جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ایجاد صنوف کمپوتر تعلیم و تربیه
ننگرهار نازیان
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد
بدخشان زیباک, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان می خوانند (آموزش در خانه) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل زراعتی برای خانواده های دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذایی در حالت بحرانی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
کنر اوته پور, شیگل و شلتان, نورگل
وردک سید آباد, میدانشهر, نرخ
2020-09-15 2021-03-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اهدا کتب برای کتابخامه های مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار لعل پور
لغمان مهتر لام
کنر نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل بگرام, سروبی, فرزه, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ترمیم مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار شينواری
کنر اسد آباد, خاص کنر, نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید محافظت اطفال و خشونت مبنی بر جنسیت در ولایت قندهار صحت
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, ژيری
2020-10-25 2021-04-24 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان توانمند سازی قربانیان قاچاق انسان ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2022-01-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های عاجل مواد زراعتی فصلی برای فامیل های کشاورز در حاشیه قرار گرفته که مصونیت غذائی ندارند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب المار, شرین تگاب, پشتون کوت
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بازگرداندن کرامت دختران و زنان از طریق حمایت از منع آزمایش بکارت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2022-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین حفاظت از حقوق و حمایت از دسترسی به خدمات ضروری برای مهاجرین و عودت کنندگان در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی افغانستان-۲۰۰۷ مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات
کابل استالف, بگرام, ده سبز, سروبی, قره باغ
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-09-30 2021-09-29 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین فراهم نمودن دسترسی به خدمات آب پاک و بهداشت(WASH) برای جوامع آسیب دیده در ولایت کندز-۲۰۰۲ صحت
کندز دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی شهرستان, نیلی
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د افغانستان د نورستان په ولایت کې د شخړو او طبیعي ناورین څخه اغیزمنو شویو کورنیو سره د ژمنی توکیو مرستې پروژه. مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان وامه, پارون
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
ایکول اکسس کمپاین رسانه ئی حکومت داری خوب
پروان چاریکار
غور دولینه
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
وردک جلریز
بغلان پل خمری
هرات هرات
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2019-10-01 2021-10-01 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان تعلیمات قبل از مکتب (ECDP) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل شکر دره, قره باغ, پغمان
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په کرونابې حالاتو کې د کونړ او نورستان کې بی وزله کورنیو سره نقدي او د خوراکې توکیو مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-05-01 2020-11-20 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگویی موسسه وارچایلد بریتانیا به مشکلات اطفال و فامیل های آسیب پذیر رده مرزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ, چهار بورجک
2020-01-12 2020-01-12 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور
2020-08-05 2020-08-05 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخدهی منسجم برای کووید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ
2020-05-10 2021-01-09 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکسیناسیون شهری در شهر (ننگرهار) صحت
ننگرهار خوگیانی, خیوه, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی تقویت ایمن سازی معمول در 9 ولایت تحت تأثیر فلج اطفال(کنر) صحت
کنر آسمار, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
افغان اید تهیه کمک زمستانی به خانواده های آسیب پذیر در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-18 2021-03-17 تکمیل
ایشیا فوندیشن توانمند سازی زنان متضرر از خشونت برای دسترسی به عدالت - 32105 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه عقیقه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-01 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 73 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه برای توان بخشی افغانها کمک به مادران نیاز مند صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-11-10 2020-11-15 تکمیل
کورد اید کمک اضطراری غذایی به جوامع متاْثر از کرونا COVID-19 در ولسوالی های کوت و باتی کوت ولایت ننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-10 2021-04-09 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GXA61) برنامه حفاظت اضطراری برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد زنان ، دختران ، آقایان و پسران در ‎حالت COVID-19 در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2020-06-18 2020-12-17 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حفاظت از اطفال روی جاده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GB793 حفاظت و امور معیشتی برای زنان و جوانان در مناطق بالای پناهجویان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
2020-09-29 2021-09-28 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های بی بضاعت در جریان زمستان مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش های قصیر المدت فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-17 2021-03-10 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش مسلکی مهارتها ی التراسوند و کمک های اولیه صحت
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-10 2021-03-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-10-19 2020-10-20 تکمیل
لشکر ترحم صندوق انکشاف ولسوالی زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2023-12-31 تحت کار
لشکر ترحم برنامه انکشاف زیربنا های اقتصادی برای افغانستان زیر بینا
بدخشان ارگو, کشم
تخار بهارک, تالقان, فرخار
بغلان بغلان جدید, نهرین
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر کرونا و کمک های موسمی (زمستانی) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انتقال پول نقد به مستفدین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو نقش تصمیم گیری خانم ها در جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک فصلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
انجو اضطراری جاپان کمک اضطراری و WASH برای آوارگان بازگشتی و اجتماع میزبان از بازکشت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار چپرهار
2020-09-20 2021-03-20 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه کمک اضطراری به سیلاب زده گان ولسولی کوهبند کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا کوه بند
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی کاهش حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار رستاق
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی کاهش حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار رستاق
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل