جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید ایجاد شغل برای جوانان بیجاشده از طریق انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2020-01-01 2023-06-30 تحت کار
دسولی ریشی کشاورزی و توسعه روستایی مبنی بر جامعه-شرق (CBARD-EAST) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار آچين, خوگیانی, رودات, شیرزاد, چپرهار, کوت
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
دسولی ریشی کشاورزی و انکشاف روستایی مبنی بر جامعه-غرب (CBARD-WEST) زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه خاک سفید, پشت رود
بادغیس بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس
2020-01-01 2023-04-30 تحت کار
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های متضرر در جریان قرنطین در مقابل کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه د روغتیا له خدمتونو د ټولنيز نظارت پروژه، په دوو ولسواليو او د ولايت مرکز کې د دولتي ادارو روڼتیا او حساب ورکوونه صحت
ننگرهار جلال آباد, کامه, کوز کنر
2020-05-31 2020-10-30 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
بنیاد روپانی ایجاد و ترممیم کانال های زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2020-05-01 2021-12-31 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ترمیم مکاتب هریک مولانا جلالدین بلخی در کابل و نوریانا کیشوال در پکتیکا تعلیم و تربیه
پکتیکا شرن
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-05-03 2024-03-31 تحت کار
موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث اشاعه تشبث در بین جوانان افغان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد
بامیان بامیان
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل, گلدره
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه ندای زن پروگرام پاسخگویی جنسیتی برای کوید19 مصئونیت اجتماعی
فراه انار دره, بالابلوک, فراه, قلعه کاه
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2020-05-30 2020-09-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهم کردن مراقبت های نجات بخش حیاتی تروما (ضربات و صدمات) و خدمات روانی برای مردم متاثر شده از منازعات در ساحات دوردست و غیر قابل دسترس ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
تیری دیس هومز Ijtehma-4 (اجتماع چهار ) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, در بابا, مومند دره, چپرهار
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, نورگل
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
اداره بازسازی دهات افغان توزیع پول نقد برای افراد نیازمند و آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین حمایت از تطبیق کنواسیون ماین و مهمات خوشه یی در 2020 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حفاظت از زنان و کودکان در واکنش های اضطراری مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
2020-05-30 2020-09-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید واکنش اضطراری فراگیر به کوید 19 در افغانستان صحت
هرات انجیل, هرات, پشتون زرغون, گذره
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, چار بولک
2020-05-15 2020-09-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین گروپ های خود کفاء برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی فرزند پرور مثبت صحت
هرات زنده جان, هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب خواجه بغرا نمبر 2 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات حقوقی و صحی برای مهاجرین در ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2021-05-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تأسیس سکرتریت گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان برای تقویت و گسترش شبکه ها و حمایت از قربانیان جنگ و دستری آنها به عدالت در افغانسان مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل پروژه پاسخگوئی (واش) به کوید 19 در غرب افغانستان - WASH Response to COVID-19 in the Western Region صحت
غور دولینه, چغچران
هرات اوبه, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کهسان
بادغیس قلعه نو
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
اکسفام نووب پروژه حمایت مصونیت غذایی برای بیجاشده گان داخلی به عنوان بخش از پاسخ دهی برای COVID-19 در افغانستان (A-06416) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بهسود, جلال آباد
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Local Right Program مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-05-10 2020-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروگرام صحت روانی صحت
هرات زنده جان, هرات
2020-01-01 2020-03-12 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیارمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارغنج خواه, جرم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 93 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع 75 راس گوشت گاو مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان پروژه بررسی حفاظت و واکنش اضطراری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروژه ترویج صلح برای جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید پروگرام تحکیم ثبات در شمال افغانستان مرحله( اول، دوم و سوم) زیر بینا
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, کندوز
تخار اشکمش, بنگی
2020-01-08 2023-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع کمک های موادی غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ نا امنی، حوادث طبعی، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, شمل, مندوزی
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه ملی قوریه داران افغانستان رشد صنعت قوریه داری و حمایت از قوریه داران در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ داهی آضطراری آب آشیامدنی و حفظ الصحه درغور مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, لعل و سرجنگل
کابل کابل
2020-06-01 2021-09-05 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان سرمایه برای بشردوستانه افغانستان (AHF) صحت
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
وارچایلدبریتانیا پاسخدهی منسجم برای کووید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ
2020-05-10 2021-01-09 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تقویت سیستم صحی و جلوگیری از انتشار مرض کوید19 در کمپ های مهاجرین هرات - Support COVID19 Response in Herat IDP Sites صحت
هرات انجیل, هرات
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان د قمچۍ بازار مسجد ترمیمول تعلیم و تربیه
کنر اوته پور
2020-09-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان پاکو اوبو ته لاسرسی صحت
کنر اسد آباد, سرکانو
2020-09-01 2020-12-30 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز حمایوی برای زنان قربانی خشونت ۲ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی (شفاخانه نور تربیوی چشم کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها بدخشان مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی برای خانواده ها فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل