جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
سرکس سیار خورد برای اطفال جلوگیری از کووید 19 و آگاهی دهی صحت
هرات هرات
کابل کابل
2020-05-16 2020-08-16 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Mazar انستتیوت انکشاف رهبری مزار تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید- 19 صحت
فراه فراه
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید-19 صحت
نیمروز زرنچ
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Literacy and Basic Business Skills (LaBBS) سواى حياتي و تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک اضطراری غذایی برای رفع نیاز های عاجل بیجا شده گان داخلی متاثر شده از کوید-19 در ولایت کندهار. مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح مرکز آموزشی تنگی سیدان -Tangi Saidan Community Center تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح ورزش و مهارت های زندگی (Sports Life Skills) تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU9 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-10-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EV2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
سمنگان ایبک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EV3 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EV5 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه توانمند سازی جامعه (Teacher Preparedness Training (TPT تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-06-07 2020-09-30 تکمیل
اکسفام نووب پروژه حمایت چند بخشی پشتیبانی و حمایت از بازمندگان خشونت متنی بر جنسیت بھ عنوان بخش از پاسخ دھی برای کوید-۱۹ در ولایات هرات و داکندی افغانستان (A-06417) مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, میرامور
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
2020-06-15 2020-12-14 تکمیل
ریلیف انتر نشنل تقویه ضرفیت کاری کارمندان صحی و کارمندان رضا کار جامعه جهت ارایه خدمات غذایی به جامعه صحت
نیمروز زرنچ
کابل کابل
2020-05-16 2021-05-15 تحت کار
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جلریز, دایمیرداد, چک وردک
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ازریابی برنامه توانمندی سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-03 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ولسی تړون مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2018-01-27 2021-06-26 تحت کار
همسایگان نیک بین المللی کمک ها ی عاجل خوراکی و بهداشتی صحت
کابل کابل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2019-11-28 2020-11-27 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-11-26 2020-11-25 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Promoting Digital Civil Society In Afghanistan مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه خیریه بین المللی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه پژوهشی و توسعه اینده برنامه رابطه هنر و صنعت و معرفی فعالیت های گروه چهل دختران مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-03 2020-01-05 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Accoutability Innitiatives (AAI) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2022-09-09 تحت کار
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-03 2021-05-02 تحت کار
موسسه عدالت برای همه رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-11-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه ارائه خدمات صحی اساسی برای مردم محروم در ولایات هرات و بادغیس - AHF Health 1 صحت
هرات پشتون زرغون, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل حفظ حیات - Nutrition Covid19 صحت
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره, گلران
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پاسخ دهی به مرض کرونا در ساحات شهری و دهاتی ولایت کابل وبلخ صحت
کابل کابل
بلخ دهدادی, مرمل, مزار شریف, چار کنت
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آموزش خبرنگاران برای گزارش از تغییرات اقلیمی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-11-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان نشست های رسانه ای (رسانه های افغانستان و مسئولیت های اجتماعی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2020-11-30 تکمیل
امید بین المللی مهارت های فنی و حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان چاپ هفته نامه نننی افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
بغلان اندر آب, بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در وردک صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2020-05-02 2024-03-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در پنجشیر،‌کاپیسا، پروان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-27 2024-03-31 تحت کار
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیونی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر هماهنگی موسسات غیر دولتی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-11-01 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان همکاری جهت تسهیلات اداری و لوژستیکی به موزیم ملی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2022-01-31 تحت کار
همسایگان نیک بین المللی مرکز التراسوند (کابل کلینیک) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان تجلیل از روز های مناسبتی ملی و بین المللی - مزار شریف مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-11-30 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کنر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2020-11-30 تکمیل
اسند:رهبری ازطریق ورزش انکشاف رهبران جوان از طریق ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حفر چاه زیر بینا
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه علمی و انکشافی افغان رایان تسهیل آموزش و یادگیری بزرگسالان (ALEF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار