جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خیریه رضائی تشخیص سرطان سینه خانم ها صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک به معارف افغانستان دسترسی اطفال به تعلیم و آگاهی آنان درمورد Covid-19 تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-05-17 2020-10-17 تکمیل
موسسه آمو برای پژوهش و دیالوگ د افغانستان د سولې د بهير د حمايت له پاره له متنفذينو سره اړيکې حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-22 2020-12-22 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی کمپاین آگاهی دهی در باره حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در روشنایی دین مقدس اسلام و قوانین کشور تعلیم و تربیه
بدخشان خواهان, شکي, کوف آب
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال محافظت اطفال درجنګ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها Access Program تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-08-10 2021-03-31 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال پاسخ دهی همه شمول به جوامع متأثر از بحران در ولایت فاریاب تعلیم و تربیه
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, قیصار, میمنه
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-08-20 2020-08-19 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت خانم های متشبث (2020) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی
2019-12-01 2021-11-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان انسجام جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غور دولینه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه اقدام مردم برای تغیر بهبودمصئونیت غذائی AFG-1184 زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه
2018-09-01 2020-02-29 تکمیل
برک افغانستان COVID-19 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
اطفال به ما نیاز دارند خدمات صحی برای اطفال مریض زخمی و بی بضاعت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-30 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر زنان و صلح: ترس و امید حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-06-17 2020-12-17 تکمیل
موسسه مطالعات مدیریتی همراهی در شرایط دشوارفاز 2 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-07-18 2020-08-17 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 2 مصئونیت اجتماعی
جوزجان مردیان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 12 برای 2020 مصئونیت اجتماعی
جوزجان خمیاب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال RRM ((AFG Sida RRM COVID19Preparedness_and_Response_in_Afghanistan_2020) صحت
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل سرپل
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل کابل
بلخ دهدادی, نهر شاهی
کندهار کندهار
2020-03-30 2020-10-20 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان ارتقاء‌ ظرفیت تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها دفتر مدافع برای شفافیت عمومیThe Public Integrity Defender حکومت داری خوب
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2020-07-05 2021-07-04 تحت کار
موسسه تعاونی و انکشافی توفیق تعلبم برای دختران (2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه شناسایی قریه ها و خوانواده های آسیب پذیر به منظور افزایش آگاهی آنان در رابطه به کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, سیغان, یکاولنگ
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نظارت از بودجه کوید 19 در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر صحت
کابل کابل
2020-05-06 2020-12-15 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها ولسوالی خانچهارباغ تعلیم و تربیه
فاریاب خان چارباغ
2019-07-01 2022-06-30 تحت کار
موسسه اندیشه خلاق برای تغیر بهبود نقش اقتصادی زنان روستایی مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان پروژه -حمایه لوجستکی و تخنکی عملیاتی به UNHCRوکنش اضطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش مراقبت از دندان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا پروژه کمک های مواد غذایی ویژه پروژه WFP مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-07-30 2020-10-30 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان تمدید پروگرام تربیه معلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا نقش زنان در مدیریت درآمد خانواده ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا Physical Theraphy صحت
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2021-11-30 تحت کار
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری برای خانوادهای تحت پوشش موسسه وبیرون از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نی قلعه مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان ولابت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواج های قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان پروژه سوادآموزی برای بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه بهار كار پروزه معیشتی و زراعتی خانواده های روستای زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان پنجاب, یکاولنگ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایه تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی . تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل استالف, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال پاسخدهی اضطراری صحی ، تغذیه و آموزش در مناطق نیاز های بلند افغانستانECHO تعلیم و تربیه
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, پشتون کوت, گرزیوان
سرپل سرپل
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود
کنر خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-01-01 2021-06-30 تحت کار
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل استالف, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه طبع کتاب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کاهش دادن تاثیرات کرونا-2019 بر معیشت کشاورزی و خانواده های اسیب پذیر و سوی تغذیی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2020-07-15 2020-11-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه مصارف اداری پروژه ها تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل