حفظ محیط زیست کاهش گازات گلخانه ای از طریق ساختن دایحسترغیر خوازی و سطل های کمبوست در کابل و لسوالی های شکردره استالف شهر نو و دوغ اباد و پروان و لسوالی بگرامی زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل کابل
2020-08-24 2021-02-24 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-18 2020-02-28 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت, کلدار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-29 2020-04-15 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان آگاهی دهی فوکل پاینت ها ( نماینده گان ) ریاست امور زنان در 14 ولسوالی ولایت بغلان درمورد کاهش خشونت علیه زنان و اثرات اقتصادی در خانواده ها در دوران قرنطینه مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, گذرگاه نور
2020-08-19 2020-09-19 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-03-15 2020-08-31 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در ولایت فراه مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-18 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویه BHCکیتی صحت
دایکندی کيتی
2019-05-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حکومت داری باز حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-06-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی متحرک به حالت اضطراری کوید ۱۹؛ آب و حفظ الصحه و پاسخ غذایی اضطراری به جوامع روستایی به مشکل قابل دسترس و متاثر از جنگ ولسوالی خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های عیسویان پروژه های موسسه سی اید بابت شش ماه اول سال 2020 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از پیگیری تعهدات اجلاس لندن 2018-2020 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-10-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر معافیت کتلوی شهری GAVI در ولایت بلخ صحت
بلخ مزار شریف
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان اضطراری- آماده گی و جوابگویی جهت جلوگیری تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت کوید 19 برای گروپ های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری
سرپل بلخاب
بامیان بامیان
بدخشان کشم
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره-20 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان توبرکولوسیس صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده SPRINT III پروژه سپرینت تری بخش کمک ها عاجل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولسوالی ژیری ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-08-29 2021-08-28 تکمیل
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ WFPحمایه تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-09-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان قانون منع خشونت، ازدواج های اجباری و آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمایی خانواده مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2017-01-02 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی کمک برای ساخت سرپناه برای 26خانه مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-05-18 2020-02-28 تکمیل
خدمات طبی جاپان کلينک BHC صحت
ننگرهار دره نور
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Afghan women and girls in a time of COVID19 حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در ولسوالی سپین بولدک صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
جوزجان شبرغان
2019-01-02 2020-03-31 تکمیل