جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای عدالت پروژه قضایای عام المنفعه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آنسایت انستیتوت تخنیک و شهرک جبرئیل (HTI) تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
ستاسو غږ موسسه اګاهی عامه، ابتکارات و تعلیمات صلح مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام, بتی کوت, کوز کنر, چپرهار
2020-05-01 2020-10-31 تحت کار
شلتر نو انترنشنل آموزشهای خرفوی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-09-01 2020-09-30 تحت کار
انکشافی افغان AD330-20-NCA-110 | تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها و حفظ الصحه (واش) - WASH Response to IDPs & Host Communities مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تحت کار
بشری خیریه موسسه پشنهاد زندگی خوب برای متاثرین جنگ در زون شرق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, بتی کوت, آچين, ده بالا, مومند دره, خوگیانی
کنر نرنگ و بادیل, چپه دره, اسد آباد, دره پیچ, اوته پور, سرکانو, ناری
2020-03-01 2020-03-01 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید مراقبت های صحی ساحوی برای بیجاه شده گان و عودت کننده گان صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-02-01 2023-01-31 تحت کار
موسسه کمک های بشری Unconditional Seasonal support مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح توزیع اضطراری مواد غذایی به خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل, ده سبز
2020-05-01 2020-06-01 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د بیرته راستانه شویو او داخلي بیځایه شویو خلکو ته دپاکو اوبو رسونی مرسته مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, کوت
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های بیجا شده برگشته از طریق توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود, چوره
جوزجان شبرغان, آقچه, خواجه دوکوه
2020-05-01 2021-03-01 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین حمایت و ارایه خدمات عاجل بشری ومحافظت تعلیمی مردمانیکه از اثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند(۱۹۰۱) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
زابل میزان
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پاسخ دهی عاجل به کوید-۱۹ و آمادگی سیستم صحی صحت
غور لعل و سرجنگل, دولت یار, چغچران, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر, پسابند
2020-05-03 2020-10-30 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش در مقابل کوید-19 به افغان های متاثر شده از اثر بیجا شده گی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, نهر شاهی, خلم
2020-04-06 2020-10-15 تحت کار
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Kabul Green Belt زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-03-01 2020-07-31 تحت کار
موسسه توانبخشی وتوسعه بهتر کمک های خیریه به خانواده ها در جریان COVID-19 صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدتهای حقوقی در زمینه حقوق مسکن ، زمین و املاک (HLP) برای افراد آسیب پذیر در شمال افغانستان(AFFM2019) مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان بنا نهادن محیط سالم برای جامعه مدنی فراگیرو پاسخگو و بهبود پروسه حسابدهی بین قدرتمندان محلی و مردم محل حکومت داری خوب
ننگرهار سرخ رود
2020-04-22 2020-11-08 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال دانیدا لات هم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کامه, جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
2020-04-01 2021-12-31 تحت کار
اکسفام نووب پاسخ دهی عاجل در بخش حفظ الصحه. بهداشت و آب رسانی (A-06402) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی کجران, کيتی
2020-05-10 2021-05-09 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی D53-پاسخ WASH به کووید-19 برای آسیب¬پذیر ترین اطفال سوء تغذی و اجتماعات آنها به سطح مراکز تغذیه و خانواده. صحت
غور تيوره, تولک, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-10-31 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی D52-واکنش صحی غرض حمایت از دسترسی مصئون به مراقبت های صحت مادر و باروری برای زنان آسیب¬پذیر ولایت هلمند. صحت
هلمند ناد علی
2020-05-15 2021-05-14 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی D51-پاسخ اضطراری تغذیه و صحت از طریق استقرار تیم¬های سیار در ولسوالی¬های که دسترسی به آن دشوار است، همراه با ارزیابی بشردوستانۀ همانگ و قوی کیفیت داده ها(دیتا)، شریک سازی و استفاده از آن برای پلان واکنش بشردوستانه در افغانستان. صحت
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-05-15 2021-05-14 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی ِD5Z-پاسخ به آب حفظ الصحه غرض رسیدگی به نیازهای مبرم افراد متضرر نهایت آسیب¬ پذیر ساکن ولایت دایکندی و غور. صحت
دایکندی کجران, کيتی
غور دولت یار, چغچران, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2021-03-31 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی G1I-سروی SMART در ولایت هلمند صحت
کندز چهار دره, کندوز, علی آباد, خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال, حضرت امام صاحب
2019-11-07 2020-02-28 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش در کابل برای واکنش کرونا صحت
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-15 تحت کار
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی تطبیق واکسین گوسفندان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل میر بچه کوت, بگرام
2020-05-21 2020-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان (دوم) صحت
بلخ مزار شریف
2019-07-10 2022-07-09 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایمرجنسی واش در نیمروز برای واکنش کرونا صحت
نیمروز زرنچ
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه & CAP IDP & NDP مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-05-31 2020-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مصئونیت غذائی از طریق توزیع مواد غذائی و مساعدت به جوامع متضرر از خشکسالی در ولایات جوزجان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان فیروز نخچیر, حضرت سلطان, ایبک
جوزجان شبرغان, خانقاه, آقچه
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان کمک بشر دوستاه براب ایتام بیوه زنان و مردم مستحق و نیاز مند مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-09 2020-06-09 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت مهربانان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی- فصلی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
غور ساغر, تولک, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-07-30 تحت کار
موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث اشاعه تشبث در بین جوانان افغان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد, بهسود
بامیان بامیان
کابل پغمان, چهار آسیاب, کابل, شکر دره, گلدره, استالف
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Creating self sustainable educated and healthy communities in Afghanistan تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
ودان افغانستان در حالت اضطراری جواب به ویروس کرونا ازطریق تعلیم و تربیه (COVID -19) تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, رودات, بهسود, کامه, خوگیانی
2020-05-18 2020-10-18 تحت کار
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بغلان صحت
بغلان بغلان جدید, خوست و فرنگ, ده صلاح, فرنگ وغارو, گذرگاه نور, تاله و برفک, خنجان, اندر آب, جلگه, نهرین, دوشی, پل خمری, دهنه غوری, بورکه, پل حصار
2020-05-03 2020-11-03 تحت کار
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تحت کار
کورد اید ایجاد شغل برای جوانان بیجاشده از طریق انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2020-01-01 2023-06-30 تحت کار
دسولی ریشی CBARD-EAST زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی, شیرزاد, آچين, رودات, کوت, چپرهار
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
دسولی ریشی CBARD-WEST زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه پشت رود, خاک سفید
بادغیس قادس, جوند, بالامرغاب, غورماچ
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های متضرر در جریان قرنطین در مقابل کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
نورستان نورگرام, دوآب
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه د روغتیا له خدمتونو د ټولنيز نظارت پروژه، په دوو ولسواليو او د ولايت مرکز کې د دولتي ادارو روڼتیا او حساب ورکوونه صحت
ننگرهار جلال آباد, کامه, کوز کنر
2020-05-31 2020-10-30 تحت کار
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
بنیاد روپانی ایجاد و ترممیم کانال های زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-05-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه ندای زن پروگرام پاسخگویی جنسیتی برای کوید19 مصئونیت اجتماعی
فراه انار دره, قلعه کاه, بالابلوک, فراه
بادغیس مقر, قلعه نو, آب کمری
2020-05-30 2020-09-30 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ترمیم مکاتب هریک مولانا جلالدین بلخی در کابل و نوریانا کیشوال در پکتیکا تعلیم و تربیه
پکتیکا شرن
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تحت کار