جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-18 2020-02-28 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت, کلدار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-29 2020-04-15 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان آگاهی دهی فوکل پاینت ها ( نماینده گان ) ریاست امور زنان در 14 ولسوالی ولایت بغلان درمورد کاهش خشونت علیه زنان و اثرات اقتصادی در خانواده ها در دوران قرنطینه مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, گذرگاه نور
2020-08-19 2020-09-19 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-03-15 2020-08-31 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در ولایت فراه مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-18 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویه BHCکیتی صحت
دایکندی کيتی
2019-05-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حکومت داری باز حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-06-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی متحرک به حالت اضطراری کوید ۱۹؛ آب و حفظ الصحه و پاسخ غذایی اضطراری به جوامع روستایی به مشکل قابل دسترس و متاثر از جنگ ولسوالی خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های عیسویان پروژه های موسسه سی اید بابت شش ماه اول سال 2020 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از پیگیری تعهدات اجلاس لندن 2018-2020 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-10-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر معافیت کتلوی شهری GAVI در ولایت بلخ صحت
بلخ مزار شریف
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان اضطراری- آماده گی و جوابگویی جهت جلوگیری تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت کوید 19 برای گروپ های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری
سرپل بلخاب
بامیان بامیان
بدخشان کشم
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره-20 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان توبرکولوسیس صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده SPRINT III پروژه سپرینت تری بخش کمک ها عاجل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه بشری ماین پاکی در ولسوالی ژیری ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-08-29 2021-08-28 تکمیل
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ WFPحمایه تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-09-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان قانون منع خشونت، ازدواج های اجباری و آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمایی خانواده مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2017-01-02 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی کمک برای ساخت سرپناه برای 26خانه مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-05-18 2020-02-28 تکمیل
خدمات طبی جاپان کلينک BHC صحت
ننگرهار دره نور
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Afghan women and girls in a time of COVID19 حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگویی عاجل صحی در ولسوالی سپین بولدک صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
جوزجان شبرغان
2019-01-02 2020-03-31 تکمیل
کنسرن برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, یاوان
تخار نمک آب
2017-11-18 2020-11-17 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک مرغداری برای فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, کابل
2020-08-15 2020-10-15 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های اضطراری برای سیل زده گان ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-01 2020-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و آموزشی در برابر منازعات مسلحانه و آواره گی (۲۰۰۸-۲۱۰۸-۲۲۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کابل کابل
2020-05-01 2022-12-31 تحت کار
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل استالف, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان مهارت های مربوط به ولادیت های مصو‌ٔون (بلس BLISS) صحت
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان گروپهای خودکفا (SHG) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان پروژه نشراتی رحمت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان مرکز خاطره و گفتگو برای صلح افغانستان (ACMD) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر تقویت موسسات غیر دولتی و نهاد های مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2013-05-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تأسیس سکرتریت گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان برای تقویت و گسترش شبکه ها و حمایت از قربانیان جنگ و دستری آنها به عدالت در افغانسان مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه حقوق محلی هشتم مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
لیبل استیپ ارتقای ظرفیت بافندگان قالین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-03-01 2023-03-31 تحت کار
مؤسسه اکبر بهبود دید گاه و توانمند سازی جامعه مدنی در جهت موثریت و حسابدهی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-15 2021-11-14 تکمیل
مؤسسه اکبر یکجا سازی موسسات داخلی با موسسات بزرگ بین المللی جهت تشریک ظرفیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2015-02-15 2024-03-31 تحت کار
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خد متونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-06-10 2020-08-14 تکمیل