جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر EVERY VOICE COUNT تعلیم و تربیه
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مادران برای صلح تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل شکر دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان داد خواهی برای تعلیم و تربیه (Education Out-loud) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
ولت هنگر هیلفه احیای جنگلات و مناظر طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-03-01 2022-12-31 تحت کار
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه محیطی(WASH) صحت
دایکندی کيتی
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بیبضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-31 2020-06-30 تکمیل
موسسه طبی حقانی حضرت ميا صاحب طبی تشخيصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک مواد غذایی برای مردم بی بضاعت عملیات های ریگان سوختگی- پرده چشم- ختنه اطفال - حفر چاه ها و اعمار تشناب ها صحت
کندز کندوز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان آموزش مدیریت مشارکتی آبریزه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
بلخ مزار شریف
2020-06-07 2020-10-06 تکمیل
موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید آگاهی و دفاعی خودی در مقابل کوید-19 صحت
بلخ مزار شریف
2020-04-27 2020-06-25 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام که ذریعه وثیقه شرعی ثبت شده ، بیوه زنان و مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع معاش برای معلیمین و دایرنمودن کورسهای تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه حفرچاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها آموزش و ارتقاع ظرفیت تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه وحدت زنان افغان آگاهی دهی حقوقی برای زنان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
2020-07-01 2022-06-30 تحت کار
انجمن رهنمای خانواده ادمه مراقبت های صحت و حقوق باروری در جریان بیماری همه گیر کرونا صحت
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 50 بستر نوجوانان کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 70 بستر زنان نوجوانان و اطفال صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده (Japan Trust Fund (JTF صندوق حمایت جاپان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
مید ایر AFG195 مدیریت یکپارچه سوی تغذیی حاد و گسترش ایمینی سازی برای کودکان آسیب پذیر و مادران آنها در مناطق کندهار. صحت
کندهار دند, پنجوایی, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان مرکز تعلیمی انا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-28 تکمیل
سوزو انترنشنل SOZO Kabul Capacity Building Centerمرکزآموزشې،ارتقآظرفېت ومهارتها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مید ایر AFG199 پاسخگویی اضطراری برای جوامع متاثر شده از جنگ در استان اروزگان. افغانستان صحت
ارزگان ترين کوت
2020-07-15 2021-06-30 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش نجات دهنده زندگی به کوید-19 برای پوشش دهی و کمک رسانی به جمعیت های بسیار آسیب پذیر به شمول زنان، اطفال، کهن سالان، معلولین، و قربانیان خشونت جنسی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کامه
کنر اسد آباد
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2021-01-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال رشد ظرفیت سازی جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت مکتب مهربانان-20 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین-20 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره-20 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
هلپ جرمنی حمایت از اطفال آسیب پذیر با ارائه خدمات بشردوستانه محافظت از اطفال در ولایت های هرات، غور و فراه از طریق آگاهی رسانی، ارائه مشاوره روانی - اجتماعی به کودکان، خانواده های آنها، رهبران مذهبی و جامعه در برابر خشونت، سوءاستفاده، استثمار و مکانیزم های مقابله م مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
2020-06-21 2021-04-21 تحت کار
مدیاسنتربرای افغانستان جوانان و صلح مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کندز کندوز
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
کندهار کندهار
2020-03-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه سهولت غذایی برای فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
2020-07-02 2020-10-15 تکمیل
موسسه فردای بهتر در افغانستان برنامه آگاهی دهی حقوق زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-07-01 2020-08-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تعلیم تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب, یکاولنگ
2020-02-15 2020-02-25 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان عدالت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-17 2020-12-27 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز-20 تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-02-01 2022-01-31 تحت کار
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید توزیع مواد خوراکی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا شرن
2020-07-18 2020-07-19 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه COVID-19 در پاسخ به حالات اضطرارای و آمادگی سیستم های بهداشتی افغانستان در ولایت قندهار. صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-06-03 2020-12-02 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان کمپاین آگاهی دهی پیرامون وقایه و بهداشت در برابر ویروس کرونا صحت
غور تيوره, دولت یار, دولینه
خوست مندوزی, موسی خیل, گربز
پکتیا احمد آباد, میرزکه, گردیز
ننگرهار آچين, خوگیانی, لعل پور
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی
کنر خاص کنر, مرور, نرنگ و بادیل
نورستان دوآب, ماندول, نورگرام
سمنگان حضرت سلطان, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان شبر, پنجاب, یکاولنگ
تخار تالقان, دشت قلعه, فرخار
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
کابل استالف, قره باغ, پغمان, کابل
بلخ خلم, دهدادی, چار کنت
فراه شیب کوه, قلعه کاه, لاش و جوین
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار اسپین بولدک, دند, پنجوایی
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
اکسفام نووب کمک های غذایی فصلی بدون قیدوشرط به عنوان بخش ازپاسخدهی برایCOVID-19 درولایت هرات افغانستان (A-06473) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 4 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2020-07-13 2020-09-13 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین داد خواهی علیه استفاده از ماین های زمینی، مهمات خوشه یی و همچنان حمایت از حقوق قربانیان ماین. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف روستائی خانه های سبز کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-06-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک 2020-2021 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان دره صوف بالا
بامیان بامیان, یکاولنگ
بدخشان ارگو, بهارک, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان The Public Integrity Defender offices د عامه روڼتیا مدافع دفترونو ایجادول حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
2020-07-05 2021-07-04 تحت کار
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال سپانسرشیب SPONSORSHIP تعلیم و تربیه
فاریاب بلچراغ, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل