جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ورلد ویژن انترنشنل واکنش اضطراری به کوید19 در افغانستان - Cover Afghanistan COVID19 Emergency Response صحت
هرات انجیل, هرات
2020-04-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان آموزش و آگاهی دهی بهداشت قاعدگی (حفظ الصحه عادت ماهوار) برای زنان و دختران روستایی صحت
کابل شکر دره, گلدره
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
لشکر ترحم برشنا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-08-01 2020-09-30 تکمیل
اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان د فاطمةالزهرا روزنتون تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 7 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه الغرافه مکتب ۱۲ صنفی همرای تجهیزات کمپیوتری، کتابخانه در بالا بولوک تعلیم و تربیه
فراه بالابلوک
2019-10-06 2020-10-06 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف عملیاتی کابل و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC سچک صحت
بامیان 1یکاولنگ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC گزبیری صحت
دایکندی خدیر
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل
مساعدت به زنان افغان توزیع قرطایسه تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2020-09-02 2020-09-02 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 15حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک مجموعه خدامات تغذی مبتنی بر جامعه صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-04-08 2020-05-08 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری پاسخ مشترک بشر دوستانه برای بیجاشدگان داخلی از جنگ مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری د داخلی بی ځایه شوو، راستون شوو او ځایی خلکو لپاره د کرونا (Covid-19) د بشری رستو پروګرام صحت
ننگرهار شينواری
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی به خانوادهای آسیب پذیر از نحوی ساختن چیک دیم زیر بینا
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت حقوق شهروندی و امتیازات معلولین مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه حفاظت از معیشت کشاورزی بازسازی تاب اوری کوتاه مدت در اثرخشکسالی فامیل های اسیب پزیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان وايگل, پارون, کامدیش
2020-09-01 2021-04-30 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی/ حمایت فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک ادویه جات برای بخش سوختگی شفاخانه استقلال صحت
کابل کابل
2020-02-02 2020-08-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک مواد اولیه از قبیل آرد برنج به نیاز مندان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
خوست گربز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-07-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د شتمنی جوړولو پروژه په میوند ولسوالۍ کښی زیر بینا
کندهار میوند
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر، لسان انگلیسی برای شاگردان مکاتب و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان حمایت اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه غذا برای اعمار تاسیسات عام المنفعه در ساحه تگاب اسماعیل شهر قلعه نو ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها معافیت دهی صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه توزیع مواد غذایی توسط دونر شرق میانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
لغمان مهتر لام
2020-09-10 2020-09-15 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به بیجا شده گان نیازمندان متضررین و فقراء در موسم کرونائی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه پول در مقابل کار (Asset Creation-Cash-Based Transfer) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-09-01 2021-03-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل COVID-19 پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های صحی افغانستان صحت
لوگر ازره, خروار, چرخ
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در مورد سهم آنهادر افتصاد فامیلی و وقایه از کوید 19 صحت
بدخشان زیباک, واخان
2020-07-20 2020-08-20 تکمیل
افغانستان آزاد مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد بیات حفر یک حلقه چاه در پرورشگاه تهیه مسکن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری برنامه کمک های بشری COVID-19 صحت
کنر خاص کنر, سوکی, نورگل
2020-05-18 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک بسته های صحی و غذایی با خانواده های متظرر از کرونا صحت
کنر نورگل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid 19 AHF خوست صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها TSFP -WFP توزیع مواد غذایی صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-12 2021-01-11 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها ضربات وشکستگی استخوان از بابت جنگ Trauma -AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها GAVi-واکسیناسیون درولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-08-01 2021-08-01 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
تخار تالقان, رستاق
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا مجدد جنگلات (بسوی یک افغانستان سبز) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2020-03-01 2022-12-31 تکمیل
میشن ایست ترویج و جبران پایدار خانواده های آسیب دیده جنگ در شمال شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در جهت وقایه از مرض کرونا (کوید 19) در بدخشان صحت
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2020-08-11 2020-09-10 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی و حرفه خیاطی برای خانم ها صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره UNICEF-CFS په کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کي د ماشوم ساتني، رواني اجتماعي خدماتو څخه د راستنېدونکي کډوالو او بې سرپرسته را شړل سویو ماشومانو برخمن کېدل او د ټولنیزو مباحثو له طریقه د ماشوم د حقوقو، ماشوم ساتني او غیر قانوني مهاجرت په اړه خلګو اګاهي ز مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
هلمند ناد علی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار دند, پنجوایی, ژيری
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل