جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه توزیع مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-04-07 2020-04-11 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های ایتام وشهداء نیازمندکه نان آوری ندارند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-26 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2019-09-05 2020-06-05 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از ایتام و اطفال بی سرپرست تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای اظطراری زمستانی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و آفات طبیعی در ولایت کابل- ۲۰۲۰ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-10-02 2021-02-01 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها مراکز آموزشی لنکن تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
کاپیسا حصه اول کوهستان, محمودراقی
پنجشیر رخه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2017-10-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه سواد و سلامتی صدا و رهبریت زنان صحت
هرات هرات
2020-10-15 2020-12-21 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-04-10 2021-03-31 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه زکات - فیز3 مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-07-03 2020-07-10 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه قربانی افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
کنر اسد آباد, دره پیچ, نرنگ و بادیل
2020-08-01 2020-08-03 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه د زکات الفطر توزیع مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-05-05 2020-05-10 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع دسترسی اطفال به تعلیم و آگاهی دهی آنان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعلیم و تربیه
نیمروز زرنچ
کندهار کندهار
2020-05-17 2021-01-16 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته (فیز-۲) مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, بر کنر, مانوگی
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د سیلاب قربانیانو ملاتړ مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های اضطراری برای مقابله با ویروس کرونا OFDAII COVID19 Cover Project مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات اوبه, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کهسان, گذره
2020-06-15 2021-02-15 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ د بندی ماشومانو د بیا میشته کیدو اوټولنه کښی د بیا یوځای کیدلو پروژه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-10-01 2022-09-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته (CCHF 2020-2021) تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار دره نور, سرخ رود, گوشته
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط صلح گام به گام حکومت داری خوب
پروان چاریکار
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2019-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه پرورشگاه کابل حمایت از بیوه زنان و خانواده های بی سرپرست مستحق 02 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
آسایش زنان و اطفال توزیع مواد خوراکی به افرادآسیب دیده از کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-06-17 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه سکالرشیپ (SSP) تعلیم و تربیه
کاپیسا حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای مواد غذایی به بیجاشده ګان داخلی طویل مدت که از اثر کرونا متاثر شده است در ولایت ننګرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی حمایت نقدی وغذای فصلی برای نیازمندان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غزنی غزنی
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه ظرفیت سازی و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
کنسرن کمک اضطراری به متضررین کرونا با فراهم نمودن خدمات آب صحی آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی در مناظق صعب العبور ولایات بدخشان و کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد, علی آباد
بدخشان ارغنج خواه, يفتل سفلى
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه تدریس برای افغانستان (تدریس برای افغانستان ) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب بهداشتی و حفظ الصحه برای جلوگیر از شیوع ویروس کرونا در ولایات هرات و دایکندی افغانستان (A-06499) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
2020-06-14 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی اضطراری به جوامع متاثر از COVID-19 در ارغستان، میوند و نیش ولسوالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-10-25 2021-04-24 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک زمستانی به جمعیت های آسیب پذیر در ولایات غزنی، کابل، پنجشیر، و وردک مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان
وردک میدانشهر
پنجشیر انابه, بازارک, دره, رخه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های زراعتی به خانوار سو تغذیی و وابسته به زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2020-10-15 2021-04-15 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تهیه تسهیلات حفظ الصحه برای صنف های محلی و مکاتب در ولسوالی های نادرشاه کوت، موسی خیل و صبری تعلیم و تربیه
خوست صبری, موسی خیل, نادر شاه کوت
2020-10-18 2021-04-17 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات ضروری مراقبت از تروما و خدمات پاسخگویی به COVID 19 در شش ولایت ننگرهار ، کنر ، لغمان ، کندز ، بغلان و کاپیسا صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, ناری, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, نهرین, پل خمری
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل کابل
2020-10-20 2021-10-19 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید نصب چاه های عمیق برای خانواده های بیبضاعت در ولایت بلخ زیر بینا
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
گلوبل هوپ دفتر موسسه GHNI تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي حمایت از بی جاشده گان داخلی٬ عودت کننده گان٬ و مردم محل در عرصه پوره کردن ضروریات زمستانی از قبیل تهیه نمودن مواد سوخت٬ کمپل ها و کالاهای زمستانی در ولایت پکتیکا (ولسوالی های شرن٬ زرغون-شهر٬ خیرکوت٬ و جانیخیل) مصئونیت اجتماعی
پکتیکا جانی خیل, زرغون شهر, شرن
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان انسجام جامعه مدنی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غور دولینه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به آسیب دیدگان سیلاب در ولایات پروان و ننگرهار((A-06519 مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
ننگرهار کوز کنر
2020-10-01 2021-03-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ معاونت اضطراری زراعتی برای دهاقین آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, روی دو آب
2020-10-20 2021-04-10 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه انسجام جامعه مدنی حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
بامیان بامیان
وردک میدانشهر
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
اکسفام نووب برنامه بهداشت و حفظ الصحه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (A-06453) مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی سنگتخت, نیلی, کيتی
هرات هرات, پشتون زرغون, کرخ
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط استملاک زمین، اسکان مجدد و بازسازی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-25 2020-09-30 تکمیل
روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه باز توانی معلولین در حالت اضطرار صحت
بغلان بغلان جدید
2020-10-11 2021-03-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه د څښاک د پاکو اوبو برابرول او صحي مبرزونو جوړول مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود
کابل کابل
فراه فراه
هلمند ناوه بارکزائی, گرمسیر
کندهار ارغنداب, میوند
2018-08-16 2020-12-16 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی پشتیبانی عمومی برنامه ای و اداری (DF 20-21) تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-06-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی : حمایت و کمک زمستانی برای ۱۰۶۰ فامیل اسیب دیده از شرایط سخت اقلیمی در ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-10-11 2021-02-10 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای در حالت اضطرار برای فامیل های آسیب دیده و بیجاه شده داخلی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید کمک اضطراری به آوارگان متضرر جنگ در کندز مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2020-09-06 2020-10-21 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پاسخ اضطراری به خدمات آب رسانی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-03-15 2020-09-14 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان وقایه، حمایت، جبران خسارت، توانمند سازی : حمایت از زنان و دختران متاثر از خشونت های جنسیتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بودجه میدیکا افغانستان از عواید اموزش ها راجع به روانشناسی و حقوقی برای دیگر دفا تر مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2023-12-31 تکمیل