جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک برای متضررین سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په کرونابې حالاتو کې د کونړ او نورستان کې بی وزله کورنیو سره نقدي او د خوراکې توکیو مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-05-01 2020-11-20 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگویی موسسه وارچایلد بریتانیا به مشکلات اطفال و فامیل های آسیب پذیر رده مرزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ, چهار بورجک
2020-01-12 2020-01-12 تکمیل
موسسه مهر و امید بسته های غذایی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور
2020-08-05 2020-08-05 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخدهی منسجم برای کووید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, کرخ
2020-05-10 2021-01-09 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکسیناسیون شهری در شهر (ننگرهار) صحت
ننگرهار خوگیانی, خیوه, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی تقویت ایمن سازی معمول در 9 ولایت تحت تأثیر فلج اطفال(کنر) صحت
کنر آسمار, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
افغان اید تهیه کمک زمستانی به خانواده های آسیب پذیر در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-10-18 2021-03-17 تکمیل
ایشیا فوندیشن توانمند سازی زنان متضرر از خشونت برای دسترسی به عدالت - 32105 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه عقیقه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-01 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 73 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های پول نقد برای متضررین وایروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه برای توان بخشی افغانها کمک به مادران نیاز مند صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-11-10 2020-11-15 تکمیل
کورد اید کمک اضطراری غذایی به جوامع متاْثر از کرونا COVID-19 در ولسوالی های کوت و باتی کوت ولایت ننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بتی کوت, کوت
2020-10-10 2021-04-09 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GXA61) برنامه حفاظت اضطراری برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد زنان ، دختران ، آقایان و پسران در ‎حالت COVID-19 در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2020-06-18 2020-12-17 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حفاظت از اطفال روی جاده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GB793 حفاظت و امور معیشتی برای زنان و جوانان در مناطق بالای پناهجویان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
2020-09-29 2021-09-28 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه توزیع مواد غذائی و پول نقد به فامیل های بی بضاعت در جریان زمستان مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان دوآب, نورگرام
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش های قصیر المدت فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-17 2021-03-10 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه آموزش مسلکی مهارتها ی التراسوند و کمک های اولیه صحت
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-08-10 2021-03-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-10-19 2020-10-20 تکمیل
لشکر ترحم صندوق انکشاف ولسوالی زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2023-12-31 تحت کار
لشکر ترحم برنامه انکشاف زیربنا های اقتصادی برای افغانستان زیر بینا
بدخشان ارگو, کشم
تخار بهارک, تالقان, فرخار
بغلان بغلان جدید, نهرین
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر کرونا و کمک های موسمی (زمستانی) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انتقال پول نقد به مستفدین مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو نقش تصمیم گیری خانم ها در جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک فصلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
انجو اضطراری جاپان کمک اضطراری و WASH برای آوارگان بازگشتی و اجتماع میزبان از بازکشت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار چپرهار
2020-09-20 2021-03-20 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه کمک اضطراری به سیلاب زده گان ولسولی کوهبند کاپیسا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا کوه بند
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی کاهش حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار رستاق
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی کاهش حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار رستاق
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Time-critical Emergency Agriculture زراعت در حالت اضطرار زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی قره باغ, مقر
بدخشان فیض اباد, يفتل سفلى
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان خدمات صحی اولیه توسط تیم های سیار صحی(MHT) صحت
هلمند سنگین قلعه, موسی قلعه, ناد علی, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA78 کمک های نقدی برای افراد آسیب دیده در لوگر و پکتیا مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-10-25 2021-03-24 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه-ژمني مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آشیانه های صحی، تیم های سیار ، نقطه صفری بندر طورخم، تمویل معنیت جوانان و پاسخدهی بشری ( Increasing Access to RMNCAH, HA and Youth Services) صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت مواد خوراکی برای کارگران شفاخانه رابعه بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-10 2020-11-25 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مساعدت نقدی برای خانواده های فقیر و آسیب پذیر در ولایت ننگرهار که برای دسترسی به غذا وابسته به کار روزمزد می باشند مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, دره نور, مومند دره, کامه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی
2020-05-03 2020-05-06 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین برنامه آموزشی و حرفوی مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بدخشان و غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط نقشه برداری از مدارس افغانستان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
فیروز کوه ﭘروژه ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرھﻧﮓ – ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-12-16 2020-03-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه کمک برای آسیب دیده ګان خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-06-08 2020-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان حمایت های فصلی/کمک های نقدی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی بلند بردن ظرفیت نھاد ها و دسترسی به معلو مات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع تلویزیون برای 265 خانواده نیازمند تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-11-15 2020-11-21 تکمیل